Cách tings số trung bình cộng toán 7 sgk 23 năm 2024

Dạng toán lớp 4 tìm số trung bình cộng là bài tập cơ bản thường gặp trong chương trình lớp 4. Thường gặp trong các đề kiểm tra một tiết, đề thi giữa kỳ và cuối năm. Hôm nay, chúng mình cùng luyện tập với Vuihoc.vn nhé!

Dạng toán lớp 4 tìm số trung bình cộng là bài tập cơ bản thường gặp trong chương trình lớp 4. Thường gặp trong các đề kiểm tra một tiết, đề thi giữa kỳ và cuối năm. Việc giải bài toán trung bình cộng không quá khó nếu chúng ta nắm được những quy tắc tính toán cụ thể sau đây nhé.

1. Ví dụ về toán lớp 4 bài tìm số trung bình cộng của 2 số

Ví dụ: Tìm trung bình cộng của 2 số 14 và 28

 • Tổng của 2 chữ số là: 14 + 28= 42
 • Số các số hạng là 2

\=> Trung bình cộng của 2 số đã cho là : 42 : 2= 21

Từ ví dụ trên, chúng ta suy ra được cách tìm số trung bình cộng của 2 số

 • Bước 1: Tính tổng của 2 số hạng đã cho
 • Bước 2: Lấy tổng đó chia cho 2 ta được số trung bình cộng của 2 số đó
 • Bước 3: Kết luận.

Số trung bình cộng của 2 số = (Số thứ nhất + số thứ 2) : 2

2. Ví dụ về tìm số trung bình cộng của 3 số

Ví dụ: Tìm số trung bình cộng của 3 số 17, 13, 15

 • Tổng của 3 số trên là: 17 + 13 + 15= 45
 • Số các số hạng là 3

\=> Trung bình cộng của 3 số đã cho là: 45 : 3 = 15

Rút ra cách tìm số trung bình cộng của 3 số:

 • Bước 1: Tính tổng của 3 số hạng đã cho
 • Bước 2: Lấy tổng đó chia cho 3 ta được số trung bình cộng của 3 số đó
 • Bước 3: Kết luận.

Số trung bình cộng của 3 số = (Số thứ nhất + số thứ 2 + số thứ 3) : 3

3. Quy tắc tìm số trung bình cộng trong toán lớp 4

Quy tắc tìm số trung bình cộng:

Giải bài toán lớp 4 tìm số trung bình cộng

 • Bước 1: Xác định các số hạng có trong bài toán
 • Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa tìm được
 • Bước 3: Trung bình cộng = Tổng các số hạng : số các số hạng có trong bài toán
 • Bước 4: Kết luận

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

4. Dạng toán trung bình cộng lớp 4 có lời giải:

4.1. Bài tập vận dụng:

Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:

 1. 79, 19
 1. 21, 30, 45

Bài 2: Trường Tiểu Học Võ Thị Sáu có 3 lớp tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng được 17 cây, lớp 4B trồng được 13 cây, lớp 4C trồng được 15 cây. Hỏi trung bình mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 3:

 1. Số trung bình cộng của hai số bằng 9. Biết một trong hai số đó bằng 12. Tìm số kia.
 1. Số trung bình cộng của hai số bằng 28. Biết một trong hai số đó bằng 30. Tìm số kia.

4.2. Giải toán lớp 4 tìm số trung bình cộng

Bài 1:

Áp dụng quy tắc tìm số trung bình cộng của 2 số và của 3 số.

 1. Số trung bình cộng của 79 và 19 là: (79 + 19) : 2= 49
 1. Số trung bình cộng của 21; 30 và 45 là: (21+30+45) : 3= 96 : 3= 32

Bài 2:

Có lớp 4A, 4B, 4C tham gia trồng cây nên số các số hạng là 3

Tổng các số hạng bằng tổng số cây mà 3 lớp đã trồng: 17 + 13 + 15 = 45 (cây)

Trung bình mỗi lớp trồng được số cây: 45 : 3 = 15 (cây)

Bài 3:

 • Muốn tìm tổng các số ta lấy trung bình cộng nhân với số các số hạng.
 • Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
 1. Tổng của hai số là: 9 x 2 = 18.

Số cần tìm là: 18 – 12 = 6

 1. Tổng của hai số là: 28 x 2 = 56

Số cần tìm là: 56 – 30 = 26

5. Bài tập tự luyện toán lớp 4 tìm số trung bình cộng (Có đáp án)

5.1. Bài tập tự luyện

Bài 1: Xe thứ nhất chứa được 45 tấn hàng, xe thứ hai chứa được 53 tấn hàng, xe thứ ba chứa được số hàng nhiều hơn trung bình cộng số tấn hàng của hai xe là 6 tấn. Hỏi xe thứ ba trở được bao nhiêu tấn hàng.

Bài 2: Tìm trung bình cộng của các số sau:

 1. 13, 35, 57, 77, 98
 1. 22, 43, 50, 85, 100

Bài 3: Tính nhẩm rồi viết kết quả tính vào chỗ chấm:

 1. Số trung bình cộng của hai số là 12. Tổng của hai số đó là: ………………
 1. Số trung bình cộng của ba số là 30. Tổng của ba số đó là: ………………
 1. Số trung bình cộng của bốn số là 20. Tổng của bốn số đó là……………

5.2. Đáp án

Bài 1: 55 (tấn)

Bài 2:

 1. 56
 1. 60

Bài 3:

 1. 24
 1. 90
 1. 80

6. Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 4 tìm số trung bình cộng trang 27

6.1. Bài tập sách giáo khoa

Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:

 1. 42 và 52
 1. 36 ; 42 và 57
 1. 34 ; 43 ; 52 và 39
 1. 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73.

Bài 2: Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em nặng bao nhiêu ki-lô-gam?