christian metalcore là gì - Nghĩa của từ christian metalcore

christian metalcore có nghĩa là

Christian Hardcore punks cố gắng (và thất bại tại) nhạc kim loại.

Ví dụ

Underoath là một ban nhạc kim loại Christian, ở đó DVD được hưởng 777.