Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024

Phi Phong Ngựa Mật Tịch Trận Pháp Ngũ Hành Ấn Quan Ấn

Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024

Mỗi nhân vật sẽ cần có những trang bị để gia tăng sức mạnh

Nón

Nón Chế
 • Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024
  - XEM] Trang bị được chế từ Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất - Nên sử dụng

Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024

Trang bị chế sẽ có tên người chế tạo

Nón Luyện hóa Tranh Đoạt Lãnh Thổ (Trục Lộc)
 • Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024
  - XEM] -
Nón Bạch Ngân & Hoàng Kim

Áo (Y Phục)

Áo Chế
 • Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024
  - XEM] Trang bị được chế từ Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất - Nên sử dụng

Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024

Trang bị chế sẽ có tên người chế tạo

Áo Môn Phái
 • Loại áo này có cùng thuộc tính giống như áo chế
 • Tham gia hoạt động Thi Đấu Môn Phái gia tăng danh vọng môn phái sẽ mua được tại NPC Chưởng Môn

Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024

 • Có thể sử dụng Lệnh bài Thi Đấu Môn Phái Sơ, Trung, Cao - Mua tại NPC Chưởng Môn để gia tăng danh vọng

Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024

Áo Luyện Hóa Liên Đấu (Vũ Uy)
 • Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024
  - XEM] -
Áo Bạch Ngân & Hoàng Kim

Lưng (Yêu Đái)

Lưng Chế
 • Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024
  - XEM] Trang bị được chế từ Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất - Nên sử dụng

Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024

Trang bị chế sẽ có tên người chế tạo

Lưng Chiến trường Tống Kim
 • Loại lưng này có cùng thuộc tính giống như lưng chế
 • Tham gia hoạt động Tống Kim gia tăng danh vọng tống kim sẽ mua được tại NPC Quan Quân Nhu

Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024

Lưng Luyện Hóa Tranh Đoạt Lãnh Thổ (Trục Lộc)
 • Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024
  - XEM] -
Lưng Bạch Ngân & Hoàng Kim
Lưng Bạch Ngân & Hoàng Kim Trục Lộc

Tay (Hộ Uyển)

Tay Chế
 • Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024
  - XEM] Trang bị được chế từ Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất - Nên sử dụng

Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024

Trang bị chế sẽ có tên người chế tạo

Tay Ải Gia Tộc
 • Loại tay này có cùng thuộc tính giống như tay chế
 • Tham gia hoạt động Vượt Ải Gia Tộc gia tăng danh vọng ải gia tộc sẽ mua được tại NPC Vượt Ải Gia Tộc - Mã Xuyên Sơn

Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024

 • Có thể sử dụng Lệnh bài Vượt Ải Gia Tộc Sơ, Trung, Cao - Mua tại NPC Vượt Ải Gia Tộc để gia tăng danh vọng

Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024

Tay Luyện Hóa Tiêu Dao Cốc (Tiêu Dao)
 • Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024
  - XEM] -
Tay Bạch Ngân & Hoàng Kim
Tay Bạch Ngân & Hoàng Kim Tiêu Dao

Giày (Chiến Ngoa)

Giày Chế
 • Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024
  - XEM] Trang bị được chế từ Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất - Nên sử dụng

Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024

Trang bị chế sẽ có tên người chế tạo

Giày Luyện Hóa Tiêu Dao Cốc (Tiêu Dao)
 • Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024
  - XEM] -
Giày Bạch Ngân & Hoàng Kim
Giày Bạch Ngân & Hoàng Kim Tiêu Dao

Vũ Khí

Vũ Khí Chế
 • Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024
  - XEM] Trang bị được chế từ Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất - Nên sử dụng

Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024

Trang bị chế sẽ có tên người chế tạo

Vũ khí Đặc Chế (Vũ khí BOSS)
 • Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024
  - XEM] Tham gia hoạt động Săn Võ Lâm Cao Thủ 55/75/95 sẽ may mắn nhận được Võ Lâm Cao Thủ Lệnh, sử dụng gia tăng danh vọng mua vũ khí đặc chế tại NPC Vũ Khí Đặc Chế - Hoa Minh tại Lâm An Phủ

Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024

Vũ Khí Luyện Hóa Tần Lăng (Thanh Đồng)
 • Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024
  - >>> XEM CÔNG THỨC LUYỆN HÓA <<<
Vũ khí Bạch Ngân & Hoàng Kim

Dây Chuyền (Hạng Liên)

Liên Chế
 • Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024
  - XEM] Trang bị được chế từ Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất - Nên sử dụng

Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024

Trang bị chế sẽ có tên người chế tạo

Liên Bạch Hổ Đường
 • Loại liên này có cùng thuộc tính giống như liên chế
 • Tham gia hoạt động Bạch Hổ Đường gia tăng danh vọng bạch hổ đường sẽ mua được tại NPC Tiếp dẫn Bạch Hổ Đường

Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024

 • Có thể sử dụng Lệnh bài Bạch Hổ Đường Sơ, Trung, Cao - Mua tại NPC Tiếp dẫn Bạch Hổ Đường để gia tăng danh vọng

Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024

Liên luyện hóa Tranh Đoạt Lãnh Thổ (Trục Lộc)
 • Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024
  - XEM] -
Liên Bạch Ngân & Hoàng Kim
Liên Bạch Ngân & Hoàng Kim Trục Lộc

Nhẫn (Giới Chỉ)

Nhẫn Chế
 • Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024
  - XEM] Trang bị được chế từ Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất - Nên sử dụng

Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024

Trang bị chế sẽ có tên người chế tạo

Nhẫn luyện hóa Liên Đấu (Vũ Uy)
 • Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024
  - XEM] -
Nhẫn Bạch Ngân & Hoàng Kim
Nhẫn Bạch Ngân & Hoàng Kim Vũ Uy

Bội (Ngọc Bội)

Bội Chế
 • Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024
  - XEM] Trang bị được chế từ Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất - Nên sử dụng

Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024

Trang bị chế sẽ có tên người chế tạo

Bội Nghĩa Quân
 • Loại bội này có cùng thuộc tính giống như bội chế
 • Tham gia hoạt động Bao Vao Đồng gia tăng danh vọng nghĩa quân sẽ mua được tại NPC Quan Quân Nhu (nghĩa quân)

Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024

 • Có thể sử dụng Lệnh bài Nghĩa Quân Sơ, Trung, Cao - Mua tại NPC Thương Hội để gia tăng danh vọng

Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024

Bội luyện hóa Tiêu Dao Cốc (Tiêu Dao)
 • Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024
  - XEM] -
Bội Bạch Ngân & Hoàng Kim
Bội Bạch Ngân & Hoàng Kim Tiêu Dao

Phù (Hộ Thân Phù)

Phù Chế
 • Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024
  - XEM] Trang bị được chế từ Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất - Nên sử dụng

Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024

Trang bị chế sẽ có tên người chế tạo

Phù luyện hóa Liên Đấu (Vũ Uy)
 • Cường hóa trang bị tiêu dao võ lâm mobile năm 2024
  - XEM] -
Phù Bạch Ngân & Hoàng Kim (Phù Chúc Phúc)
Phù Bạch Ngân & Hoàng Kim Vũ Uy