a bit of an l là gì - Nghĩa của từ a bit of an l

a bit of an l có nghĩa là

that một chút của mất

Thí dụ

'yo anh bạn that một chút của một l'