Baãn vẽ hoàn thiện tiếng anh là gì năm 2024

Bản vẽ hoàn công là bản vẽ thể hiện các thông tin về kết cấu, vật liệu, kỹ thuật của công trình sau khi hoàn thành.

1.

Nhà thầu cần cung cấp bản vẽ hoàn công của dự án.

The contractor needs to provide the as-built drawing of the project.

2.

Bản vẽ hoàn công sẽ cho thấy các sửa đổi được thực hiện trong quá trình xây dựng.

The as-built drawing will show the modifications made during construction.

Cùng DOL phân biệt bản vẽ hiện trạng (existing conditions drawing) và bản vẽ hoàn công (as-built drawing) nhé! 1. Bản vẽ hiện trạng (existing conditions drawing) là một bản vẽ kỹ thuật (a technical drawing) thể hiện trạng thái hiện tại (current state) của tòa nhà hoặc địa điểm trước khi thực hiện bất kỳ cải tạo (renovations) hoặc sửa đổi (modifications) nào. 2. Bản vẽ hoàn công (as-built drawing) là một bản vẽ kỹ thuật thể hiện tình trạng thực tế của một tòa nhà hoặc địa điểm sau khi hoàn thành việc xây dựng (construction) hoặc sửa đổi. Nó bao gồm bất kỳ thay đổi nào được thực hiện trong quá trình xây dựng và phản ánh (reflect) chính xác thiết kế và bố cục cuối cùng (the final design and layout) của tòa nhà hoặc địa điểm.

Cô rất hài lòng với bản thiết kế này và chúng tôi đang trong quá trình thi công hoàn thiện như bản vẽ.

She is very pleased with this design and we are in the process of finishing works like drawings.

Rails và con lăn giữa các thiết bị hoàn thiện 1set Chúng tôi chỉ cung cấp bản vẽ và sản xuất khách hàng của mình.

Rails and rollers between finishing devices 1set We just supply the drawing and customer manufacture themselves.

Tool và Programmer thiết bị để tối ưu hóa thời gian cắt,bề mặt hoàn thiện và cơ sở chịu đựng cuối cùng trên bản vẽ thiết kế của bạn.

Tool and Programmer program the equipment to optimize cutting time,surface finish, and final tolerance base on your design drawings.

Hoàn thiện bản vẽ và kết hợp tất cả các chi tiết về vật liệu và hoàn thiện, bất kỳ đồ đạc hoặc thiết bị, và tất cả các hệ thống trong cấu trúc;

Finalize drawings and incorporate all details about materials and finishes, any fixtures or equipment, and all systems in the structure;

Hoàn thiện bản vẽ và kết hợp tất cả các chi tiết về vật liệu và hoàn thiện, bất kỳ đồ đạc hoặc thiết bị, và tất cả các hệ thống trong cấu trúc;

Finalize drawings and incorporate all details about materials and finishes, any fixtures or equipment, and allsystems in the structure;

Chúng tôi chăm sóc toàn bộ quá trình chế tạo, bắt đầu với đặc điểmkỹ thuật của cấp vật liệu, bản vẽ, cắt và hàn của thành phần và hoàn thiện với xử lý bề mặt, quy trình làm sạch và kiểm soát chất lượng.

We take care of the whole fabrication process,starting with the specification of the material grade, the drawing, the cutting and welding of the component and finishing with the surface treatment, cleaning processes and quality control.

Kỹ sư sẽcung cấp khuôn cấu trúc bản vẽ trong vòng 3- 5 ngày làm việc, khuôn mẫu hoàn thiện sẽ được thực hiện trong vòng 20- 30 ngày sau khi xác nhận.

Engineers will provide mold structure drawing within 3-5 working days, molds finishing will be done within 20 to 30 days after confirmation.

Trước khi bạn hoàn thiện gói hàng của mình, tốt hơn là gửi thiết kế hoặc bản vẽ cho nhà cung cấp nhãn để kiểm tra cuối cùng.

Before you finallize your packagings, it is better to send the design or drawings to labeler supplier for finally checking.

Người Anh thực sự hoàn thiện loại trượt băng này- công việc cạnh tranh, bản vẽ các hình trên băng- và tránh được phong cách đang nổi lên cùng một lúc, mang tính biểu diễn và cảm xúc hơn, với các chuyển động và cánh tay hoa trên đầu.

The English really perfected this kind of skating- the edge work, the drawing of figures on the ice- and eschewed the style that was emerging around the same time, which was more performative and emotional, with florid movements and arms raised above the head.

Ví dụ, bạn có thể muốn in một ấn phẩm với số lượng lớn hơn, in trên giấy đặc biệt(chẳng hạn như bản vẽ hoặc thẻ chứng khoán), hoặc dùng đóng quyển, xén và hoàn thiện tùy chọn.

For example, you might want to print a publication in larger quantities,print on special papers(such as vellum or card stock), or use binding, trimming, and finishing options.

Mỗi phòng đều có một bức tường trong bản vẽ của bạn, trong đó bao gồm các quyết định về trang trí, vật liệu hoàn thiện, ghi chú.

Each room has a wall in your drawing, which shall include decisions on decorating, materials for finishing, notes.

Adobe Collage giúp hoàn thiện các ý tưởng và concept bằng cách cho phép người dùng kết hợp hình ảnh, bản vẽ, văn bản và các tập tin Creative Suite vào cùng một bảng hiện đại.

Adobe Collage helps creatives capture and refine ideas and concepts by allowing them to combine inspirational images, drawings, text and Creative Suite files into modern, conceptual mood boards.

Adobe Collage giúp hoàn thiện các ý tưởng và concept bằng cách cho phép người dùng kết hợp hình ảnh, bản vẽ, văn bản và các tập tin Creative Suite vào cùng một bảng hiện đại.

Adobe Collage helps creatives capture and refine ideas and concepts by allowing them to combine inspirational images, drawings, text and Creative Suite files into modern, conceptual moodboards.

Vui lòng cung cấp cho chúng tôi mẫu hoặc bản vẽ sản phẩm, chúng tôi sẽ giúp Quý khách hàng báo giá, tổ chức sản xuất và đóng gói hoàn thiện theo yêu cầu của Quý Khách hàng.

You only need to provide us with samples or product drawings, we will send you price list, then, produce, package and finish products as requested.

Để hoàn thiện bức tranh về công viên nổi tiếng này, Seurat có hẳn một bộ sưu tập các bản phác thảo và bản vẽ sơ bộ.

In order to perfect his painting of the popular park, Seurat completed a collection of preliminary sketches and drawings.

Các chuyên gia thiết kế nội thất vẫn tư vấn trang trí và thiết kế, nhưng trách nhiệm công việc của họ bây giờ bao gồm nhiềunhiệm vụ‘ kỹ thuật' hơn như bản vẽ kỹ thuật, công nghệ& dịch vụ xây dựng, vật liệu& công trình hoàn thiện công nghệ và chi tiết nội thất.

Interior Design professionals still provide decorating and design consultation, but their job responsibilities nowinclude more‘technical' duties such as technical drawing, building technology& services, materials& building finishes technology, and furniture detailing.

Đối với dây thép vàkích thước lớn các ứng dụng bản vẽ dây khác, tungsten carbide die là lý tưởng mà làm cho tiết kiệm chi phí một ưu tiên hơn chịu mài mòn chết và hoàn thiện bề mặt dây.

For steel wire and other large-size wire drawing applications, tungsten carbide die is ideal that makes cost savings a priority over die wear resistance and wire surface finish.

Toàn bộ quá trình lên bảng vẽ thiết kế và xây dựng, hoàn thiện đều do công ty nổi tiếng của Nhật Bản thực hiện.

The entire process of drawing design and construction, completion are conducted by the famous Japanese Company.

Được phát minh vào những năm 1760, được hoàn thiện và phổ biến bởi nhà in Suzuki Harunobu, người đã xuất bản nhiều tranh vẽ từ năm 1765 đến lúc ông mất vào năm năm sau.

It was invented in the 1760s, and perfected and popularized by the printmaker Suzuki Harunobu, who produced many nishiki-e prints between 1765 and his death five years later.

Trong đó với tiêu chí bán hàng chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp và giá cả cạnh tranh, khách hàng khi thiết kế Banner tại Brity luôn được lựa chọn nhiều mẫu mã đa dạng, thiết kế theo đúng yêu cầu khách hàng,đưa tới những bản vẽ hoàn thiện nhất nhằm phục vụ tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng.

With the criteria of high-quality products, professional services and competitive prices, customers when choose to design Standy, Banner at Brity always have a variety of designs to choose, according to customer requirements,