stone-faced gossamer là gì - Nghĩa của từ stone-faced gossamer

stone-faced gossamer có nghĩa là

Một người trông giống như họ nghiêm túc nhưng họ không có gì trong đầu, và thực tế một trạng thái trống.Họ trông giống như họ biết một cái gì đó nhưng không.

Ví dụ

Bạn có muốn tôi trở thành một người hạnh phúc đi may mắn hay Gossamer mặt đá nhìn chằm chằm vào The Abyss.