a good fish là gì - Nghĩa của từ a good fish

a good fish có nghĩa là

Thuật ngữ Cá tốt là một thuật ngữ Michael Jackson được sử dụng để mô tả một người phụ nữ rất hấp dẫn.

Thí dụ

Michael: Chết tiệt, có một số cá tốt ở đó.
Người: yea cho tôi biết về nó
Michael: Bạn đã nhận được số của cô ấy cho tôi? 👀

a good fish có nghĩa là

Câu Michael Jackson sử dụng để gọi là Good Looks Phụ nữ

Thí dụ

Michael: Chết tiệt, có một số cá tốt ở đó.

a good fish có nghĩa là

Người: yea cho tôi biết về nó

Thí dụ

Michael: Chết tiệt, có một số cá tốt ở đó.

a good fish có nghĩa là

Người: yea cho tôi biết về nó

Thí dụ

Michael: Chết tiệt, có một số cá tốt ở đó.