Công văn 3040 của bộ giáo dục và đào tạo

Mô tả : Căn cứ Quy chế đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập ban hành theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ Nội vụ (sau đây gọi là quy chế); Căn cứ công văn số 3040/BGD & ĐT-TCCB ngày 17/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số điều trong “Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập”, Căn cứ các Qui định về Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2012-2013 như sau:

V/v hướng dẫn ĐGXL CBQL, viên chức không trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập.

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2006

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 21/3/2006, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ban hành “Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập”.

Ngày 17/4/2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 3040/BGD&ĐT-TCCB hướng dẫn một số Điều trong quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập.

Để kịp phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, viên chức không trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX), trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp (TTKTTH-HN) công lập, được sự thỏa thuận của Bộ Nội vụ tại công văn số 2612/BNV-CCVC ngày 30 tháng 6 năm 2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời việc đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, viên chức không trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, TTGDTX, TTKTTH-HN công lập như sau:

  1. Đối với cán bộ quản lý là Phó hiệu trưởng trường mầm non, trường phổ thông công lập, Phó giám đốc, trưởng, Phó trưởng phòng, ban của các TTGDTX, TTKTTH-HN có tham gia giảng dạy thực hiện như sau:

Về căn cứ, yêu cầu, nội dung và quy trình đánh giá, xếp loại áp dụng theo quy định tại “Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập” ban hành kèm theo quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và công văn hướng dẫn số 3040/BGD&ĐT-TCCB ngày 21/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1. Đối với người đứng đầu, các viên chức không trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, TTGDTX, TTKTTH-HN công lập thực hiện như sau:

Về căn cứ, yêu cầu, nội dung và quy trình đánh giá, xếp loại áp dụng theo Quy chế đánh giá công chức hàng năm ban hành theo quyết định số 11/1998/TCCP-CCVC ngày 05/12/1998 của Bộ trưởng Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ).

Riêng đối với người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập, ngoài những nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 6 của Quy chế đánh giá, xếp loại công chức hàng năm theo quyết định số 11/1998/TCCP-CCVC ngày 05/12/1998 còn phải đánh giá về kết quả hoạt động của đơn vị, khả năng tổ chức quản lý đơn vị, tinh thần hợp tác với đơn vị bạn và mức độ tín nhiệm của mọi người.

  1. Về thời gian đánh giá: Việc đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, viên chức không trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, TTGDTX, TTKTTH-HN công lập thực hiện hàng năm sau một năm học (không đánh giá vào cuối năm dương lịch) cùng thời Điểm với việc đánh giá, xếp loại giáo viên trong đơn vị.

4. Tổ chức thực hiện.

4.1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, viên chức không trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, TTGDTX, TTKTTH-HN công lập.

4.2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá, xếp loại hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, giám đốc TTGDTX, giám đốc TTKTTH-HN (theo phân cấp), việc này được hoàn thành trước ngày 25/6 của năm học.

4.3. Trưởng phòng GD&ĐT huyện tổ chức đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở (theo phân cấp), việc này được hoàn thành trước ngày 25/6 của năm học.

4.4. Người đứng đầu các cơ sở giáo dục đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý cấp phó và trưởng phó phòng, ban, viên chức không trực tiếp giảng dạy của đơn vị mình và tổng hợp báo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp trước 25/6 của năm học.

4.5. Phòng GD&ĐT tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, viên chức không trực tiếp giảng dạy của các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý (theo phân cấp) báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày 30/6 của năm học.

4.6. Sở GD&ĐT tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại CBQL, viên chức không trực tiếp giảng dạy của toàn tỉnh báo cáo về Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ trước ngày 30/7 của năm học.

Trên đây là một số hướng dẫn tạm thời việc đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, các viên chức không trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, TTGDTX và TTKTTH-HN công lập. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, sở tập hợp ý kiến, phản ánh về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để nghiên cứu hướng dẫn tiếp.

Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng; - Các Thứ trưởng; - Bộ Nội vụ; - UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; - Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Công đoàn GDVN; - Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Vọng

Công văn số 5875/BGDĐT-TCCB ngày 11/07/2006 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, viên chức không trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành