Doanh nghiệp đóng bảo hiểm cho nhân viên bao nhiêu năm 2024

“Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu phần trăm?” Đây là câu hỏi mà những bất kì ai đi làm hoặc đăng ký tham gia bảo hiểm tự nguyện tại địa phương đều quan tâm. Để có câu trả lời chính xác cho thắc mắc trên, cùng theo dõi bài viết ngay sau đây.

1. Mỗi người phải đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu phần trăm?

Hiện nay, bảo hiểm xã hội được Nhà nước tổ chức theo hai loại hình là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với mỗi loại hình bảo hiểm, tỷ lệ phần trăm mức đóng của người lao động sẽ là khác nhau. Cụ thể:

1.1. Tỷ lệ phần trăm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng đối với cả người lao động đi làm có ký hợp đồng lao động và người sử dụng lao động.

Căn cứ Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, hằng tháng, người lao động và người sử dụng lao động sẽ phải trích đóng từ tiền lương tháng và quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để đóng bảo hiểm với tỷ lệ như sau:

Người sử dụng lao động

Người lao động

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm y tế

Hưu trí-tử tuất

Ốm đau-thai sản

Tai nạn lao động-Bệnh nghề nghiệp

Hưu trí-tử tuất

Ốm đau-thai sản

Tai nạn lao động-Bệnh nghề nghiệp

14%

3%

0,5%

1%

3%

8%

-

-

1%

1,5%

21,5%

10,5%

Tổng 32%

Theo đó, tổng tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 32% (trong đó người lao động đóng 10,5% tiền lương, người sử dụng lao động đóng 21,5% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

1.2. Tỷ lệ phần trăm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện được áp dụng với công dân Việt Nam không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nói cách khác, người lao động tự do có thể đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Căn cứ Điều 10 và Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng của người lao động được xác định như sau:

Mức đóng/tháng

\=

22%

x

Mức thu nhập chọn đóng BHXH tự nguyện

-

Mức nhà nước hỗ trợ đóng

Như vậy, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phải đóng tỷ lệ 22% mức thu nhập mà người đó chọn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Ngoài ra, để khuyến khích người lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội, nhà nước còn hỗ trợ một phần mức đóng cho những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Doanh nghiệp đóng bảo hiểm cho nhân viên bao nhiêu năm 2024
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu phần trăm lương? (Ảnh minh họa)

2. Đóng bảo hiểm xã hội theo tháng hay quý?

Tùy loại hình bảo hiểm xã hội người lao động đăng ký tham gia mà phương thức đóng sẽ được quy định khác nhau. Cụ thể:

* Bảo hiểm xã hội bắt buộc:

Căn cứ Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 và hướng dẫn tại Điều 7 Quyết định 595/QĐ -BHXH, người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo phương thức sau:

- Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo tháng: Áp dụng với tất cả người lao động.

- Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quý hoặc 06 tháng/lần: Áp dụng với người lao động hưởng tiền lương theo sản phẩm, theo khoán tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp.

* Bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Căn cứ Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 9 Quyết định 595/QĐ-BHXH, người lao động được chọn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo một trong các phương thức sau:

- Đóng hằng tháng.

- Đóng 03 tháng/lần.

- Đóng 06 tháng/lần.

- Đóng 12 tháng/lần.

- Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm/lần.

- Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng).

_0603111623.png)Đóng bảo hiểm xã hội bao lâu một lần? (Ảnh minh họa)

3. Đóng BHXH cho ai? Gửi công ty hay đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH?

Theo Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ đóng tiền bảo hiểm có đơn vị sử dụng lao động để họ nộp lại cho cơ quan BHXH.

Theo đó, hằng tháng, phía công ty sẽ chủ động trừ một phần lương của người lao động để trích đóng bảo hiểm xã hội.

Trong khi đó, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH thông qua đại lý thu hoặc đóng tiền bảo hiểm xã hội tự nguyện qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên bao nhiêu?

BHXH Việt Nam trả lời như sau: Mức đóng BHXH 26% trong đó: người lao động đóng 8%, đơn vị đóng 18%. 18% đơn vị đóng bao gồm: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mức đóng bảo hiểm y tế 4,5% trong đó: người lao động đóng 1,5%, đơn vị đóng 3%.

Nhân viên đóng BHXH bao nhiêu?

Mức đóng BHXH (bao gồm cả BHYT, BHTN) của NLĐ hiện nay là 10,5% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (bao gồm cả lương và các phụ cấp). NSDLĐ đóng là 21,5% các loại bảo hiểm.

Lương 10 triệu công ty đóng bảo hiểm bao nhiêu?

2. Lương 10 triệu đóng bảo hiểm bao nhiêu? Theo đó, người lao động có được trả lương 10 triệu đồng/tháng sẽ phải đóng bảo hiểm với số tiền = 10,5% x 10 triệu đồng = 1.050.000 đồng/tháng.

Mức lương đóng bảo hiểm tối đa là bao nhiêu?

Nghị quyết 69/2022/QH15 quy định mức lương cơ sở hiện nay là 1,8 triệu đồng/tháng. Như vậy, theo quy định nêu trên, mức lương đóng BHXH bắt buộc tối đa năm 2024 là 36 triệu đồng.