Ịa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế là gì năm 2024

Công ty cổ phần Long Sơn, là doanh nghiệp 100% vốn trong nước. Có mở tờ khai nhập khẩu loại hình nhập SXXK, mở tờ khai tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công TPHCM. Hàng về tại cảng Quy Nhơn sẽ vận chuyển về nhà máy tại Phú Yên để sản xuất. Trên tờ khai hải quan có ô “địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” chúng tôi có phải khai báo mã này không? Doanh nghiệp chúng tôi được ân hạn 275 ngày, nếu khai vào ô này theo mã 02PJCPJ thì vận chuyển về Phú Yên để sản xuất thì có bị vi phạm gì không?

Ịa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế là gì năm 2024
Hai quan Dong Nai:

Căn cứ điểm 1.67 Mẫu số 1 và điểm 2.56 Mẫu số 2 - Phụ lục II - Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hảI quan điện tử đốI vớI hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính). Theo đó mã “Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” là mã địa điểm đích cho vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sau khi làm thủ tục chuyển cửa khẩu và được vận chuyển đến đích. * Đối với hàng hóa nhập khẩu: sử dụng mã kho của doanh nghiệp (nếu kho của doanh nghiệp đã được cấp mã địa điểm lưu kho chờ thông quan) hoặc mã địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa không được kiểm tra tại kho riêng (mã kho ICD). Chỉ sử dụng mã địa điểm của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai khi doanh nghiệp chưa được cấp mã địa điểm lưu kho chờ thông quan. * Đối với hàng hóa xuất khẩu: sử dụng mã kho hàng ở cửa khẩu xuất hoặc mã kho ngoại quan, mã kho CFS (nếu hàng hóa xuất khẩu vào kho ngoại quan, kho CFS), không phải mã địa điểm lưu kho chờ thông quan của doanh nghiệp đã được Tổng cục HảI quan cấp và cũng không phải mã địa điểm của chi cục HQ quản lý hợp đồng gia công. Công ty có thể tham khảo để thực hiện.

1. Sử dụng mã 02CIOZZ khi hàng lưu tại kho DN mà chưa có mã kho (hàng hóa chưa đưa vào kho bãi tại cảng cát lái). Đồng thời ghi cụ thể địa điểm tập kết hàng, thời gian dự kiến đóng cont, xếp hàng lên phương tiện vận tải vào ô ghi chú.

2. Các tờ khai đã khai trên V4: DN vẫn có thể khai sửa, khai hủy trên hệ thống EcusK4.

3. Tờ khai quá cảnh: DN khai báo theo hình thức Từ Xa (K2 hoac KD).

4. Mã bộ phận xữ lý TK: DN khai nhập dùng mã 01 - Đội nhập, TK xuất mã 02 - Xuất. DN ko sử dụng mã 03 - Đội giám sát.

5. Hàng xuất: Hàng xá, hàng lẻ PTVC = 2, DN không được khai thông tin trong tab “Thông tin container”, Không phải khai đính kèm HYS list cont, ghi vào ghi chú “Hàng lẻ”

6. Hàng chung cont: Xuất hay nhập đều phải có thông tin container.

7. Hàng rời đưa vào CFS để đóng cont trước khi xếp lên tàu thì cũng chọn Mã PTVC là 2, và Mã lưu kho chờ thông quan dự kiến là: Mã kho CFS, Số lượng Cont: 1, Ghi rõ số kiện.

8. Đối với TK luồng xanh: Trường hợp DN đã nộp thuế nhưng chưa nhận được quyết định thông quan cho TK đề nghị liên hệ công chức đăng ký đội thủ tục thực hiện kiểm tra theo quy định

  1. Hướng dẫn khai báo hải quan VNACCS cho Tờ khai NHẬP khẩu tại

Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV I - Cát lái, mã 02CI:

Loại hình: A11: Nhập kinh doanh tiêu dùng, G11: Tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất

Khai Mã hiệu PTVC: - Tất cả hàng Cont, chung Cont hay hàng lẻ (được đóng cont xếp lên tàu) đều chọn PTVC là 2 (đường biển có container). - Trừ hàng xá và một số loại hàng rời có tính đặc biệt không thể đóng container được thì mới chọn Mã PTVC: 3 (đưởng biển không container).

Khai Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến: - Hàng Container (Hàng chung container): 02CIS01 - Hàng xá hoặc hàng của DN lưu tại kho I, II, III: 02CIRCI - Hàng xá lưu tại kho CFS – KNQ đông tây: 02CIW01

Lưu ý: Hàng DN là hàng chung cont: khi về tại Cát Lái hàng được lưu tại kho I, II, III thì mã địa điểm lưu kho chờ thông quan điền là: 02CIRICI (Mã hiệu PTVC chọn là 2 (Đường biển có cont), Số lượng cont điền là 1.

Khai Cảng địa điểm xếp hàng/dỡ hàng: - VNCLI - Cảng cát lái (HCM).

Khai Thông tin Container: - Hàng cont thì phải khai báo HYS đính kèm DS Cont. - Hàng kho, hàng lẻ thì khai PTVC = 2, Số lượng cont = 1, không phải khai đính kèm HYS list cont.

II. Hướng dẫn khai báo hải quan VNACCS cho Tờ khai XUẤT khẩu tại Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV I - Cát lái, mã 02CI:

Loại hình: B11: Xuất kinh doanh, xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư. G21: Tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Khai Mã hiệu PTVC: - Tất cả hàng Cont, chung Cont hay hàng lẻ (được ghép cont xếp lên tàu) đều chọn PTVC là 2 (đường biển có cont). - Trừ hàng xá và một số loại hàng rời có tình đặc biệt không thể đóng cont được thì mới chọn Mã PTVC: 3 (đưởng biển không cont).

Khai Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến: - Hàng đóng cont và hàng rời tại kho công ty doanh nghiệp: 02CIOZZ (hoặc Mã kho của DN). - Hàng đưa tới cảng đóng cont: 02CIS01. - Hàng đưa tới cảng rồi đưa vào kho 1, 2, 3 rồi đóng cont : 02CIRCI. - Hàng đóng tại kho CFS đông tây: 02CIW01

Khai Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế: (Nếu có) - 02CIS01 - TONG CTY TAN CANG SG Hàng cont, chung cont. - 02CIRCI - CHI CUC HQ CAT LAI è Hàng lẻ.

Lưu ý: Chỉ khai khi hàng có chuyển cửa khẩu, không thì để trống không được điền gì vào.

Khai Cảng địa điểm xếp hàng/dỡ hàng: - VNCLI - Cảng cát lái (HCM)

Khai Thông tin Container: - Hàng cont và chung cont: DN khai thông tin vào tab “Thông tin container”. - Đối với doanh nghiệp đã có list cont: Đánh số cont trong phần thông tin container, không cần phải đính kèm nghiệp vụ HYS. ( Số seal doanh nghiệp sẽ ghi tay khi thanh lý tờ khai ). - Đối với doanh nghiệp chưa có list cont: Có thể làm công văn xin bổ sung số cont sau, lúc đi làm thủ tục HQ thì mang theo list cont có đóng dấu kèm theo. Hoặc làm theo hướng dẫn trong công văn 8155 (ngày 30/6/2014 của tổng cục HQ hướng dẫn).

Khai Địa điểm xếp hàng lên xe chở hàng: - Đối với hàng cont, chung cont: 02CIS01 – TONG CONG TY TAN CANG SAI GON.

Ịa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế là gì năm 2024

CCHQ CK CSG KV 1 (Hải quan Cát lái) quản lý:

- Cảng cát lái: 02CIS01

- Cảng Sp-Itc: 02CIS02

- Cảng Tân cảng Hiệp lực: 02CIS03

- Kho CFS Tân cảng Phú hữu: 02CIS04

- CFS container lạnh cát lái: 02CIS05

- Kho CFS SP-ITC: 02CIS06

- Kho CFS Ngọc khanh: 02CIS07

- Kho CFS 1, 2, 3, 5 Cát lái: 02CIRCI

- Kho CFS / KNQ Đông tây: 02CIW01

- Kho ngoại quan cát lái: 02CIW02

- Kho ngoại quan TPP: 02CIW0

Ịa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế là gì năm 2024

Công văn 877/GSQL-GQ1 ngày 27/6/2022 V/v hướng dẫn thủ tục hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu.

Trả lời công văn số 1434/TCg-SNPL ngày 20/4/2022 của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và công văn số 80/CV-GNL ngày 07/6/2022 của Công ty cổ phần Giang Nam Logistics phản ảnh vướng mắc và đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu chuyển cửa khẩu do hãng tàu nhận hàng từ chủ hàng hạ tại cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh) sau đó vận chuyển đến cảng khác để xếp lên tàu mẹ đi tới các điểm đích ở nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Căn cứ thông tin hợp đồng mua bán hàng hoá, các chứng từ liên quan đến vận chuyển quốc tế (VD: booking...), chủ hàng khai tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu theo hướng dẫn tại Mẫu số 02 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT BTC, trong đó lưu ý những chi tiêu thông tin sau:

- Tiêu chí "Địa điểm xếp hàng": là cảng thực tế nơi hàng hoá được xếp lên phương tiện vận chuyển quốc tế sẽ chở hàng hoá rời khỏi lãnh thổ Việt Nam (cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất);

- Tiêu chí " Phương tiện vận chuyển dự kiến": tên phương tiện vận chuyển quốc tế sẽ chở hàng hoá rời khỏi lãnh thổ Việt Nam;

- Tiêu chí "Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế": là địa điểm mà hãng tàu chỉ định chủ hàng giao hàng (địa điểm hạ bãi) để hãng tàu nhận chuyên chở đến cảng đích nước ngoài. Trong trường hợp này là cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh).

Trong quá trình thực hiện thủ tục xuất khẩu, nếu các thông tin nêu trên không thay đổi, chủ hàng không phải thực hiện khai bổ sung.

Trường hợp chủ hàng nhận được thông tin thay đổi các tiêu chí nêu trên do hãng tàu thông báo trước khi hàng hoá được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh thì thực hiện như sau:

- Trường hợp hãng tàu thay đổi tên phương tiện vận chuyển nhưng không thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất: chủ hàng KHÔNG phải thực hiện khai bố sung, hãng tàu có trách nhiệm thông báo cho cơ quan hải quan theo hướng dẫn tại điểm a 3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC;

- Trường hợp hãng tàu thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất: chủ hàng thực hiện khai bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 52b Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC (theo quy định tại điểm a3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC);

- Các trường hợp thay đổi thông tin khác: chủ hàng thực hiện việc khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

2. Sau khi nhận hàng hoá do chủ hàng chuyển đến tại địa điểm được chi định, hãng tàu hoặc người được hãng tàu uỷ quyền vận chuyển hàng hoá xuất khẩu từ địa điểm hạ bãi đến cửa khẩu xuất thực hiện thủ tục đối với hàng hoá vận chuyển chịu sự giám sát hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập quy định tại Điều 51b Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Chi tiết hướng dẫn xem tại: https://damvietxnk.weebly.com/blog/huong-dan-khai-hai-quan-hang-xuat-khau-chuyen-cua-khau-bang-sa-lan-ra-cang-cai-mep

Ịa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế là gì năm 2024

Ngày 31/10/2022, CCHQ cửa khẩu cảng SG KV1 (Cát lái) ban hành công văn 6356/KVI-ĐGSKS V/v thực hiện công văn số 877/GSQL-GQ1.

Thực hiện công văn số 2922/HQTPHCM-GSQL ngày 25/10/2022 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện công văn số 877/GSQL GQ1 ngày 27/06/2022 của Cục Giám sát quản lý về hải quan hướng dẫn thủ tục hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu.

Địa điểm xếp hàng là gì?

B/ Địa điểm xếp hàng: Là cảng mà container hàng sẽ được xếp lên tàu theo dự kiến. Thông tin về nơi hạ hàng có thể hiện trên booking.

Địa điểm dịch cho vận chuyển bảo thuế nghĩa là gì?

- Tiêu chí "Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế": là địa điểm mà hãng tàu chỉ định chủ hàng giao hàng (địa điểm hạ bãi) để hãng tàu nhận chuyên chở đến cảng đích nước ngoài. Trong trường hợp này là cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh).

Mà địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến là gì?

1. Mã địa điểm lưu kho là gì? Mã địa điểm lưu kho là cách nói ngắn gọn của “Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến” đối với hàng nhập khẩu, và là “Địa điểm tập kết hàng hóa” của hàng xuất khẩu. Hiểu một cách đơn giản, đây là mã để xác định nơi chuyên tập kế hàng hóa để chờ thông quan.

Kho dịch báo thuế là gì?

Kho bảo thuế là kho dùng để chứa nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã được thông quan nhưng chưa nộp thuế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu của chủ kho bảo thuế. Nguyên vật liệu đưa vào kho bảo thuế hoàn toàn giống với quy trình nhập hàng hóa thông thường.