my n-word là gì - Nghĩa của từ my n-word

my n-word có nghĩa là

Khi bạn muốn nói nigga của tôi, nhưng bạn không phải là người da đen.

Ví dụ

Anh chàng da trắng: What Up n-word của tôi
Anh chàng da đen: cái quái bạn muốn nigga !!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết my n-word là gì - Nghĩa của từ my n-word