eating that ass with a spoon là gì - Nghĩa của từ eating that ass with a spoon

eating that ass with a spoon có nghĩa là

Nói khi người ta nhìn thấy một cái mông họ thực sự thích ăn;một lời khen ngợi.Có thể được chuyển đổi tùy thuộc vào câu cấu trúc.

Thí dụ

Marshall: chết tiệt cô ấy tốt!
Alex: Vâng, tôi rất muốn được ăn mông đó bằng một cái muỗng!