Chất nào không tác dụng với h2so4 loãng năm 2024

Kim loại nào không tác dụng với H2SO4 loãng được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung Hóa học. Thông qua tài liệu này, các bạn còn nắm được được những kiến thức về tác dụng với phi kim, tác dụng với axit, tác dụng với dung dịch muối...

Read more

\>> Mời các bạn tham khảo thêm một số nội dung liên quan:

Read more

 • Kim loại bị thụ động với axit H2SO4 đặc nguội là
 • Axit H2SO4 loãng tác dụng với Fe tạo thành sản phẩm
 • Hấp thụ SO3 bằng H2SO4 đặc 98 thu được Oleum có công thức dạng
 • Axit sunfuric đặc nguội có thể đựng trong bình chứa làm bằng
 • Khi nhỏ từ từ H2SO4 đậm đặc vào đường chứa trong cốc hiện tượng quan sát được là Read more

Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng

 1. Cu.

Read more

 1. Al.

Read more

 1. Mg.

Read more

 1. Fe.

Read more

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Read more

Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với các kim loại đứng trước H trong dãy điện hóa.

Read more

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Read more

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Read more

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Read more

Vậy kim loại Cu không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng.

Read more

Đáp án A

Read more

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Có 3 bình riêng biệt đựng 3 dung dịch HCl, Ba(NO3)2 và H2SO4. Thuốc thử duy nhất có thể dùng để phân biệt các dung dịch trên là chất nào?

Read more

 1. dung dịch NaCl

Read more

 1. dung dịch AgNO3

Read more

 1. dung dịch NaOH

Read more

 1. quỳ tím

Read more

Câu 2. H2SO4 loãng có thể tác dụng với tất cả các chất thuộc dãy nào dưới đây?

Read more

 1. Fe3O4, BaCl2, NaCl, Al, Cu(OH)2.

Read more

 1. Fe(OH)2, Na2CO3, Fe, CuO, NH3.

Read more

 1. CaCO3, Cu, Al(OH)3, MgO, Zn.

Read more

 1. Zn(OH)2, CaCO3, CuS, Al, Fe2O3

Read more

Câu 3. Dãy chất nào dưới đây tác dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng mà không tác dụng với dung dịch axit H2SO4 loãng?

Read more

 1. BaCl2, KOH, Zn.

Read more

 1. NH3, MgO, Ba(OH)2.

Read more

 1. Fe, Al, Ni.

Read more

 1. Cu, S, C12H22O11

Read more

Câu 4. Dãy các chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành sản phẩm có chất khí là

Read more

 1. Na2SO3, CaCO3, Zn.

Read more

 1. Al, MgO, KOH.

Read more

 1. BaO, Fe, CaCO3.

Read more

 1. Zn, Fe2O3, Na2SO3.

Read more

Câu 5. Các kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng?

Read more

 1. Mg, Zn, Ag, Cu.

Read more

 1. Mg, Zn, Fe, Cu.

Read more

 1. Zn, Fe, Al, Mg.

Read more

 1. Al, Cu, Fe, Ag.

Read more

Câu 6. Phát biểu nào dưới đây không đúng?

Read more

 1. H2SO4 đặc là chất hút nước mạnh.

Read more

 1. Khi tiếp xúc với H2SO4 đặc dễ gây bỏng nặng.

Read more

 1. H2SO4 loãng có đầy đủ tính chất chung của axit.

Read more

 1. Khi pha loãng axit sunfuric chỉ được cho từ từ nước vào axit.

Read more

Câu 7. Tính chất nào sau đây không phải tính chất của H2SO4 đặc?

Read more

 1. tính háo nước

Read more

 1. Tính axit

Read more

 1. Tính oxi hóa

Read more

 1. Tính khử

Read more

Câu 8. Người ta sử dụng Axit sunfuric đặc làm khô các chất khí ẩm. Loại khí nào sau đây có thể được làm khô nhờ axit sunfuric đặc?

Read more

 1. Khí SO2.

Read more

 1. Khí H2S.

Read more

 1. Khí NH3.

Read more

 1. cả A và B đúng.

Read more

Câu 9. Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

Read more

 1. Fe, Cu, Mg

Read more

 1. Zn, Fe, Cu

Read more

 1. Zn, Fe, Al.

Read more

 1. Fe, Zn, Ag

Read more

Câu 10. Dãy các chất không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

Read more

 1. Zn, Fe2O3, Ba(OH)2.

Read more

 1. Ag, CuO, Cu(OH)2.

Read more

 1. K2O, Fe(OH)2, K2CO3.

Read more

 1. MgO, MgCO3, Mg(OH)2

Read more

Câu 11. Dãy các chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành sản phẩm có chất khí là

Read more

 1. Na2SO3, CaCO3, Zn.

Read more

 1. Al, MgO, KOH.

Read more

 1. BaO, Fe, CaCO3.

Read more

 1. Zn, Fe2O3, Na2SO3.

Read more

Câu 12. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có thể hoà tan hoàn toàn chất rắn?

Read more

 1. Cho hỗn hợp Cu, CuO vào dung dịch H2SO4 loãng.

Read more

 1. Cho hỗn hợp Cu, Fe, Sn vào dung dịch FeCl3.

Read more

 1. Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch HNO3 đặc nguội.

Read more

 1. Cho hỗn hợp Na, Mg vào H2O.

Read more

Câu 13. Có 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt 3 dung dịch của 3 chất H2SO4, Na2SO4, NaOH

Read more

 1. Dung dịch BaCl2

Read more

 1. Quỳ tím

Read more

 1. Dung dịch Ba(OH)2

Read more

 1. Zn

Read more

Câu 14. Nhận xét nào sau đây không đúng về H2SO4?

Read more

 1. H­­2SO4 tan tốt trong nước

Read more

 1. Ở điều kiện thường H2SO4 đặc nguội phản ứng được với Al, Fe

Read more

 1. H2SO4 có tính axit mạnh.

Read more

 1. H2SO4 đặc có tính háo nước.

Read more

Câu 15. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Read more

 1. H2SO4 loãng phản ứng với nhiều kim loại (trừ Cu, Ag, Au…) giải phóng khí H2.

Read more

 1. H2SO4 đặc, nóng phản ứng với nhiều kim loại (trừ Cu, Ag, Au…) giải phóng khí H2.

Read more

 1. HCl phản ứng với tất cả kim loại giải phóng khí H2.

Read more

 1. HCl và HNO3 phản ứng với nhiều kim loại (trừ Cu, Ag, Au…) giải phóng khí H2.

Read more

Câu 16. Nhận xét nào sau đây không đúng về H2SO4?

Read more

 1. H­­2SO4 tan tốt trong nước

Read more

 1. Ở điều kiện thường H2SO4 là chất rắn.

Read more

 1. H2SO4 có tính axit mạnh.

Read more

 1. H2SO4 đặc có tính háo nước.

Read more

Câu 17. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về tính chất hóa học của hiđro sunfua.

Read more

 1. Tính axit mạnh và tính khử yếu.

Read more

 1. Tính bazơ yếu và tính oxi hóa mạnh.

Read more

 1. Tính bazơ yếu và tính oxi hóa yếu.

Read more

 1. Tính axit yếu và tính khử mạnh.

Read more

Câu 18. Axit sunfuhiđric tác dụng với dung dịch bazơ NaOH tạo 2 muối nào?

Read more

 1. Na2S2 và NaHS

Read more

 1. Na2S2 và Na2S

Read more

 1. Na2S và NaHS

Read more

 1. NaS và NaHS

Read more

..............................

Read more

Trên đây, VnDoc đã hướng dẫn các bạn trả lời câu hỏi Kim loại nào không tác dụng với H2SO4 loãng. Thông qua nội dung câu hỏi cũng như trả lời, giúp củng cố nâng cao kiến thức bài học, từ đó giúp bạn đọc vận dụng làm các bài tập liên quan.

Read more

Ngoài tài liệu trên, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các Trắc nghiệm Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Giải bài tập Hóa học 9 được cập nhật liên tục trên VnDoc để học tốt Hóa 9 hơn.