Coog văn 449 này 11 tháng 5 năm 208

Tài liệu phục vụ Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

12/1/2023 2:30:15 PM 2

Show

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024), 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024)

12/1/2023 11:09:49 AM 3

Bảng tổng hợp phiếu điều tra năm 2023

11/30/2023 9:45:23 AM 4

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028

11/29/2023 3:05:38 PM 5

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12/2023

11/29/2023 9:34:04 AM 6

Tài liệu hướng dẫn sử dụng “Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Inernet”

11/27/2023 8:28:05 AM 7

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

11/20/2023 9:16:06 AM 8

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12/2023

11/16/2023 9:55:50 AM 9

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 11/2023

11/8/2023 1:39:44 PM 10

Hướng dẫn điều tra, khảo sát xã hội học về chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

11/8/2023 1:16:29 PM 11

Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về chủ trương, chính sách giảm tiền thuê đất trong năm 2023

10/26/2023 2:06:11 PM 12

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 11/2023

10/25/2023 4:10:05 PM 13

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11/2023

10/16/2023 4:25:39 PM 14

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 10/2023

10/16/2023 4:20:28 PM 15

Tài liệu nghiên cứu những nội dung chính của Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

10/4/2023 5:20:42 PM 16

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 9/2023

10/1/2023 4:12:08 PM 17

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903-13/10/2023)

9/26/2023 5:15:43 PM 18

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 10/2023

9/26/2023 11:03:13 AM 19

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10/2023

9/22/2023 6:10:05 AM 20

Tài liệu cảnh giác với thủ đoạn giả danh, mạo danh quân nhân, đơn vị quân đội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

9/18/2023 11:26:09 AM 21

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 9/2023

8/28/2023 6:39:23 PM 22

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023)

8/16/2023 4:16:07 PM 23

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9/2023

8/15/2023 4:33:29 PM 24

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 8/2023

8/11/2023 10:26:01 AM 25

Chỉ thị số 23- CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”

8/3/2023 11:19:42 AM 26

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 8/2023

7/25/2023 2:00:19 PM 27

Cẩm nang nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến

7/19/2023 2:10:50 PM 28

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8/2023

7/14/2023 4:14:49 PM 29

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 7/2023

7/14/2023 11:07:10 AM 30

Đề cương Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

7/4/2023 3:16:30 PM 31

Đề cương Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

7/4/2023 3:16:21 PM 32

Hướng dẫn tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin)

6/29/2023 10:13:02 AM 33

Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII)

6/27/2023 2:22:35 PM 34

Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030

6/27/2023 2:21:13 PM 35

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7/2023

6/23/2023 4:34:21 PM 36

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 7/2023

6/21/2023 8:09:47 AM 37

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 6/2023

6/19/2023 10:59:22 AM 38

Phụ lục hình ảnh minh họa theo Hướng dẫn 105-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương

6/19/2023 9:20:34 AM 39

Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng

6/19/2023 8:12:29 AM 40

Nghị quyết số 28 - NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

6/19/2023 8:05:38 AM 41

Chương trình hành động số 58-Ctr/TU, ngày 30/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28 - NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

6/19/2023 8:04:56 AM 42

Tài liệu phục vụ tuyên truyền về hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

6/14/2023 7:37:17 AM 43

Tài liệu Tọa đàm giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác khoa giáo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

6/7/2023 10:33:37 AM 44

Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

6/1/2023 4:47:33 PM 45

Chương trình hành động số 45-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV), thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII)

6/1/2023 4:44:20 PM 46

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 5/2023

6/1/2023 8:24:10 AM 47

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 4/2023

6/1/2023 8:12:09 AM 48

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 3/2023

6/1/2023 7:35:12 AM 49

Bảng tổng hợp Phiếu khảo sát thăm dò dư luận xã hội về kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

5/26/2023 7:43:14 AM 50

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 6/2023

5/25/2023 4:23:50 PM 51

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 6/2023

5/23/2023 4:39:26 PM 52

Kế hoạch tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023

5/23/2023 10:36:43 AM 53

Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”

5/22/2023 10:32:28 AM 54

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

5/18/2023 3:30:20 PM 55

Kế hoạch số 106-KH/BTCTW về tổ chức và Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 và Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận mang tên “Giải Cờ đỏ” lần thứ VII - năm 2023

5/18/2023 9:49:24 AM 56

Kế hoạch số 106-KH/BTCTW về tổ chức và Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 và Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận mang tên “Giải Cờ đỏ” lần thứ VII - năm 2023

5/18/2023 9:16:36 AM 57

Nghị định số 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023

5/12/2023 9:59:39 AM 58

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023)

5/11/2023 7:54:22 AM 59

Tài liệu học tập những nội dung chính Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 về “Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”.

5/8/2023 2:01:12 PM 60

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 5/2023

4/24/2023 3:43:46 PM 61

Đề cương tuyên truyền ngày Kiến trúc Việt Nam và 75 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam (27/4/1948 - 27/4/2023)

4/21/2023 3:56:44 PM 62

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 5/2023

4/18/2023 7:58:46 AM 63

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2023)

4/17/2023 9:03:21 AM 64

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 -19/4/2023), Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)

4/17/2023 9:00:15 AM 65

Đề cương Tuyên truyền Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

4/17/2023 8:58:55 AM 66

Thể lệ Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX

4/13/2023 3:41:04 PM 67

Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

3/31/2023 10:15:26 AM 68

Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

3/31/2023 10:13:41 AM 69

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 4/2023

3/23/2023 9:00:37 AM 70

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4/2023

3/23/2023 8:59:33 AM 71

Đề cương tuyên truyền Năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận – Hội tụ xanh

3/21/2023 3:12:45 PM 72

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023

3/13/2023 3:24:00 PM 73

Đề cương kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân

2/24/2023 10:02:12 AM 74

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 3/2023

2/24/2023 9:15:02 AM 75

Nghị quyết số 07/NQ-CP về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

2/22/2023 11:02:26 AM 76

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 3/2023

2/15/2023 4:09:36 PM 77

Tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

2/6/2023 2:00:31 PM 78

Tài liệu tham khảo Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023 (tiếp theo)

2/3/2023 3:19:59 PM 79

Tài liệu tham khảo Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023 (tiếp theo)

2/3/2023 12:25:08 PM 80

Tài liệu tham khảo Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023 (tiếp theo)

2/3/2023 12:20:53 PM 81

Tài liệu tham khảo Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023

2/3/2023 12:19:54 PM 82

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 – 01/3/2023)

2/1/2023 10:49:31 AM 83

Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023

1/31/2023 3:30:01 PM 84

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

1/18/2023 10:28:39 AM 85

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 02/2023

1/13/2023 10:10:28 AM 86

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 01 và 02/2023

1/11/2023 2:23:02 PM 87

Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

12/29/2022 9:11:54 AM 88

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 01 và 02/2023

12/28/2022 10:17:50 AM 89

Kết luận Hội thảo Quốc gia: Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”

12/20/2022 4:29:38 PM 90

Tài liệu Hội thảo Quốc gia: Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”

12/20/2022 3:55:00 PM 91

Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

12/16/2022 4:57:52 PM 92

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 01/2023

12/16/2022 3:45:33 PM 93

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 12/2022

12/13/2022 2:06:18 PM 94

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023)

12/5/2022 10:08:37 AM 95

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

12/5/2022 10:05:03 AM 96

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12/2022

11/28/2022 8:38:28 AM 97

Pano tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

11/25/2022 3:58:38 PM 98

Pano tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

11/25/2022 3:40:34 PM 99

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12/2022

11/23/2022 10:55:23 AM 100

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)

11/22/2022 9:25:30 AM 101

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 11/2022

11/16/2022 2:43:22 PM 102

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

11/16/2022 2:32:50 PM 103

File Tổng hợp Phiếu điều tra năm 2022

11/9/2022 4:31:04 PM 104

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 11/2022

10/26/2022 4:19:13 PM 105

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11/2022

10/21/2022 10:52:03 AM 106

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 10/2022

10/18/2022 7:28:45 AM 107

Bài phát biểu Bế mạc của Tổng Bí thư và Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III

10/17/2022 11:24:35 AM 108

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022)

10/17/2022 11:22:34 AM 109

Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025

10/14/2022 3:29:52 PM 110

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952 - 2022)

10/10/2022 11:00:37 AM 111

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 10/2022

9/28/2022 9:42:17 AM 112

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10/2022

9/22/2022 10:19:15 AM 113

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022)

9/19/2022 8:42:03 AM 114

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 9/2022

9/19/2022 8:34:21 AM 115

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 8/2022

9/19/2022 8:32:17 AM 116

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 9/2022

8/31/2022 8:39:00 AM 117

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)

8/24/2022 4:36:05 PM 118

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 8/2022

8/24/2022 1:52:58 PM 119

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9/2022

8/22/2022 8:48:02 AM 120

Thay đổi địa điểm tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”

8/19/2022 9:34:25 AM 121

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

8/18/2022 6:04:59 PM 122

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022) gắn với 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992-2022)

8/9/2022 6:41:30 AM 123

Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022)

8/8/2022 2:34:04 PM 124

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ 17 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (19/8/2005 - 19/8/2022)

8/3/2022 11:22:56 AM 125

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 8/2022

7/27/2022 8:25:01 AM 126

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 7/2022

7/18/2022 3:15:04 PM 127

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8/2022

7/18/2022 3:12:50 PM 128

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022)

7/18/2022 1:56:39 PM 129

Đề cương tuyên truyền kết quả của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

7/14/2022 10:58:17 AM 130

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022)

7/5/2022 2:04:24 PM 131

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7/2022

6/30/2022 8:59:35 AM 132

Hướng dẫn tuyên truyền “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022 và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào” năm 2022

6/27/2022 2:51:42 PM 133

Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng

6/23/2022 8:25:11 AM 134

Hướng dẫn số 60-HD/BTGTW thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

6/23/2022 8:24:53 AM 135

Hướng dẫn số 59-HD/BTGTW thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

6/23/2022 8:22:00 AM 136

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 6/2022

6/21/2022 10:32:06 AM 137

File tổng hợp phiếu phiếu điều tra 6 tháng năm 2022

6/17/2022 10:54:33 AM 138

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ

6/16/2022 11:09:16 AM 139

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 7/2022

6/15/2022 6:07:32 PM 140

Dự thảo Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo và trung tâm chính trị 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

6/14/2022 5:11:54 PM 141

Thông báo về Giải thưởng Thông tin đối ngoại toàn quốc lần thứ VIII

6/8/2022 10:56:13 AM 142

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 6/2022

5/31/2022 9:13:50 AM 143

Tài liệu tham khảo Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (bổ sung thêm 2 tài liệu để tham khảo trả lời các câu hỏi từ kỳ 15 trở đi)

5/23/2022 10:59:32 AM 144

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 6/2022

5/19/2022 3:49:02 PM 145

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 55 năm Ngày Truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (16/6/1967 - 16/6/2022)

5/19/2022 3:44:46 PM 146

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị khóa XIII

5/19/2022 10:28:37 AM 147

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

5/19/2022 10:17:28 AM 148

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

5/19/2022 10:16:56 AM 149

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2025

5/19/2022 10:16:16 AM 150

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

5/19/2022 10:15:41 AM 151

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao

5/19/2022 10:15:03 AM 152

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo năm 2022

5/19/2022 10:08:52 AM 153

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), 111 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911- 2022)

5/12/2022 4:23:43 PM 154

Tài liệu tuyên truyền; Tài liệu hỏi – đáp về kết luận, quy định của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

5/11/2022 9:57:51 AM 155

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 5/2022

5/10/2022 2:12:44 PM 156

Kế hoạch số 59-KH/BTCTW tổ chức và Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 và Kế hoạch triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận mang tên “Giải Cờ đỏ” lần thứ VI - năm 2022

5/10/2022 8:37:22 AM 157

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2022)

5/6/2022 8:09:15 AM 158

Trailer Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022.

4/28/2022 2:52:55 PM 159

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 5/2022

4/27/2022 8:46:16 AM 160

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022

4/26/2022 9:02:14 AM 161

Tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường

4/20/2022 10:54:41 AM 162

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (05/5/1902 - 05/5/2022)

4/18/2022 4:17:24 PM 163

Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

4/18/2022 10:25:34 AM 164

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 4/2022

4/18/2022 8:46:01 AM 165

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 5/2022

4/18/2022 7:30:26 AM 166

Khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

4/15/2022 3:05:27 PM 167

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2022)

4/14/2022 8:34:57 AM 168

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2022), 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)

4/14/2022 8:34:16 AM 169

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 – 2022), 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2022) và 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)

4/7/2022 7:38:55 AM 170

Chuyên đề năm 2022 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

4/5/2022 10:20:19 AM 171

Chuyên đề năm 2022 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

4/5/2022 10:17:22 AM 172

Thông báo Điều chỉnh số lần tham gia kỳ thi tuần Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

3/28/2022 2:44:32 PM 173

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4/2022

3/24/2022 10:23:54 AM 174

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 3/2022

3/22/2022 3:19:47 PM 175

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (28/3/1912 - 28/3/2022)

3/22/2022 11:21:31 AM 176

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 4/2022

3/18/2022 3:41:27 PM 177

Bản dịch 07 thứ tiếng Thông điệp của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ XIII

3/17/2022 11:09:45 AM 178

Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022

2/28/2022 10:41:36 AM 179

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 3/2022

2/28/2022 10:40:46 AM 180

Đề cương tuyên truyền Chỉ thị số 10- CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2/23/2022 5:56:19 PM 181

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022)

2/23/2022 5:53:27 PM 182

Thông báo điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc kỳ thi tuần

2/22/2022 9:47:29 AM 183

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 3/2022

2/18/2022 2:43:04 PM 184

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền năm 2022

2/15/2022 10:04:10 AM 185

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022

2/15/2022 10:03:44 AM 186

Tài liệu tham khảo Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

2/14/2022 3:49:41 PM 187

Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

2/9/2022 8:20:35 AM 188

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc

1/24/2022 3:47:48 PM 189

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 02/2022

1/24/2022 3:47:07 PM 190

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 02/2022

1/18/2022 11:01:52 AM 191

Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

1/17/2022 9:12:58 AM 192

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 01&02/2022

1/12/2022 8:02:53 AM 193

Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần

1/4/2022 8:07:47 AM 194

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 01/2022

12/24/2021 2:10:03 PM 195

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 01/2022

12/20/2021 8:58:23 AM 196

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 12/2021

12/20/2021 8:56:48 AM 197

Đề cương Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

12/2/2021 2:10:53 PM 198

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm chính trị cấp huyện

12/2/2021 9:59:08 AM 199

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12/2021

11/22/2021 11:21:19 AM 200

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 11/2021

11/22/2021 7:37:53 AM 201

Hướng dẫn sử dụng hệ thống truyền file fts

11/12/2021 3:03:47 PM 202

Hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước

11/8/2021 4:10:00 PM 203

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 11/2021

10/23/2021 7:58:41 AM 204

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11/2021

10/19/2021 1:53:16 PM 205

Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/19/2021 4:36:31 AM 206

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 10/2021

10/11/2021 4:16:49 PM 207

Phụ lục Phương án thí điểm cách ly y tế tại nhà đối với người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (F1) và người từ vùng dịch trở về địa phương để phòng, chống dịch COVID-19

10/8/2021 10:26:39 AM 208

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

10/6/2021 9:45:15 AM 209

Thể lệ Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận 2021

10/1/2021 10:16:14 AM 210

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 10/2021

9/28/2021 10:32:04 AM 211

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ (khóa XIV) về phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị tăng cao

9/20/2021 3:16:30 PM 212

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10/2021

9/16/2021 7:33:02 AM 213

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 9/2021

9/14/2021 10:14:02 AM 214

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)

9/14/2021 7:44:44 AM 215

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

9/4/2021 5:12:03 AM 216

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm Kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)

9/1/2021 3:15:57 PM 217

Khẩu hiệu Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

8/31/2021 10:24:57 AM 218

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 9/2021

8/26/2021 2:03:17 PM 219

Đơn Đề nghị hỗ trợ Dành cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm

8/23/2021 12:07:44 PM 220

Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

8/19/2021 10:29:55 AM 221

Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

8/19/2021 10:29:48 AM 222

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9/2021

8/17/2021 10:30:49 AM 223

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 8/2021

8/13/2021 2:24:23 PM 224

Đề cương tuyên truyền “Ngày Hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2021

8/6/2021 3:12:01 PM 225

Phối hợp đưa người dân Bình Thuận từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương (đợt 1)

7/30/2021 4:56:45 PM 226

Tài liệu Báo cáo chuyên đề “Những quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản; tình hình công tác báo chí, xuất bản thời gian qua, một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới”

7/28/2021 3:42:39 PM 227

ĐỀ CƯƠNG THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII

7/27/2021 7:57:51 AM 228

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 8/2021

7/26/2021 1:40:34 PM 229

Phiếu đăng ký hỗ trợ về tỉnh theo chương trình đón công dân Bình Thuận từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ

7/25/2021 6:39:32 AM 230

Ủng hộ, hiến tặng tài liệu, hiện vật phục vụ trưng bày tại Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy

7/19/2021 4:42:12 PM 231

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8/2021

7/16/2021 2:33:58 PM 232

Kế hoạch triển khai giải báo chí về xây dựng Đảng của tỉnh mang tên "Giải Cờ đỏ"

7/15/2021 9:43:16 AM 233

Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022

7/15/2021 9:38:50 AM 234

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 7/2021

7/12/2021 2:19:16 PM 235

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021)

7/12/2021 10:33:58 AM 236

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921-08/8/2021)

7/12/2021 10:33:26 AM 237

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021)

7/12/2021 10:32:25 AM 238

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021); 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921- 08/8/2021) và 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021)

7/12/2021 10:31:36 AM 239

Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

7/8/2021 5:35:01 PM 240

Tài liệu tham khảo Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 - 05/6/2021) kỳ 5

7/7/2021 3:57:08 PM 241

Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW ngày 22/6/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng về cấp và quản lý bằng Sơ cấp lý luận chính trị

7/1/2021 10:54:18 AM 242

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7/2021

6/25/2021 7:11:18 AM 243

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

6/22/2021 3:41:06 PM 244

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 7/2021

6/16/2021 11:23:50 AM 245

Tài liệu tham khảo Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 - 05/6/2021) trên Internet

6/15/2021 2:43:57 PM 246

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 6/2021

6/14/2021 10:09:32 AM 247

Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo quê hương năm 2021

6/9/2021 9:19:06 AM 248

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết chính luận khoa học về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"

6/8/2021 10:10:54 AM 249

Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 - 05/6/2021)

6/2/2021 3:52:20 PM 250

Tổng hợp phiếu điều tra, khảo sát dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2021

6/2/2021 7:31:39 AM 251

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 6/2021

5/28/2021 4:38:28 PM 252

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam 06/6 /1941 – 06/6/2021

5/25/2021 11:04:05 AM 253

Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

5/25/2021 10:10:00 AM 254

Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo " năm 2021

5/24/2021 7:08:40 AM 255

Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố (sửa đổi, bổ sung)

5/19/2021 4:40:41 PM 256

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 6/2021

5/17/2021 3:13:23 PM 257

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 5/2021

5/16/2021 11:32:31 AM 258

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021)

5/13/2021 8:49:45 AM 259

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 – 19/5/2021)

5/10/2021 5:23:31 PM 260

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 – 18/5/2021)

5/10/2021 5:23:07 PM 261

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

5/10/2021 5:22:29 PM 262

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động, tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021)

5/4/2021 9:58:49 AM 263

Tài liệu hỏi – đáp tuyền truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

4/27/2021 3:43:01 PM 264

Tài liệu hỏi – đáp tuyền truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

4/27/2021 3:42:39 PM 265

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 5/2021

4/27/2021 9:17:29 AM 266

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 5/2021

4/16/2021 8:35:31 AM 267

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 4/2021

4/14/2021 3:22:36 PM 268

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021.

4/13/2021 4:25:52 PM 269

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)

4/13/2021 11:16:49 AM 270

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021)

4/13/2021 11:15:27 AM 271

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

4/9/2021 9:37:45 AM 272

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4/2021

3/24/2021 11:16:19 AM 273

Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

3/17/2021 7:17:56 AM 274

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 4/2021

3/17/2021 7:13:29 AM 275

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 3/2021

3/15/2021 4:22:04 PM 276

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Tập II

3/11/2021 1:53:40 PM 277

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Tập I

3/11/2021 1:51:45 PM 278

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 3/2021

3/1/2021 9:58:58 AM 279

Tài liệu hướng dẫn khai báo y tế bằng mã QR CODE

2/23/2021 9:48:23 AM 280

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 03/2021

2/22/2021 11:11:58 AM 281

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị

2/19/2021 10:26:34 AM 282

Khẩu hiệu chào mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

2/4/2021 2:24:31 PM 283

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 1+2/2021

2/2/2021 9:05:29 AM 284

Sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới

1/28/2021 2:32:29 PM 285

Đề cương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”

1/28/2021 8:23:22 AM 286

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 02/2021

1/27/2021 10:05:55 AM 287

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới””

1/26/2021 2:18:05 PM 288

Đề cương tuyên truyền về 12 Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

1/25/2021 7:47:37 AM 289

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

1/18/2021 3:42:15 PM 290

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 02/2021

1/18/2021 3:15:42 PM 291

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết năm 2021

1/11/2021 10:53:01 AM 292

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

1/11/2021 8:01:23 AM 293

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

1/11/2021 8:00:52 AM 294

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 01/2021

12/28/2020 9:42:19 AM 295

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu cử Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)

12/22/2020 8:24:41 AM 296

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 01/2021

12/21/2020 8:55:58 AM 297

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 12/2020

12/18/2020 8:25:05 AM 298

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

12/17/2020 3:58:12 PM 299

BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA 12 THÁNG NĂM 2020

12/15/2020 10:53:00 AM 300

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945 – 10/12/2020)

12/3/2020 8:54:48 AM 301

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12/2020

11/26/2020 2:07:10 PM 302

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 11/2020

11/25/2020 2:19:50 PM 303

Tìm hiểu biển đảo Việt Nam: Hội đua thuyền – một nét đẹp văn hóa của người dân vùng biển (21/11/2020)

11/24/2020 3:31:48 PM 304

Tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đại dương tại các địa phương ven biển (18/11/2020)

11/24/2020 3:30:48 PM 305

Hướng dẫn ngư dân tàu cá đảm bảo an toàn trong trường hợp có bão (14/11/2020)

11/24/2020 3:30:11 PM 306

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12/2020

11/23/2020 7:29:24 AM 307

Dự thảo Báo cáo tình hình và kết quả công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2020

11/19/2020 3:47:46 PM 308

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen

11/16/2020 8:47:20 PM 309

Hướng dẫn bà con cách di chuyển, neo đậu tàu thuyền an toàn trong mưa bão ( 11/11/2020 )

11/12/2020 7:17:21 AM 310

Quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá sau 2 năm thực hiện luật thủy sản 2017 (07/11/2020)

11/12/2020 7:16:31 AM 311

Nâng cao nhận thức ngư dân để khắc phục thẻ vàng IUU (04/11/2020)

11/12/2020 7:15:14 AM 312

Bài viết của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII bằng 05 bản dịch tiếng Anh, Trung Quốc, Nga, Tây Ban Nha và Pháp

11/11/2020 10:13:34 AM 313

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 - 01/12/2020)

11/11/2020 9:34:03 AM 314

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)

11/11/2020 9:33:34 AM 315

“Hệ quả của tình trạng thiếu lao động nghề cá” (31/10/2020)

11/2/2020 8:28:10 AM 316

Âu tàu Trường Sa hỗ trợ ngư dân mùa mưa bão (28/10/2020)

11/2/2020 8:27:27 AM 317

Đối ngoại quốc phòng giữ gìn an ninh biển đảo Tây Nam (24/10/2020)

11/2/2020 8:26:54 AM 318

Cảnh báo tai nạn trên biển mùa mưa bão (21/10/2020)

11/2/2020 8:26:04 AM 319

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 11/2020

10/29/2020 5:25:48 PM 320

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

10/22/2020 10:44:27 AM 321

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

10/22/2020 10:43:07 AM 322

Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030

10/22/2020 10:42:21 AM 323

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

10/22/2020 10:41:40 AM 324

. Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11/2020

10/20/2020 8:48:56 AM 325

Phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên biển (17/10/2020)

10/20/2020 7:14:38 AM 326

Những cột mốc tâm linh ở Trường Sa (14/10/2020)

10/20/2020 7:14:01 AM 327

Ngư dân Lý Sơn vươn khơi khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc (10/10/2020)

10/20/2020 7:13:20 AM 328

Nuôi biển, hướng đi chiến lược trong phát triển nghề cá (07/10/2020)

10/20/2020 7:12:34 AM 329

Hướng dẫn số 154-HD/BTGTW, về việc cấp và quản lý giấy chứng nhận các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng đảng, công tác mặt trận, đoàn thể ở cơ sở

10/19/2020 9:46:52 AM 330

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 10/2020

10/14/2020 2:58:30 PM 331

Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận năm 2020 – 2021”

10/7/2020 11:19:25 AM 332

Kinh nghiệm bảo vệ và phát triển hệ thống rừng ngập mặn tại các địa phương (3/10/2020)

10/5/2020 10:39:21 AM 333

Luật cảnh sát biển sau 1 năm đi vào cuộc sống (30/09/2020)

10/5/2020 10:38:45 AM 334

Luật cảnh sát biển ra đời là cần thiết với luật biển các nước (26/09/2020)

10/5/2020 10:37:51 AM 335

Những nội dung chính và điểm mới của Luật Cảnh sát biển Việt Nam (23/09/2020)

10/5/2020 10:37:00 AM 336

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 10/2020

9/23/2020 3:41:31 PM 337

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020)

9/23/2020 10:41:25 AM 338

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

9/23/2020 10:40:33 AM 339

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10/2020

9/22/2020 3:14:44 PM 340

Khuyến nghị ngư dân khi Hiệp định Hợp tác nghề cá Việt Nam - Trung Quốc hết hiệu lực (19/09/2020)

9/21/2020 7:28:28 AM 341

Phú Yên: triển khai các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU

9/21/2020 7:27:28 AM 342

Hiệu quả tàu khai thác bằng vật liệu composit (12/09/2020)

9/21/2020 7:26:37 AM 343

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 9/2020

9/16/2020 11:06:22 AM 344

Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

9/16/2020 11:02:33 AM 345

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên Giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020)

9/16/2020 8:03:02 AM 346

Khuyến cáo đến ngư dân vươn khơi đúng quy định pháp luật và hình thức xử phạt khi vi phạm (09/09/2020)

9/11/2020 10:53:52 AM 347

TÌM HIỂU BIỂN ĐẢO VIỆT NAM (NGÀY 05/09/2020)

9/11/2020 10:52:58 AM 348

Giới thiệu đảo du lịch Cô Tô (29/08/2020)

9/11/2020 10:51:50 AM 349

Đề cương tuyên truyền 75 năm Cách mạng tháng tám - Quốc khánh 2/9

8/27/2020 9:57:05 AM 350

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

8/27/2020 8:03:51 AM 351

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 9/2020

8/26/2020 8:51:20 AM 352

Quân dân Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng: Những giải pháp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ vững ANTT-AT trên biển (22/8/2020)

8/24/2020 8:46:25 AM 353

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9/2020

8/18/2020 9:07:38 AM 354

Huyện đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, trung tâm hậu cần nghề cá vịnh Bắc Bộ (15/8/2020)

8/17/2020 10:04:56 AM 355

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 8/2020

8/17/2020 10:03:59 AM 356

Tình trạng ô nhiễm môi trường nước, môi trường sống của các loài thủy sản (8/8/2020)

8/12/2020 10:54:39 AM 357

Đề cương tuyên truyền 75 năm truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận (25/8/1945 – 25/8/2020)

8/10/2020 4:15:46 PM 358

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-25/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020)

8/10/2020 4:12:58 PM 359

Đảo Ngọc Vừng - Đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc (1/8/2020)

8/3/2020 11:12:27 AM 360

Đảo Nam Du: điểm du lịch biển hấp dẫn (25/7/2020)

7/28/2020 8:15:00 AM 361

Quảng Xương - Thanh Hóa: Dự án tránh trú bão chậm tiến độ (18/7/2020)

7/28/2020 8:13:57 AM 362

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8/2020

7/27/2020 3:20:32 PM 363

Đề cương Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, giai đoạn 2015 -2020

7/27/2020 8:50:44 AM 364

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 8/2020

7/27/2020 8:49:08 AM 365

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020)

7/24/2020 2:16:06 PM 366

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)

7/22/2020 3:09:24 PM 367

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

7/17/2020 10:41:49 AM 368

Ngư dân Lý Sơn kiên cường bám biển (11/7/2020)

7/13/2020 10:15:11 AM 369

Vai trò của những âu tầu và làng chài ở quần đảo Trường Sa (04/7/2020)

7/13/2020 10:14:16 AM 370

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 7/2020

7/10/2020 4:13:50 PM 371

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh

7/9/2020 9:29:26 AM 372

Dự thảo Tài liệu “Dạy và học lịch sử địa phương trong trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh”

7/1/2020 8:51:37 AM 373

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam (10/7/1910 - 10/7/2020)

6/30/2020 10:00:43 AM 374

Kế hoạch tiếp tục triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng của tỉnh mang tên “Giải Cờ đỏ” năm 2020

6/29/2020 7:48:16 AM 375

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TU, ngày 10/8/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020

6/26/2020 2:23:29 PM 376

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7/2020

6/23/2020 11:09:05 AM 377

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 7/2020

6/22/2020 3:03:16 PM 378

Tài liệu giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020

6/16/2020 9:13:47 AM 379

Dự thảo Báo cáo tình hình và kết quả công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2020

6/16/2020 9:12:39 AM 380

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 6/2020

6/15/2020 2:22:20 PM 381

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 6/2020

5/26/2020 1:41:16 PM 382

Tài liệu tuyên truyền về công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định của Việt Nam thời gian qua

5/25/2020 10:34:29 AM 383

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 6/2020

5/25/2020 9:00:48 AM 384

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 5/2020

5/14/2020 1:59:19 PM 385

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2020), 110 NĂM BÁC HỒ DẠY HỌC TẠI PHAN THIẾT

5/11/2020 1:56:58 PM 386

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2020), 110 NĂM BÁC HỒ DẠY HỌC TẠI PHAN THIẾT (1910 - 2020)

5/11/2020 11:36:07 AM 387

Dự thảo Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh (khóa XIV), nhiệm kỳ 2020-2025

5/8/2020 4:51:09 PM Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 388

Danh sách các cá nhân đạt giải cuộc thi “Tìm hiểu về truyền thống lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”

5/5/2020 3:44:32 PM 389

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 5/2020

4/28/2020 7:54:06 AM 390

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 4/2020

4/20/2020 4:56:16 PM 391

Hướng dẫn hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

4/14/2020 10:03:37 AM 392

Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020)

4/14/2020 10:01:30 AM 393

Tổng hợp phiếu dư luận xã hội về kết quả tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

4/14/2020 8:50:32 AM 394

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 5/2020

4/14/2020 7:53:57 AM 395

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2020) VÀ 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG QUÊ HƯƠNG BÌNH THUẬN (19/4/1975- 19/4/2020)

4/7/2020 4:41:36 PM 396

Chuyên đề Covid-19: Những tác động, hệ lụy và giải pháp ứng phó”

4/1/2020 4:47:09 PM 397

Hướng dẫn tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

4/1/2020 7:52:35 AM 398

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM CANH TÝ – 2020

3/27/2020 5:22:57 PM 399

Biểu mẫu Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới”

3/27/2020 3:48:05 PM 400

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4/2020

3/26/2020 4:19:52 PM 401

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 3/2020

3/26/2020 11:10:48 AM 402

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 4/2020

3/18/2020 8:34:32 AM 403

Đề cương và Biểu mẫu tổng kết Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư “về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

3/8/2020 3:29:03 PM 404

Hướng dẫn nội dung trang trí, khánh tiết đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

3/4/2020 4:13:09 PM 405

Mẫu đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

3/4/2020 8:49:54 AM 406

Quy chế Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng”

3/4/2020 8:47:44 AM 407

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 03/2020

2/24/2020 4:41:38 PM 408

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995 - 10/5/2020)

2/24/2020 10:10:37 AM 409

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XII

2/19/2020 10:59:01 AM 410

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XI

2/19/2020 10:57:37 AM 411

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ X

2/19/2020 10:55:59 AM 412

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ IX

2/19/2020 10:54:09 AM 413

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII

2/19/2020 10:38:31 AM 414

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020)

2/19/2020 10:17:09 AM 415

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XII (nhiệm kỳ 2010-2015)

2/19/2020 10:07:46 AM 416

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XI (nhiệm kỳ 2005-2010)

2/19/2020 10:03:49 AM 417

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ X

2/19/2020 10:01:38 AM 418

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ IX

2/19/2020 10:00:14 AM 419

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ Dân chính đảng tỉnh Bình Thuận lần thứ III

2/19/2020 9:54:29 AM 420

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 03/2020

2/19/2020 8:16:24 AM 421

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập III 1975-2005

2/12/2020 10:57:30 AM 422

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập II 1954-1975

2/12/2020 10:56:57 AM 423

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập I 1930-1954

2/12/2020 10:52:19 AM 424

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 02/2020

2/3/2020 2:35:08 PM 425

Tài liệu tham khảo cuộc thi Tìm hiểu về truyền thống lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”

2/3/2020 10:27:15 AM 426

Giải thưởng Cuộc thi: “Tìm hiểu về truyền thống lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”

1/17/2020 9:29:25 AM 427

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 01 và 02/2020

1/17/2020 8:46:41 AM 428

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

1/10/2020 1:41:25 PM 429

Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước

1/9/2020 9:12:39 AM 430

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

1/7/2020 3:45:57 PM 431

Cuộc thi: “Tìm hiểu về truyền thống lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”

1/7/2020 10:26:45 AM 432

Dự thảo báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo năm 2019

1/3/2020 9:48:52 AM 433

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 01 & 02/2020

12/31/2019 8:45:15 AM 434

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Tua Hai

12/30/2019 11:14:53 AM Ban Tuyên giáo Trung ương 435

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi

12/30/2019 11:13:17 AM Ban Tuyên giáo Trung ương 436

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NĂM VÀ MỪNG XUÂN CANH TÝ

12/27/2019 5:01:24 PM Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 437

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

12/27/2019 4:23:14 PM Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 438

Chuyên đề năm 2020 “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

12/24/2019 3:55:46 PM 439

Bài nói của GS.TS Hoàng Chí Bảo về triển khai nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 (Phần 2)

12/23/2019 11:30:41 AM Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 440

Bài nói của GS.TS Hoàng Chí Bảo về triển khai nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 (Phần 1)

12/23/2019 11:25:48 AM Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 441

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 01/2020

12/17/2019 3:59:02 PM 442

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 12

12/16/2019 7:51:18 AM 443

Sùng Nhơn những chặng đường đấu tranh cách mạng

12/11/2019 2:33:10 PM 444

Kỷ yếu Hội nghị tổng kết 10 năm (1986-1996) thực hiện phương châm "Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra" tỉnh Bình Thuận

12/11/2019 2:30:32 PM 445

Phước Thể truyền thống đấu tranh cách mạng 1930-1975

12/11/2019 2:28:04 PM 446

Phong trào công nhân lao động và công đoàn Bình Thuận những chặng đường lịch sử (1930-1998)

12/11/2019 2:24:59 PM 447

Phong Nẫm truyền thống cách mạng anh hùng

12/11/2019 2:21:29 PM 448

Phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hiệu quả

12/11/2019 2:19:07 PM 449

Thuận Hải 3 năm khôi phục và phát triển văn hóa - kinh tế (1976-1978)

12/11/2019 2:16:01 PM 450

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020)

12/11/2019 2:13:23 PM 451

Phan Thiết - Truyền thống đấu tranh cách mạng tập II 1954-1975

12/11/2019 7:51:02 AM 452

Phan Thiết Đại đội 2/481 đặc công anh hùng

12/11/2019 7:48:09 AM 453

Phan Thiết 35 năm xây dựng và phát triển tập III 1975-2010

12/11/2019 7:46:04 AM 454

Phan Sơn - Truyền thống kháng chiến 1945-1975

12/11/2019 7:43:16 AM 455

Phan Rí Thành - Truyền thống đấu tranh cách mạng tập II 1954-1975

12/11/2019 7:40:57 AM 456

Phan Rí Thành - Truyền thống đấu tranh cách mạng tập I 1930-1954

12/11/2019 7:39:43 AM 457

Phan Hiệp - Truyền thống đấu tranh cách mạng 1945-1975

12/11/2019 7:38:09 AM 458

Niên giám thống kê huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận năm 1999

12/11/2019 7:34:55 AM 459

Niên giám thống kê 2004

12/11/2019 7:33:25 AM 460

Niên giám thống kê huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận năm 2004

12/11/2019 7:31:37 AM 461

Những văn bản quan trọng của Đảng bộ tỉnh Thuận Hải về Nông nghiệp

12/11/2019 7:29:54 AM 462

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

12/6/2019 10:26:12 AM 463

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12/2019

11/29/2019 9:32:47 AM 464

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12/2019

11/27/2019 10:05:46 AM 465

Những trận đánh tiêu biểu trên đất Bắc Bình 1945-1975

11/27/2019 8:56:05 AM 466

Những trận đánh hay trên địa bàn Tuy Phong 1945-1975

11/27/2019 8:53:35 AM 467

Những điển hình tiên tiến Bình Thuận năm 2005

11/27/2019 8:51:22 AM 468

Những Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bình Thuận tập II năm 2004

11/27/2019 8:49:07 AM 469

Những Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bình Thuận năm 1997

11/27/2019 8:46:23 AM 470

Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên - Nhớ về chiến trường khu 6

11/27/2019 8:30:03 AM 471

Nhân dân Hồng Sơn chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1930-1975)

11/27/2019 8:26:55 AM 472

Nghị quyết Đại hội VI Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc

11/27/2019 8:22:58 AM 473

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Thuận Hải lần thứ I

11/27/2019 8:20:09 AM 474

Phiếu điều tra DLXH năm 2019

11/22/2019 9:18:32 AM 475

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 11

11/14/2019 9:21:48 AM 476

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

11/11/2019 3:39:40 PM 477

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh, năm 2019

11/4/2019 10:35:51 AM 478

Giấy mời Dự Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Bình Thuận năm 2019

11/4/2019 8:46:01 AM 479

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019)

11/1/2019 8:13:30 AM 480

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949 - 30/10/2019)

11/1/2019 8:13:06 AM 481

Thể lệ tham dự Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III

10/30/2019 3:15:46 PM 482

. Đề cương Tuyên truyền tháng 11/2019

10/29/2019 8:56:28 AM 483

Ngành in Bình Thuận - Những chặng đường ghi nhớ

10/22/2019 2:22:51 PM 484

Mũi Né truyền thống đấu tranh cách mạng (1930-1975)

10/22/2019 2:21:06 PM 485

Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu tỉnh Bình Thuận (2001-2005)

10/22/2019 2:18:48 PM 486

Mãi mãi theo con đường của Bác

10/22/2019 2:17:25 PM 487

Liên Hương truyền thống đấu tranh cách mạng

10/22/2019 2:16:16 PM 488

Lịch sử Tuy Phong tập I (1930-1954)

10/22/2019 2:14:58 PM 489

Lịch sử truyền thống xã Suối Kiết (1945-2010)

10/22/2019 2:12:03 PM 490

Lịch sử truyền thống xã Phú Hải (1945-1954)

10/22/2019 1:43:22 PM 491

Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân xã Hàm Đức (1930-2010)

10/22/2019 10:25:51 AM 492

Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận (1962-2012)

10/22/2019 10:23:02 AM 493

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11/2019

10/22/2019 9:24:57 AM 494

Lịch sử Phong trào nông dân và Hội nông dân tỉnh Bình Thuận (1930-2000)

10/21/2019 9:32:30 AM 495

Lịch sử ngành Y tế Bình Thuận 30 năm kháng chiến (1945-1975)

10/21/2019 9:16:40 AM 496

Lịch sử ngành giáo dục tỉnh Bình Thuận (1945-2010)

10/21/2019 9:15:10 AM 497

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 10

10/21/2019 9:04:32 AM 498

Danh sách các tập thể, cá nhân giới thiệu tuyên truyền

10/18/2019 11:19:45 AM 499

Lịch sử Lực lượng vũ trang huyện Phú Quý (1975-2010)

10/17/2019 9:00:58 AM 500

Lịch sử khu 6 kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)

10/17/2019 8:59:00 AM 501

Lịch sử hình thành và phát triển Phường Tân An (1954-2010)

10/17/2019 8:56:41 AM 502

Lịch sử Hậu cần - kỹ thuật lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận (1945-2000)

10/17/2019 8:54:41 AM 503

Lịch sử đơn vị 430 Hàm Thuận (1960-1975)

10/17/2019 8:50:24 AM 504

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Linh 1990

10/17/2019 8:48:12 AM 505

Lịch sử Đảng bộ xã Hàm Chính (1960-2015)

10/17/2019 8:43:49 AM 506

Lịch sử Đảng bộ xã Hồng Thái tập II (1975-2010)

10/17/2019 8:41:50 AM 507

Lịch sử Đảng bộ xã Hàm Trí (1945-2010)

10/17/2019 8:39:47 AM 508

Lịch sử Đảng bộ xã Đông Tiến (1984-2010)

10/17/2019 8:27:27 AM 509

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thuận Hải

10/17/2019 8:25:28 AM 510

Lịch sử Đảng bộ Thị trấn Tân Nghĩa (1954-2010)

10/16/2019 2:53:23 PM 511

Lịch sử Đảng bộ Thị trấn Phú Long (1975-2010)

10/16/2019 9:03:54 AM 512

Lịch sử Đảng bộ Thị trấn Ma Lâm (1975-2010)

10/16/2019 9:02:12 AM 513

Lịch sử Đảng bộ Thị trấn Lương Sơn (1975-2010)

10/16/2019 9:00:12 AM 514

Lịch sử Đảng bộ thị trấn Chợ Lầu (1975-2010)

10/14/2019 3:40:07 PM 515

Lịch sử Đảng bộ Phường Đức Thắng tập II (1975-2010)

10/14/2019 3:36:53 PM 516

Lịch sử Đảng bộ huyện Tuy Phong tập III (1975-2000)

10/14/2019 3:30:35 PM 517

Lịch sử Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc (1975-2005)

10/14/2019 3:19:46 PM 518

Lịch sử Đảng bộ huyện Đức Linh tập II (1975-2000)

10/14/2019 3:14:28 PM 519

Lịch sử Đại đội 5 đặc công Bình Thuận

10/14/2019 3:11:39 PM 520

Lịch sử đặc công tỉnh Bình Thuận (1952-1975)

10/14/2019 3:08:47 PM 521

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (04/11/1909 - 04/11/2019)

10/14/2019 9:50:26 AM 522

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10/2019

9/27/2019 3:28:25 PM 523

Đề cương Tuyên truyền tháng 10/2019

9/24/2019 3:57:17 PM 524

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 9

9/23/2019 3:40:43 PM 525

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn.

8/30/2019 8:29:27 AM 526

Đề cương Tuyên truyền tháng 9/2019

8/27/2019 2:44:37 PM 527

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 8

8/26/2019 4:01:37 PM 528

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9/2019

8/26/2019 3:57:15 PM 529

Đề cương tuyên truyền 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/82019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)

8/14/2019 10:49:35 AM 530

Đề cương tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ năm 2019

8/13/2019 11:30:52 AM 531

Tài liệu hỏi - đáp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

7/31/2019 3:15:49 PM 532

Đề cương Tuyên truyền tháng 8/2019

7/25/2019 10:57:06 AM 533

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 7

7/24/2019 5:18:03 PM 534

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)

7/22/2019 11:27:40 AM 535

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8/2019

7/20/2019 3:44:57 PM 536

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

7/12/2019 2:14:53 PM 537

Lịch sử công tác Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận 1930-2010

7/9/2019 8:52:11 AM 538

Lịch sử công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận 1930-2014

7/9/2019 8:49:40 AM 539

Lịch sử Công an nhân dân tỉnh Bình Thuận tập II 1954-1975

7/9/2019 8:47:11 AM 540

Lịch sử Công an nhân dân tỉnh Bình Thuận tập I 1945-1954

7/9/2019 8:46:08 AM 541

Lịch sử Công an nhân dân Thuận Hải tập I 1945-1954

7/9/2019 8:44:30 AM 542

Lịch sử Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận 1889-1995

7/9/2019 8:42:37 AM 543

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Linh 1945-1975 tập I

7/9/2019 8:41:19 AM 544

La Gi với truyền thống cách mạng xây dựng và phát triển 1930-2000

7/9/2019 8:39:45 AM 545

Lạc Đạo truyền thống đấu tranh cách mạng 1930-1975

7/9/2019 8:37:34 AM 546

La Gi sống mãi với truyền thống cách mạng

7/9/2019 8:35:47 AM 547

Kỷ yếu truyền thống cách mạng Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng khu VI trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

7/9/2019 8:34:17 AM 548

Kỷ yếu Thanh tra tỉnh 36 năm xây dựng, trưởng thành và 20 năm phát triển sau ngày tái lập tỉnh Bình Thuận

7/9/2019 8:32:47 AM 549

Kỷ yếu những người đối mặt trực tiếp với kẻ thù qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ở thành phố Phan Thiết

7/9/2019 8:31:10 AM 550

Bộ câu hỏi đối với chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đảng viên mới

7/9/2019 8:07:37 AM 551

Bộ câu hỏi đối với chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng

7/9/2019 8:06:35 AM 552

Kỷ yếu Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ nhất 2005 và lần thứ hai 2006-2007

7/3/2019 3:46:27 PM 553

Kỷ yếu Hội nghị tổng kết 10 năm (1986-1996) thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra tỉnh Bình Thuận

7/3/2019 3:44:03 PM 554

Kỷ yếu Nghị quyết HĐND tỉnh Bình Thuận khóa VIII kỳ họp thứ nhất - kỳ họp thứ năm

7/3/2019 3:42:03 PM 555

Kỷ yếu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020

7/3/2019 3:40:17 PM 556

Kỷ yếu cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy trong kháng chiến chống Mỹ

7/3/2019 3:36:34 PM 557

Kỷ yếu Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ V 2003-2008

7/3/2019 3:34:22 PM 558

Kỷ yếu 28 năm Hội Đông Y tỉnh Bình Thuận hình thành và phát triển

7/3/2019 3:29:32 PM 559

Những Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bình Thuận

7/3/2019 3:27:35 PM 560

Đề cương Tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)

7/3/2019 3:26:43 PM 561

Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bình Thuận 1945-2000

7/3/2019 3:24:26 PM 562

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Hàm Thuận 1930-1975

7/3/2019 3:20:57 PM 563

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận 1975-2005 tập III

7/3/2019 3:17:41 PM 564

Lịch sử Bộ đội Biên phòng Bình Thuận 1975-2009

7/3/2019 3:14:15 PM 565

Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Bình Thuận 1945-2015

7/3/2019 3:12:06 PM 566

Lịch sử Đảng bộ huyện Hàm Tân 1930-2005

7/3/2019 3:08:35 PM 567

Lịch sử công tác Đảng công tác chính trị lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận

7/3/2019 3:06:45 PM 568

Khu VI kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975

7/3/2019 3:03:52 PM 569

Khí tiết niềm tin

7/3/2019 3:00:03 PM 570

Kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lấn thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam

7/3/2019 2:57:53 PM 571

Huyện Tánh Linh 25 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 1975-2000 tập II

7/3/2019 2:54:59 PM 572

Hồng Thái những chặng đường lịch sử 1945-1975

7/3/2019 2:51:33 PM 573

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Bình Thuận chặng đường mười năm

7/3/2019 2:48:44 PM 574

Hòa Minh trong chặng đường đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc 1945-1975

7/3/2019 2:47:01 PM 575

Hàm Thắng những chặng đường kháng chiến cứu nước 1930-1975

7/3/2019 2:44:19 PM 576

Hàm Tân những trận đánh tiêu biểu 1945-1975

7/3/2019 2:42:33 PM 577

Hàm Tân 45 năm lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng 1930-1975

7/3/2019 2:29:52 PM 578

Hàm Nhơn những chặng đường đấu tranh cách mạng 1954-1975 tập II

7/3/2019 2:28:14 PM 579

Hàm Chính truyền thống cách mạng kiên cường 1930-1975

7/3/2019 2:26:33 PM 580

Hàm chính 25 năm xây dựng và phát triển 1975-2000

7/3/2019 2:23:10 PM 581

Đề cương Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024

7/3/2019 11:26:44 AM 582

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

7/3/2019 11:26:09 AM 583

Đề cương Tuyên truyền tháng 7/2019

7/3/2019 9:33:22 AM 584

Những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2011-2014

7/2/2019 10:02:28 AM 585

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 6

6/26/2019 1:50:41 PM 586

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 5

6/26/2019 1:49:18 PM 587

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 4

6/26/2019 1:44:15 PM 588

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 3

6/26/2019 1:40:41 PM 589

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 1 và tháng 2

6/26/2019 1:37:30 PM 590

Đức Thắng bất khuất kiên cường 1930-1975

6/21/2019 8:28:38 AM 591

Đức Phú 35 năm hình thành và phát triển 1975-2010

6/21/2019 8:27:25 AM 592

Đức Nghĩa truyền thống đấu tranh cách mạng

6/21/2019 8:25:36 AM 593

Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bình Thuận

6/21/2019 8:23:23 AM 594

Đảo Phú Quý những chặng đường lịch sử

6/21/2019 8:20:30 AM 595

Chợ Lầu vùng đất kiên trung

6/21/2019 8:16:17 AM 596

Chiến thắng Sông Mao trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

6/21/2019 8:14:57 AM 597

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập III 1975-2005

6/21/2019 8:11:19 AM 598

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 7/2019

6/19/2019 4:28:30 PM 599

Chiến thắng Hoài Đức Bắc Ruộng

6/19/2019 2:17:49 PM 600

Chiến đấu oanh liệt thắng lợi vẻ vang

6/19/2019 2:15:21 PM 601

Chí Công truyền thống yêu nước và cách mạng 1885-1975

6/19/2019 2:12:12 PM 602

Chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển

6/19/2019 2:09:59 PM 603

Căn cứ Khu Lê Hồng Phong trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm

6/19/2019 2:08:35 PM 604

Bưu điện Bình Thuận những dấu son lịch sử

6/19/2019 2:06:37 PM 605

Bình Thuận 30 năm kháng chiến 1945-1975

6/19/2019 2:04:39 PM 606

Bình Thuận 20 năm xây dựng và phát triển

6/19/2019 2:02:18 PM 607

Bình Thuận 10 năm phát triển 1992-2002

6/19/2019 2:00:51 PM 608

Bình Thạnh truyền thống cách mạng và văn hóa

6/19/2019 1:59:09 PM 609

Bắc Bình truyền thống đấu tranh cách mạng

6/19/2019 1:55:06 PM 610

Bắc Bình - Lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân

6/19/2019 1:51:40 PM 611

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thuận Hải

6/19/2019 1:48:21 PM 612

Căn cứ Khu Lê Hồng Phong 1950-1975

6/17/2019 9:02:08 AM 613

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập II 1954-1975

6/17/2019 8:58:31 AM 614

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập I 1930-1954

6/17/2019 8:55:49 AM 615

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

6/10/2019 11:21:33 AM 616

Tài liệu hỏi - đáp tuyên truyền cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu phố và Phó Trưởng thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2019 - 2024

6/7/2019 7:14:22 AM 617

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố.

6/4/2019 8:14:39 AM 618

Quy chế tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo

5/24/2019 3:18:49 PM 619

Tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

5/24/2019 11:13:18 AM 620

Đề cương Tuyên truyền tháng 6/2019

5/24/2019 9:59:14 AM 621

Tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)

5/22/2019 1:43:43 PM 622

Tuyên truyền triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Bình Thuận (22.4.2019)

5/22/2019 1:41:54 PM 623

Tài liệu tuyên truyền “Tình hình và công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”

5/22/2019 1:36:20 PM 624

Tổng hợp phiếu điều tra DLXH 6 tháng năm 2019

5/22/2019 1:34:40 PM 625

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 6/2019

5/22/2019 8:56:45 AM 626

Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

5/22/2019 8:44:44 AM