damn! i done heard of trimming the hedges, but you done scorched the earth là gì - Nghĩa của từ damn! i done heard of trimming the hedges, but you done scorched the earth

damn! i done heard of trimming the hedges, but you done scorched the earth có nghĩa là

Một cụm từ bạn thốt lên khi ai đó cho bạn thấy rằng họ đã sáp âm hộ của họ.

Thí dụ

"Chết tiệt! Tôi đã nghe nói về việc cắt tỉa hàng rào, nhưng bạn đã làm thiêu đốt trái đất."