Kế hoạch giáo dục của giáo viên THCS môn tiếng anh

Mẫu kế hoạch giáo dục theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH

Mẫu khung kế hoạch giáo dục của giáo viên là mẫu được ban hành theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Mời các thầy cô tham khảo.

Mẫu kế hoạch giáo dục của giáo viên theo công văn 5512 là mẫu được biên soạn chi tiết cho từng bài học. Mỗi bài học gồm bao nhiêu tiết học, các bài học thuộc tuần bao nhiêu để các thầy cô nắm được Kế hoạch dạy học, chuẩn bị hiệu quả. Mời các thầy cô tham khảo.

1. Mẫu kế hoạch giáo dục của giáo viên theo Công văn 5512

TRƯỜNG: THCS………………..
TỔ: Tự nhiên 2
Họ và tên giáo viên:……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SINH HỌC; LỚP 9 A
[Năm học 2021 – 2022]

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT/TIẾT

Bài học

[1]

Số tiết

[2]

Thời điểm/tuần

[3]

Thiết bị dạy học

[4]

Địa điểm dạy học

[5]

37

Công nghệ tế bào

01

19

Tranh vẽ H31 sgk, tranh một số loài được nhân bản vô tính.

Lớp học

38

Công nghệ gen

01

Tranh H32 sgk, tranh minh họa thành tựu công nghệ gen.

Lớp học

39

Bài 34. Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

01

20

H 34.14. sgk phóng to.

Lớp học

40

Bài 35. Ưu thế lai

01

– Một số tranh ảnh về tạo giống vật nuôi, cây trồng.

– Tài liệu về thành tựu tạo ƯTL

Lớp học

41

Bài 39. Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

01

21

– Một số tranh hoặc ảnh về các giống vật nuôi: bò lai F1, lợn lai F1, vịt lai F1, gà lai F1, cá lai F1, giống lúa, giống đậu tương [ hoặc lạc, dưa], ngô lai.

– Chuẩn bị phiếu học tập và bảng phụ ghi nội dung bảng 39/115.

Lớp học

42

Ôn tập phần di truyền và biến dị

01

Bảng phụ, câu hỏi và bài tập vận dụng.

Lớp học

43

Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái.

01

22

– Tư liệu như SGK /117

– Tranh H41.1 / SGK , PHT.

Lớp học

44

Bài 42. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật.

01

– Tranh hình SGK. Bảng phụ 42.1/SGK; 42.1/SGV-140

– Một số cây: lá lốt, vạn niên thanh, lúa…

Lớp học

45

Bài 43. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

01

23

– Tranh Tranh H43.1-3

– Bảng phụ 43.1-2 SGK

Lớp học

46

Bài 44. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật.

01

– Bảng phụ ghi nội dung bảng [44 SGK].

– Tranh hình 44.1, 44.2, 44.3 SGK.

Lớp học

47

Bài 45. Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

02

24

– Kẹp ép cây, giấy báo, kéo

– Giấy kẻ li, bút chì, vợt bắt côn trùng

– Băng hình về môi trường sống của SV

Thực địa

48

Bài 46. Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

Lớp học

49

Bài 47. Quần thể sinh vật

01

25

– Tranh về quần thể thực vật, động vật. PHT [Bảng 47.2]

Lớp học

50

Ôn tập giữa học kì II

01

Hệ thống câu hỏi và bài tập về chương 1, 2

Lớp học

51

Kiểm tra giữa học kì II

26

Ma trận, đề thi, đáp án

Lớp học

52

Bài 48. Quần thể người

01

– Tranh vẽ H48. PHT[Bảng 48.1]

– Tư liệu về dân số ở Việt Nam từ năm 2005- 2010

– Tranh ảnh tuyên truyền về dân số

Lớp học

53

Bài 49. Quần xã sinh vật

01

27

Tranh H49.1-2/sgk-147.Sưu tầm thêm tài liệu về quần xã SV.

Lớp học

54

Bài 50. Hệ sinh thái

02

– Máy chiếu [Tranh hệ sinh thái: rừng nhiệt đới, Sanvan, rừng ngập mặn…]

– Tranh một số động vật được cắt rời: con thỏ, hổ sư tử, chuột, dê, trâu….

Hệ thống bài tập về hệ sinh thái

Thực địa

Lớp học

55

Bài 51. Thực hành: Hệ sinh thái

28

– Dao con, dụng cụ đào đất, vợt bắt côn trùng, túi nilon. Kính lúp, giấy, bút

– Băng hình về các hệ sinh thái

Thực địa

56

Bài 52. Thực hành: Hệ sinh thái

01

Lớp học

57

Bài 53. Tác động của con người đối với môi trường

01

29

– Tư liệu về môi trường, hoạt động của con người tác động đến môi trường.

– PHT

Lớp học

58,

Chủ đề 4: Ô nhiễm môi trường

02

– Tranh hình sgk, tranh ảnh thu thập được trên báo.

– Tư liệu về ô nhiễm môi trường

Lớp học

59

Chủ đề 4: Ô nhiễm môi trường

30

Lớp học

60

Bài 56, 57. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường địa phương

02

– Giấy bút

– Bảng phụ 56.1, 56.2, 56.3 [sgk trang 170,171, 172]

Thực địa

61

Bài 56, 57. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường địa phương

31

Lớp học

62

Bài 58. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

01

– Tranh ảnh về các mỏ khai thác, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên. Bảng phụ.

– Tư liệu về tài nguyên thiên nhiên

– Phiếu học tập: Sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước, rừng

Lớp học

63

Bài 59. Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã.

01

32

– Tranh hình 59.1

– Bảng phụ 59, sgk trang 179

Lớp học

64

Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái.

01

– Tranh ảnh về hệ sinh thái. Bảng phụ [ghi nội dung bảng 60.1 sgk]

– Tư liệu về môi trường và hệ sinh thái.

Lớp học

65

Bài 61. Luật bảo vệ môi trường

01

33

– Nội dung chương 2, chương 3 của Luật bảo vệ môi trường

Lớp học

66

Bài 62. Thực hành: Vận dụng Luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

01

– Giấy, bút

– Nội dung Luật bảo vệ môi trường

Lớp học

67

Bài 64, 65, 66. Tổng kết chương trình toàn cấp

Bài 64, 65, 66. Tổng kết chương trình toàn cấp

02

34

– Bảng phụ: Nội dung bảng 64.1 à 64.6, bảng ghi báo cáo của nhóm

– Bảng phụ: Nội dung bảng 65.1 à 65.5, bảng ghi báo cáo của nhóm- Bảng phụ: Nội dung bảng 66.1 à 66.5, bảng ghi báo cáo của nhóm

Lớp học

68

Lớp học

69

Bài 63. Ôn tập cuối kỳ II

01

35

Hệ thống câu hỏi và bài tập phần sinh vật và môi trường

Lớp học

70

Kiểm tra cuối kỳ II

01

Ma trận, đề thi, đáp án

Lớp học

2. Chuyên đề lựa chọn [không]

II. Nhiệm vụ khác [nếu có]: [Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…]

– Bồi dưỡng học sinh giỏi

TỔ TRƯỞNG
[Ký và ghi rõ họ tên]

…….., ngày…… tháng…… năm……

GIÁO VIÊN
[Ký và ghi rõ họ tên]

2. Mẫu khung kế hoạch giáo dục của giáo viên

Phụ lục III

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

[Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT]

TRƯỜNG: …………………………………..

TỔ: …………………………………………….

Họ và tên giáo viên: ……………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC …………………….., LỚP…………

[Năm học 20….. – 20…..]

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT

Bài học

[1]

Số tiết

[2]

Thời điểm

[3]

Thiết bị dạy học

[4]

Địa điểm dạy học

[5]

1

2

2. Chuyên đề lựa chọn[đối với cấp trung học phổ thông]

STT

Chuyên đề

[1]

Số tiết

[2]

Thời điểm

[3]

Thiết bị dạy học

[4]

Địa điểm dạy học

[5]

1

2

[1] Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề [được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường] theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

[2] Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

[3] Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

[4] Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

[5] Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học [lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…].

2. Nhiệm vụ khác [nếu có]: [Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…]

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

TỔ TRƯỞNG

[Ký và ghi rõ họ tên]

… ngày tháng năm

GIÁO VIÊN

[Ký và ghi rõ họ tên]

Trên đây là Mẫu kế hoạch giáo dục của giáo viên theo công văn 5512. Mẫu gồm đầy đủ nội dung các tiết học theo tuần để các thầy cô tiện theo dõi, chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 sắp tới.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Video liên quan