Gọi một lớp khác trong C++

Ghi chú. Bạn truy cập các phương thức giống như bạn truy cập các thuộc tính;

Ví dụ bên trong

lớp MyClass {        // Lớp
  công khai. // Trình xác định quyền truy cập
    void myMethod() {  // Phương thức/hàm được định nghĩa bên trong lớp
      cout << "Xin chào thế giới. ";
    }
};

int main() {
  MyClass myObj; . myMethod();
  myObj.myMethod();  // Call the method
  return 0;
}

Tự mình thử »

Để định nghĩa một hàm bên ngoài định nghĩa lớp, bạn phải khai báo nó bên trong lớp và sau đó định nghĩa nó bên ngoài lớp. Điều này được thực hiện bằng cách chỉ định tên của lớp, tiếp theo là toán tử phân giải phạm vi ::, tiếp theo là tên của hàm

Làm thế nào để gọi lớp này bên trong một lớp khác?

Tôi đang hỏi bạn một số lời khuyên. . ) Cảm ơn bạn

 public class UtilityController {
  private static final String EXCEPTION_DML = 'System.DmlException';
  private static final String EXCEPTION_EMAIL = 'System.EmailException';

  public static List exceptionLogs = new List();

  /**
  * @description Method inserts the list of records with exception logging if there are any.
  * @param allOrnNone the parameter specifies whether the operation allows partial success
  * @param className the name of the class
  * @param methodName the name of the method
  */
  public static Boolean insertRecords(List records, Boolean allOrNone, String className, String methodName) {
    try {
      List results = Database.insert(records, allOrNone);
      return UtilityController.handleDatabaseResults(results, new Log(className, methodName));
    } catch (Exception e) {
      UtilityController.handleException(new Log(e, className, methodName));
      return false;
    }
  }

  /**
  * @description Method updates the list of records with exception logging if there are any.
  * @param allOrnNone the parameter specifies whether the operation allows partial success
  * @param className the name of the class
  * @param methodName the name of the method
  */
  public static Boolean updateRecords(List records, Boolean allOrNone, String className, String methodName) {
    try {
      List results = Database.update(records, allOrNone);
      return UtilityController.handleDatabaseResults(results, new Log(className, methodName));
    } catch (Exception e) {
      UtilityController.handleException(new Log(e, className, methodName));
      return false;
    }
  }

  /**
  * @description Method upserts the list of records with exception logging if there are any.
  * @param allOrnNone the parameter specifies whether the operation allows partial success
  * @param className the name of the class
  * @param methodName the name of the method
  */
  public static Boolean upsertRecords(List records, Boolean allOrNone, String className, String methodName) {
    try {
      List results = Database.upsert(records, allOrNone);
      return UtilityController.handleDatabaseResults(results, new Log(className, methodName));
    } catch (Exception e) {
      UtilityController.handleException(new Log(e, className, methodName));
      return false;
    }
  }

  /**
  * @description Method deletes the list of records with exception logging if there are any.
  * @param allOrnNone the parameter specifies whether the operation allows partial success
  * @param className the name of the class
  * @param methodName the name of the method
  */
  public static Boolean deleteRecords(List records, Boolean allOrNone, String className, String methodName) {
    try {
      List results = Database.delete(records, allOrNone);
      return UtilityController.handleDatabaseResults(results, new Log(className, methodName));
    } catch (Exception e) {
      UtilityController.handleException(new Log(e, className, methodName));
      return false;
    }
  }

  /**
  * @description Method retrieves information abput Excpetion.
  * @param e exception thrown during operation.
  * @param log object containing information about location of the exception
  */
  public static void handleException(Log log) {
    List exceptionLogsToInsert = new List();
    // if DmlException or EmailException, create ExceptionLog records for each separate failed record
    if (new List{EXCEPTION_DML,EXCEPTION_EMAIL}.contains(log.e.getTypeName())) {
      for (Integer i = 0; i < log.e.getNumDml(); i++) {
        log.recordId = log.e.getDmlId(i);
        log.message = log.e.getDmlType(i) + ': ' + log.e.getDmlMessage(i);
        exceptionLogsToInsert.add(UtilityController.createExceptionLog(log));
      }
    } else {
      exceptionLogsToInsert.add(UtilityController.createExceptionLog(log));
    }
    if (!exceptionLogsToInsert.isEmpty()) {
      insert exceptionLogsToInsert;
    }
  }

  /**
  * @description Method retrieves information abput Excpetion from Database.SaveResult records
  * @param results Results from DML insert or update operation
  * @param log Object containing information about location of the exception
  */
  @testVisible
  private static Boolean handleDatabaseResults(List results, Log log) {
    List exceptionLogsToInsert = new List();
    for (Database.SaveResult result : results) {
      if (!result.isSuccess()) {
        for (Database.Error error : result.getErrors()) {
          // throw exception to retrieve Stack Trace
          try {
            throw new DMLException();
          } catch(Exception e) {
            log.e = e;
            log.message = error.getStatusCode() + ': ' + error.getMessage();
            log.recordId = result.getId();
            exceptionLogsToInsert.add(UtilityController.createExceptionLog(log));
          }
        }
      }
    }
    if (!exceptionLogsToInsert.isEmpty()) {
      UtilityController.exceptionLogs.addAll(exceptionLogsToInsert);
      return false;
    }
    return true;
  }
  
  /**
  * @description Method retrieves information abput Excpetion from Database.DeleteResult records
  * @param results Results from DML delete operation
  * @param log Object containing information about location of the exception
  */
  @testVisible
  private static Boolean handleDatabaseResults(List results, Log log) {
    List exceptionLogsToInsert = new List();
    for (Database.DeleteResult result : results) {
      if (!result.isSuccess()) {
        for (Database.Error error : result.getErrors()) {
          // throw exception to retrieve Stack Trace
          try {
            throw new DMLException();
          } catch(Exception e) {
            log.e = e;
            log.message = error.getStatusCode() + ': ' + error.getMessage();
            log.recordId = result.getId();
            exceptionLogsToInsert.add(UtilityController.createExceptionLog(log));
          }
        }
      }
    }
    if (!exceptionLogsToInsert.isEmpty()) {
      UtilityController.exceptionLogs.addAll(exceptionLogsToInsert);
      return false;
    }
    return true;
  }

  /**
  * @description Method retrieves information abput Excpetion from Database.UpsertResult records
  * @param results Results from DML upsert operation
  * @param log Object containing information about location of the exception
  */
  @testVisible
  private static Boolean handleDatabaseResults(List results, Log log) {
    List exceptionLogsToInsert = new List();
    for (Database.UpsertResult result : results) {
      if (!result.isSuccess()) {
        for (Database.Error error : result.getErrors()) {
          // throw exception to retrieve Stack Trace
          try {
            throw new DMLException();
          } catch(Exception e) {
            log.e = e;
            log.message = error.getStatusCode() + ': ' + error.getMessage();
            log.recordId = result.getId();
            exceptionLogsToInsert.add(UtilityController.createExceptionLog(log));
          }
        }
      }
    }
    if (!exceptionLogsToInsert.isEmpty()) {
      UtilityController.exceptionLogs.addAll(exceptionLogsToInsert);
      return false;
    }
    return true;
  }

  /**
  * @description Create ExceptionLog record based on Exception
  * @param log Object containing information about the exception
  * @return ExceptionLog record for the given parameters
  */
  public static Exception_Logs__c createExceptionLog(Log log) {
    Exception_Logs__c exceptionLog = new Exception_Logs__c(
      Apex_Component__c = log.className,
      Apex_Method__c = log.methodName,
      Exception_Message__c = log.message != null ? log.message : log.e.getMessage(),
      Exception_Record_Id__c = log.recordId,
      Exception_Type__c = log.e.getTypeName(),
      Stack_Trace__c = log.e.getStackTraceString(),
      Log_Time__c = Datetime.now(),
      Running_User__c = System.UserInfo.getUserId()
    );
    return exceptionLog;
  }

  /**
  * @description Create ExceptionLog record with custom message
  * @param className the name of the class
  * @param message text of the message
  * @return ExceptionLog record for the given parameters
  */
  public static Exception_Logs__c createCustomLog(String className, String message) {
    return new Exception_Logs__c(
      Apex_Component__c = className, 
      Exception_Message__c = message, 
      Log_Time__c = Datetime.now(), 
      Running_User__c = System.UserInfo.getUserId()
    );
  }

  /**
  * @description Insert Exception Log records into database
  */
  public static void insertExceptionLogs() {
    if (!exceptionLogs.isEmpty()) {
      insert exceptionLogs;
      exceptionLogs.clear();
    }
  }

  public static Boolean hasChangedFields(SObject sObject1, SObject sObject2, List fields){
    for(String fieldName : fields) {
      String field1 = (String) sObject1.get(fieldName);
      String field2 = (String) sObject2.get(fieldName);
      if(field1 != field2) {
        return true;
      }
    }
    return false;
  }

  public class Log {
    public Exception e;
    public String className;
    public String methodName;
    public String message;
    public Id recordId;

    public Log(String className, String methodName) {
      this.className = className;
      this.methodName = methodName;
    }

    public Log(Exception e, String className, String methodName) {
      this.e = e;
      this.className = className;
      this.methodName = methodName;
    }
  }
}

Làm cách nào để gọi một phương thức từ một lớp khác trong C# chính?

Các phương thức gọi trong C# . Ví dụ, phương thức FindMax thuộc lớp NumberManipulator, bạn có thể gọi nó từ lớp khác Test. by using the instance of the class. For example, the method FindMax belongs to the NumberManipulator class, you can call it from another class Test.

Một phương thức lớp có thể gọi một phương thức lớp khác không?

Kết luận. Trong Java, một phương thức có thể được gọi từ một lớp khác dựa trên công cụ sửa đổi truy cập của nó . Ví dụ: một phương thức được tạo bằng công cụ sửa đổi công khai có thể được gọi từ bên trong cũng như bên ngoài lớp/gói. Phương thức được bảo vệ có thể được gọi từ một lớp khác bằng cách sử dụng tính kế thừa.

Làm cách nào để gọi một hàm của một lớp trong một lớp khác trong C++?

Lớp B kế thừa từ Lớp A và tôi muốn lớp A có thể gọi một hàm được tạo trong lớp B. sử dụng không gian tên std; . void CallFunction () { B b; . bFunction(); . công khai A { công khai. virtual void bFunction() { //công việc đã xong ở đây } };

Cách gọi một lớp trong C#?

Để gọi phương thức, bạn cần tạo đối tượng của lớp chứa, sau đó theo dấu chấm(. ) toán tử bạn có thể gọi phương thức. Nếu phương thức là tĩnh, thì không cần tạo đối tượng và bạn có thể gọi trực tiếp nó theo sau tên lớp.