Công văn của chủ đầu tư xử lý sai phạm năm 2024

Theo Kết luận 08/KL-TTT,, Thanh tra tỉnh đã chỉ rõ trách nhiệm của UBND huyện, trong đó Chủ tịch UBND huyện là người đứng đầu về các nội dung sai sót trong quá trình lập, tham mưu HĐND huyện phân bổ, quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công, tạm ứng vốn, quyết toán vốn dự án hoàn thành và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

Cùng với đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu để xảy ra sai sót trong công tác lập kế hoạch đầu tư công, phân bổ, bố trí kế hoạch vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu thực hiện các chức năng nhiệm vụ trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự toán, cho tạm ứng, tổ chức thi công, nghiệm thu, thanh toán tăng khối lượng các công trình qua thanh tra, chậm lập báo cáo quyết toán công trình.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong quá trình thẩm định tăng khối lượng 11 công trình dẫn đến làm tăng giá trị dự toán được duyệt số tiền hơn 289 triệu đồng;

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong quá trình thẩm định tăng khối lượng 06 công trình dẫn đến làm tăng giá trị dự toán được duyệt số tiền trên 211 triệu đồng;

UBND các xã chịu trách nhiệm trong việc chậm lập báo cáo quyết toán; để xảy ra nợ đọng 13,451 tỷ đồng của 167 công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới do UBND xã làm Chủ đầu tư; thanh, quyết toán vượt cơ cấu nguồn vốn 34 công trình với số tiền 2,306 tỷ đồng; việc tổ chức thi công, nghiệm thu, thanh toán tăng khối lượng các công trình qua thanh tra.

Căn cứ Điều 118 Luật Thanh tra năm 2022 và các quy định của pháp luật có liên quan; xét tính chất và mức độ sai phạm, Chánh Thanh tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa triển khai thực hiện các nội dung cụ thể gồm:

Trong quá trình thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành 18 quyết định để thu hồi vào ngân sách nhà nước số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra là trên 501 triệu đồng (nộp thông qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước). Đến nay, các đơn vị đã thực hiện nộp đầy đủ số tiền này vào Tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc nhà nước Quảng Ngãi.

Thứ nhất, chỉ đạo Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì phối hợp với Chủ đầu tư rà soát lại các sai phạm của các nhà thầu đối với 18 công trình tại Kết luận thanh tra, nếu còn thời hiệu xử lý vi phạm hành chính thì lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Thứ hai, chỉ đạo tổ chức thực hiện bố trí vốn ngân sách huyện và ngân sách xã để hoàn trả nộp vào ngân sách tỉnh đối với số tiền 2,306 tỷ đồng (trong đó: ngân sách huyện 0,336 tỷ đồng, ngân sách xã 1,970 tỷ đồng) của 34 công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Thứ ba, chỉ đạo Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Chủ tịch UBND các xã xây dựng kế hoạch lộ trình trả nợ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2208/UBND-KTTH ngày 12/5/2022 về xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư, chỉ đạo Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã chấn chỉnh, chấm dứt các sai phạm trong công tác lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công hằng năm đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chấn chỉnh công tác tạm ứng vốn khi chưa có kế hoạch giải phóng mặt bằng theo quy định.

Thứ năm, trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng chú trọng kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của dự án đầu tư theo đúng mục tiêu đã phê duyệt. Tăng cường công tác thẩm định dự án, thiết kế - dự toán, nhất là thẩm định về tính chính xác khối lượng và các chi phí của dự toán công trình. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch chú trọng thẩm tra tính chính xác các chi phí xây lắp, chi phí khác trong quyết toán dự án hoàn thành; tham mưu UBND huyện xem xét không tiếp tục giao chủ đầu tư các công trình tiếp theo đối với những đơn vị không chấp hành tốt công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Các chủ đầu tư, chấp hành đúng các quy định hiện hành về trình tự thủ tục đầu tư công trình, ký kết hợp đồng và nghiệm thu, thanh, quyết toán, nhất là việc quyết toán chi phí xây lắp của công trình đảm bảo chính xác, đúng thực tế thi công, không để thất thoát ngân sách nhà nước; Tập trung rà soát, báo cáo, xử lý lập hồ sơ báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành còn tồn đọng, chưa quyết toán để phân loại có biện pháp xử lý dứt điểm.

Thứ sáu, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của UBND huyện và cá nhân Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (qua từng thời kỳ) về các thiếu sót, vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; báo cáo kết quả kiểm điểm cho Sở Nội vụ để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền.

Chủ trì họp kiểm điểm trách nghiệm của lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Chủ tịch UBND các xã về các nội dung thiếu sót, tồn tại, vi phạm nêu trong Kết luận thanh tra để xác định mức độ vi phạm, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Chủ tịch UBND các xã tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình về những vi phạm đã nêu trong Kết luận thanh tra để xem xét mức độ vi phạm, xử lý theo quy định./.