Hàm chuyển chuỗi thành số trong C++

Vấn đề

Bạn có ý nghĩa gì khi chuyển đổi Chuỗi thành số và số thành chuỗi trong ngôn ngữ lập trình C?

Show

Giải pháp

Có hai chức năng có sẵn để chuyển đổi. Họ là -

 • sscanf() − chuyển đổi chuỗi thành số
 • sprintf() – được sử dụng để chuyển đổi số thành chuỗi

Chuyển đổi chuỗi thành số

Chúng ta có thể chuyển đổi chuỗi thành số bằng hàm sscanf() −

cú pháp

sscanf (string name, “control string”,variable list)

Hàm chuyển chuỗi thành số trong C++

Thí dụ

#include
main (){
   char a[20] = “02 01 2010”;
   int day, mon, yr;
   clrscr();
   sscanf (a, “%d%d %d”, &day, &mon, &yr);
   printf ( “Day =%d”, day);
   printf ( “Month = %d”, mon);
   printf ( “Year = %d”, yr);
   getch ();
}

đầu ra

Day = 02
Month = 01
Year = 2010

Chuyển đổi số thành chuỗi

Chúng ta có thể chuyển đổi chuỗi thành số bằng cách sử dụng hàm sprintf() -

cú pháp

sprintf ( string name, “control string”, variable list)

Hàm chuyển chuỗi thành số trong C++

Thí dụ

#include
main (){
   char a[50];
   int day,mon,yr;
   day = 02;
   mon = 01;
   yr = 2010;
   crlscr();
   sprintf (a, “%d/%d/%d”, day, mon, yr);
   printf ( “today’s date =%s”,a);
   getch ();
}

đầu ra

Today’s date is 02/01/2010.

Hàm chuyển chuỗi thành số trong C++


Hàm chuyển chuỗi thành số trong C++

Trong chương trình C này, chúng ta sẽ chuyển đổi một chuỗi thành số nguyên bằng cách sử dụng hàm atoi và sử dụng một hàm do người dùng định nghĩa. Để chuyển đổi chuỗi thành số nguyên, trước tiên chúng tôi lấy một chuỗi làm đầu vào từ người dùng bằng hàm get. Chuỗi đầu vào phải bao gồm các chữ số ('0' đến '9') và dấu trừ ('-') cho các số âm. Nó có thể chứa một số ký tự không phải số như bảng chữ cái, nhưng ngay khi chúng tôi thấy bất kỳ ký tự không phải số nào, chúng tôi sẽ dừng chuyển đổi và trả về số nguyên đã chuyển đổi cho đến bây giờ

Ví dụ
Chuỗi đầu vào. "12345"
Đầu ra số nguyên. 12345

Chuỗi đầu vào. "-123abcd"
Đầu ra số nguyên. -123

Chương trình C để chuyển đổi một chuỗi thành số nguyên bằng hàm atoi

hàm atoi được định nghĩa bên trong stdlib. tập tin tiêu đề h. Hàm atio chuyển đổi tham số chuỗi thành số nguyên. Nếu không có chuyển đổi hợp lệ nào tồn tại cho chuỗi đó thì nó sẽ trả về 0. Đây là phần khai báo cho hàm atoi()

int atoi(const char *str);

#include 
#include 

int main(){
  char inputString[20];
  printf("Enter a String\n");
  gets(inputString);

  printf("Integer: %d \n", atoi(inputString));

  return 0;
}
Đầu ra
Enter a String
2014
Integer: 2014
Enter a String 
-2000abcd
Integer: -2000

Chương trình C để chuyển đổi một chuỗi thành số nguyên mà không cần sử dụng hàm atoi

Trong chương trình này, chúng tôi chuyển đổi một chuỗi thành số nguyên mà không sử dụng hàm atoi. Trước tiên, chúng tôi kiểm tra xem inputString[0] có phải là '-' hay không để xác định các số âm. Sau đó, chúng tôi chuyển đổi từng ký tự số ('0' thành '9') thành chữ số tương đương và nối nó vào số nguyên đã chuyển đổi. Sau đó, chúng tôi nhân số nguyên đã chuyển đổi với -1 hoặc 1 dựa trên việc chuỗi đầu vào chứa số âm hay số dương. Cuối cùng, nó in số nguyên ra màn hình bằng hàm printf

Hàm atoi bỏ qua tất cả các ký tự khoảng trắng ở đầu chuỗi, chuyển đổi các ký tự tiếp theo thành một phần của số rồi dừng khi gặp ký tự đầu tiên không phải là số

cú pháp

Cú pháp của hàm atoi trong ngôn ngữ C là

int atoi(const char *nptr);

Tham số hoặc Đối số

nptrA con trỏ tới một chuỗi để chuyển đổi thành một số nguyên

trả lại

Hàm atoi trả về biểu diễn số nguyên của một chuỗi. Hàm atoi bỏ qua tất cả các ký tự khoảng trắng ở đầu chuỗi, chuyển đổi các ký tự tiếp theo thành một phần của số rồi dừng khi gặp ký tự đầu tiên không phải là số

Dennis Ritchie đã tạo ra ngôn ngữ lập trình C vào năm 1972. Ngôn ngữ này có nguồn gốc từ ngôn ngữ B, được phát hành vào năm 1970. Trong số các phần mềm khác, Linux và MySQL được viết bằng C. Bởi vì nó quá đơn giản nhưng lại rất mạnh mẽ, C đã ảnh hưởng đến nhiều ngôn ngữ lập trình

Ví dụ, C ++ là ngôn ngữ lập trình bắt nguồn trực tiếp từ C. C là một ngôn ngữ lập trình có mục đích chung, có cấu trúc và thủ tục. Có một số trình biên dịch C có sẵn để chuyển đổi mã C sang ngôn ngữ máy trên nhiều nền tảng phần cứng. Lập trình hệ thống sử dụng C vì các chương trình của nó nhanh và có thể xử lý các tác vụ cấp thấp. Bản thân ngôn ngữ đã được viết bằng hợp ngữ

Chúng ta sẽ xem xét các cách chuyển đổi chuỗi thành số nguyên (giá trị số) bằng ngôn ngữ lập trình C trong hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu này. Bạn nên làm quen với những điều cơ bản của lập trình.  

Tổng quan về chuỗi trong C

Trong ngôn ngữ C, chuỗi là kiểu dùng để lưu trữ bất kỳ văn bản nào, bao gồm cả chữ và số và ký tự đặc biệt. Bên trong, nó được biểu diễn dưới dạng một mảng các ký tự. Người ta kết thúc một chuỗi trong C bằng ký tự NULL, đó là lý do tại sao chúng được gọi là “chuỗi kết thúc null”. ” Để biểu diễn một chuỗi trong C, đặt nó trong dấu ngoặc kép

Lập trình C cho người mới bắt đầu

Cập nhật lần cuối tháng 8 năm 2019

 • 76 bài giảng
 • Tất cả các cấp

4. 4 (4,106)

Học C trong mười bước đơn giản trên Windows, Mac OS X hoặc Linux. Tác giả Huw Collingbourne

Khám phá khóa học

Bên trong, một chuỗi được biểu diễn bằng C như thế này, trong đó \0 là ký tự null

t. h. tôi. S.   . một.   . S. t. r. tôi. N. g. \0

Nhiều chương trình C sử dụng chuỗi và các thuộc tính liên quan. Tệp tiêu đề cần thiết cho các hàm chuỗi là chuỗi. h. Các thao tác có thể thực hiện trên chuỗi bao gồm tính toán độ dài chuỗi, nối nhiều chuỗi, so sánh nhiều chuỗi và sao chép chuỗi. Dưới đây là một ví dụ về việc tạo một chuỗi trong C và một số phương thức của nó

#include 
#include 

int main () {

  char string1[12] = "Hello";
  char string2[12] = "World";
  char string3[12];
  int len ;

  /* copies string1 into string3 */
  strcpy(string3, string1);
  printf("strcpy( string3, string1) : %s\n", string3 );

  /* concatenates string1 and string2 */
  strcat( string1, string2);
  printf("strcat( string1, string2):  %s\n", string1 );

  /* total lenghth of string1 after concatenation */
  len = strlen(string1);
  printf("strlen(string1) : %d\n", len );

  return 0;
}

Chuyển đổi kiểu là gì?

Nhiều khi trong các chương trình C, các biểu thức chứa các biến và hằng thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau. Để phục vụ cho mục đích tính toán, chúng phải chuyển đổi về cùng kiểu dữ liệu. Chuyển đổi kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác được gọi là chuyển đổi kiểu

Trong C, chúng tôi có hai loại chuyển đổi loại

 1. Chuyển đổi loại ngầm định. Trình biên dịch thực hiện việc này một cách tự động. Lập trình viên không đóng bất kỳ vai trò nào ở đây
 2. Chuyển đổi loại rõ ràng. Ở đây lập trình viên chịu trách nhiệm chuyển đổi kiểu. Điều này còn được gọi là đánh máy. Cú pháp như sau
(datatype) expression;

Mục trên là toán tử ép kiểu. Hãy xem ví dụ này

char a;
int b;
a = (char)b;

Đây là một cách đơn giản để chuyển đổi một số nguyên thành một loại ký tự. Ở đây, “a” là kiểu dữ liệu ký tự và b là kiểu dữ liệu số nguyên. Không thể gán giá trị của biến b cho biến a vì chúng khác kiểu dữ liệu. Vì vậy, chúng tôi đánh máy số nguyên b thành ký tự trong ví dụ này. Bây giờ, cả a và b đều thuộc kiểu dữ liệu ký tự

Cách chuyển chuỗi thành số nguyên trong ngôn ngữ C

Đôi khi, một số được nhập dưới dạng một chuỗi. Để sử dụng nó cho bất kỳ phép toán nào, chúng ta phải chuyển đổi chuỗi thành số nguyên. Có một số cách chuyển đổi chuỗi thành giá trị số nguyên bằng C

 1. Phương pháp đầu tiên là chuyển đổi thủ công chuỗi thành số nguyên bằng mã tùy chỉnh
 2. Phương pháp thứ hai là sử dụng hàm atoi có trong thư viện chuẩn C
 3. Phương pháp thứ ba là sử dụng hàm sscanf có trong thư viện chuẩn C
 4. Phương thức thứ tư sử dụng hàm strtol() có trong thư viện chuẩn C
 5. Phương pháp thứ năm sử dụng hàm strtoumax() có trong thư viện chuẩn C

ví dụ 1. Chương trình chuyển đổi thủ công một chuỗi thành một số nguyên

Dưới đây là danh sách các ký tự ASCII (Mã tiêu chuẩn Mỹ để trao đổi thông tin) và giá trị thập phân của chúng

Ký tự ASCII                                                     Giá trị thập phân0                                                      481                                                      492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           552555365475558

Các số được lưu trữ trong một chuỗi theo giá trị ký tự ASCII của chúng. Vì vậy, chúng tôi phải làm toán để truy xuất một giá trị mà chúng tôi có thể sử dụng làm số nguyên. Để có được giá trị thập phân của mỗi phần tử chuỗi, chúng ta phải trừ nó bằng giá trị thập phân của ký tự “0. Đây là một ví dụ để làm cho điều này rõ ràng hơn

#include 
#include 

main() {
 char num[50];
 int i, len;
 int result = 0;
 
 printf("Enter a number: ");
 gets(num);
 len = strlen(num);

	for(i=0; i

Ban đầu, trong chương trình này, chúng tôi bao gồm stdio. h và chuỗi. h từ thư viện chuẩn C. Điều này cho phép chúng tôi sử dụng các chức năng là một phần của các tệp tiêu đề này. Ngôn ngữ lập trình C không tự động bao gồm các chức năng như thế này. Bạn phải nhập chúng vào phần mềm của bạn để sử dụng chúng

Hàm main thực thi chương trình C. Do đó, bắt buộc phải có một trong mọi chương trình C. Mã chương trình được viết trong dấu ngoặc nhọn của hàm main

Bên trong hàm chính, trước tiên chúng ta xác định và khai báo các biến khác nhau cùng với kiểu dữ liệu của chúng. Các biến i, len, result được khai báo theo kiểu dữ liệu số nguyên. Biến kết quả được khởi tạo bằng 0

Hàm printf() sau đó được gọi để hiển thị thông báo “nhập một số” trên màn hình đầu ra. get(num) sẽ đọc số đầu vào và lưu nó dưới dạng chuỗi. Trong trường hợp này, chuỗi là một mảng các ký tự được trỏ tới bởi num. Sau đó, chúng ta tính độ dài của chuỗi bằng hàm strlen()

Tiếp theo, chúng tôi lặp qua chuỗi và chuyển đổi chuỗi thành giá trị thập phân. Cuối cùng chuỗi được chuyển thành số nguyên và in ra màn hình

ví dụ 2. Chương trình chuyển đổi một chuỗi thành một số nguyên bằng hàm atoi()

Hàm atoi() chuyển đổi kiểu dữ liệu chuỗi thành kiểu dữ liệu số nguyên trong ngôn ngữ C. Cú pháp của hàm này là

int atoi((const char * str);

Ở đây, str là kiểu con trỏ tới một ký tự. Từ khóa const làm cho các biến không thể sửa đổi. Hàm này trả về một giá trị nguyên sau khi thực hiện. Chúng tôi bao gồm stdlib. h vì đó là nơi chứa hàm atoi(). Tệp tiêu đề này chứa tất cả các hàm truyền kiểu được sử dụng trong ngôn ngữ C

#include 
#include 

main() {
 char x[10] = "450";
 int result = atoi(x);
 printf("integer value of the string is %d\n", result);
}

Lưu ý rằng giá trị chuỗi được sử dụng với hàm này phải là một chuỗi ký tự có thể hiểu được dưới dạng giá trị số. Hàm sẽ ngừng đọc đầu vào khi gặp ký tự không phải là số. Vì vậy, nếu chúng tôi thay đổi mã ở trên để trông như thế này

#include 
#include 

main() {
 char x[10] = "99x677";
 int result = atoi(x);
 printf("integer value of the string is %d\n", result);
}

Chương trình trên sẽ in ra. “giá trị nguyên của chuỗi là 99”

Hàm atoi cũng bỏ qua mọi ký tự khoảng trắng ở đầu, nhưng nếu gặp phải bên trong chuỗi, nó sẽ dừng xử lý chuỗi. Nó cũng sẽ trả về 0 nếu không thể chuyển đổi chuỗi thành số nguyên. Nếu có tràn, nó sẽ trả về undefined. Hàm atoi cũng không nhận dạng số thập phân hoặc số mũ. Vì vậy, bạn sẽ phải viết mã của mình để giải thích cho thực tế là atoi chỉ âm thầm thất bại thay vì đưa ra lỗi khi nó không thể chuyển đổi một chuỗi thành một số nguyên. Và thực tế là hàm trả về 0 khi chuyển đổi không hoạt động có thể khó xử lý vì đó là một số nguyên hợp lệ

ví dụ 3. Chương trình chuyển đổi một chuỗi thành một số nguyên bằng hàm sscanf()

Hàm sscanf() hoạt động hơi khác một chút. Nó đọc văn bản được định dạng từ một chuỗi đầu vào. Điều này tương tự như hàm sscanf(), nhưng sscanf() có thể đọc dữ liệu đầu vào từ một chuỗi thay vì bảng điều khiển. Đây là phần khai báo cho hàm sscanf()

int sscanf(const char *str, const char *format, storage_variables)

Tham số đầu tiên là chuỗi bạn muốn phân tích cú pháp. Tham số thứ hai là định dạng bạn muốn áp dụng cho chuỗi. Bạn có thể thêm bao nhiêu tham số mà hàm có thể nhận để lưu trữ giá trị được đọc từ con trỏ. Ở đây, nếu một biến thông thường lưu trữ giá trị thay vì một con trỏ, thì tên biến phải theo sau dấu &

Tham số định dạng nhận một loại giá trị cụ thể được gọi là trình xác định định dạng định dạng dữ liệu trong tham số chuỗi theo một cách cụ thể. Mỗi ký tự xác định định dạng phải đứng trước ký tự %. Dưới đây là các thông số định dạng bạn có thể sử dụng

SymbolTypeschuỗický tự đơndSố nguyên thập phân, E, f, g, Số nguyên không dấu dấu phẩy động, Số thập lục phân

Mức tối thiểu cho một trình xác định định dạng là ký hiệu % và một trong các ký tự ở trên. Chúng ta có thể sử dụng ký hiệu cho số nguyên thập phân hoặc số nguyên không dấu, tùy thuộc vào những gì chúng ta muốn thực hiện. Thật tốt khi lưu ý rằng chúng ta thực sự có thể sử dụng hàm này để chuyển đổi một số thập phân, điều mà hàm atoi() không thể làm được. Đối với điều đó, chúng ta có thể sử dụng “%d. ”

Nhưng một bộ xác định định dạng có thể chứa nhiều thông tin hơn thế. Đây là nguyên mẫu của nó

[=%[*][width][modifiers]type=]

Ở đây chúng ta thấy ký tự đầu tiên là ký hiệu %. Tiếp theo là dấu hoa thị tùy chọn, cho biết dữ liệu sẽ được đọc từ chuỗi nhưng bị bỏ qua. Tiếp theo là giá trị chiều rộng, chỉ định số lượng ký tự tối đa bạn muốn đọc từ chuỗi

Đây là một ví dụ trong mã sử dụng chiều rộng

#include 

int main() {
	unsigned char text[]="1234";
	int integerValue;
	
	sscanf(text, "%04d", &integerValue);
	printf("Integer value is: %d", integerValue);
	
	return 0;
}

Trong hàm trên, chúng ta tạo một chuỗi chứa “1234” và khởi tạo một biến số nguyênValue để giữ số nguyên mà chúng ta sẽ phân tích cú pháp ra khỏi chuỗi. Tiếp theo là hàm sscanf(). Tham số đầu tiên là chuỗi của chúng ta và tham số cuối cùng là một con trỏ tới số nguyên mà chúng ta vừa khởi tạo. Tham số định dạng cho biết hàm chúng tôi muốn phân tích một số thập phân từ chuỗi và chúng tôi chỉ muốn bốn ký tự. Kết quả của việc chạy nó là

Giá trị số nguyên là. 1234

Nhưng chúng ta có thể xóa giá trị chiều rộng ở định dạng như bên dưới và nhận được kết quả tương tự

(datatype) expression;
0

Ví dụ 4. Chương trình chuyển đổi một chuỗi thành một số nguyên bằng hàm strtol()

Hàm strlol() trong C chuyển đổi một chuỗi thành một số nguyên dài. Đây là số nguyên 64 bit. Số nguyên tiêu chuẩn là 32 bit. Đây là một chức năng tốt để sử dụng nếu bạn muốn chuyển đổi các chuỗi chứa số dài. Nó hoạt động tương tự như hàm atoi(). Nó bỏ qua bất kỳ khoảng trắng nào ở đầu chuỗi, nhưng nó sẽ ngừng xử lý chuỗi khi gặp khoảng trắng hoặc bất kỳ ký tự nào khác trong chuỗi

Đây là cú pháp của hàm strlol()

(datatype) expression;
1

Tham số đầu tiên là một con trỏ tới chuỗi mà bạn muốn chuyển đổi. Tham số thứ hai là một con trỏ được sử dụng bởi hàm trỏ đến ký tự không phải số nguyên đầu tiên mà hàm chạy vào khi dừng xử lý. Tham số cuối cùng là cơ sở của số được chuyển đổi. Nó có thể là một số từ 2 đến 32 hoặc một giá trị đặc biệt là 0

Đây là một chương trình sẽ chuyển đổi một chuỗi thành một số nguyên dài

(datatype) expression;
2

Khi bắt đầu hàm main ở trên, chúng ta khởi tạo ba biến mà chúng ta sẽ cần để chứng minh hàm strlol(). một chuỗi, một con trỏ và một số nguyên dài. Sau đó, chúng tôi đặt giá trị của chuỗi thành ” 12345″ với khoảng trắng ở đầu để chứng minh rằng hàm sẽ loại bỏ khoảng trắng ở đầu. Sau đó, chúng tôi chuyển chuỗi và con trỏ tới strlol() cùng với 10 làm tham số cuối cùng vì chúng tôi đang phân tích các số thập phân có cơ số là 10. Kết quả của hàm là

giá trị số nguyên dài là 12345

Ví dụ 5. Chương trình chuyển đổi một chuỗi thành một số nguyên bằng hàm strtoumax()

Hàm strtoumax() trong C rất giống với hàm strlol() nhưng chúng trả về giá trị intmax_t, đây là loại số nguyên lớn nhất có thể có trong C. Cú pháp của nó thậm chí giống nhau

(datatype) expression;
3

Và đây là một ví dụ sử dụng hàm strtoumax

(datatype) expression;
4

Hàm này tương tự như hàm chúng ta đã viết cho hàm strlol(). Đây là kết quả của chương trình này

giá trị số nguyên là 98765

Thậm chí nhiều cách hơn để chuyển đổi một chuỗi thành một số nguyên trong C

Đây không phải là những hàm duy nhất bạn có thể sử dụng trong C để chuyển đổi chuỗi thành số nguyên. Nó thực sự là một ngôn ngữ linh hoạt và cung cấp cho bạn rất nhiều lựa chọn. Đây là những chức năng khác

 • strtoul. Tương tự như strtol, nhưng nó hoạt động với số nguyên không dấu thay vì số nguyên có dấu
 • wcstoul. Tương tự như hàm strtoul, nhưng nó xử lý các chuỗi ký tự rộng
 • sải bước. Tương tự như strtol ngoại trừ nó trả về giá trị long long int và chấp nhận các số có phạm vi lớn hơn
 • wctoll. Tương tự như đi dạo, nhưng nó xử lý các chuỗi ký tự rộng
 • strtoimax. Tương tự như strtoumax, nhưng nó hoạt động với số nguyên có dấu thay vì không dấu

Phần kết luận

Ngay cả khi có giá trị số trong một chuỗi, bạn không thể thực hiện bất kỳ phép tính nào trên chuỗi đó bằng ngôn ngữ lập trình C trừ khi trước tiên bạn chuyển đổi nó thành số nguyên. May mắn thay, có rất nhiều cách để làm điều này với thư viện chuẩn C. Bạn có thể viết hàm của riêng mình hoặc sử dụng một trong nhiều hàm chuyển đổi có sẵn đi kèm với C. Mỗi hàm chuyển đổi số nguyên hơi khác nhau, vì vậy hàm bạn sử dụng tùy thuộc vào kích thước của số nguyên bạn sẽ phân tích cú pháp và bạn sẽ làm gì với nó

Trang được cập nhật lần cuối. Tháng 10 năm 2021

Bài viết được đề xuất

Phát triển

Lập trình hướng đối tượng trong C. Một cái nhìn tổng quan

Hàm chuyển chuỗi thành số trong C++
Trình chỉnh sửa Udemy

Phát triển

Chức năng quét C. Nhận đầu vào của người dùng bằng ngôn ngữ C

Hàm chuyển chuỗi thành số trong C++
Trình chỉnh sửa Udemy

Phát triển

Tổng quan về tệp C dành cho lập trình viên

Hàm chuyển chuỗi thành số trong C++
Trình chỉnh sửa Udemy

Phát triển

strlen C. đếm chuỗi

Hàm chuyển chuỗi thành số trong C++
Trình chỉnh sửa Udemy

Phát triển

Tính kích thước của các loại dữ liệu trong C bằng Sizeof

Hàm chuyển chuỗi thành số trong C++
Trình chỉnh sửa Udemy

Phát triển

Vectơ trong C. Hướng dẫn nhanh để tạo các vectơ của riêng bạn trong C

Hàm chuyển chuỗi thành số trong C++
Trình chỉnh sửa Udemy

Phát triển

Định dạng chuỗi C – Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Hàm chuyển chuỗi thành số trong C++
Trình chỉnh sửa Udemy

Phát triển

Bắt đầu với Phương pháp C Fopen

Hàm chuyển chuỗi thành số trong C++
Trình chỉnh sửa Udemy

Phát triển

Chương trình C để chuyển đổi định dạng thập phân sang nhị phân (và ngược lại)

Hàm chuyển chuỗi thành số trong C++
Trình chỉnh sửa Udemy

Phát triển

Trình biên dịch C cho Mac

Hàm chuyển chuỗi thành số trong C++
Trình chỉnh sửa Udemy

Kế tiếp

Chia sẻ bài viết này

 • Sao chép

Các khóa học hàng đầu về C (ngôn ngữ lập trình)

Khóa học lập trình C nâng cao

Học viện lập trình của Tim Buchalka, Jason Fedin

4. 4 (3,085)

Lập Trình C Cho Người Mới Bắt Đầu - Làm Chủ Ngôn Ngữ C

Học viện lập trình của Tim Buchalka, Jason Fedin

4. 3 (28,811)

Người bán hàng giỏi nhất

Bootcamp lập trình C - Khóa học ngôn ngữ C hoàn chỉnh

Vlad Budnitski

4. 5 (5,209)

Người bán hàng giỏi nhất

Lập trình C cho người mới bắt đầu - Nền tảng vững chắc

Panagiotis Gnafakis

4. 5 (106)

Danh sách liên kết với C

Các khóa học danh mục đầu tư

4. 9 (53)

Lập trình C Chương trình đào tạo 360°. Không để anh hùng

Phòng thí nghiệm Electrovert

4. 8 (43)

Tin nóng

Khóa đào tạo lập trình C++ nâng cao

kỹ năng vô hạn

4. 6 (830)

Lập trình C từng bước - Hướng dẫn hoàn chỉnh cho người mới bắt đầu

Shibaji Paul

4. 3 (2,913)

Học lập trình C++ bằng cách làm trò chơi

Serge Lansiquot

4. 2 (497)

Nắm vững ngôn ngữ lập trình C

Sagar Uppuluri

4. 3 (611)

Xây dựng phần mềm độc hại không thể phát hiện bằng ngôn ngữ C. hack đạo đức

Aleksa Tamburkovski, Joe Parys

4. 5 (1.100)

Người bán hàng giỏi nhất

Bootcamp lập trình C hoàn chỉnh

Byte Garage, Giảng viên Byte Garage

4. 3 (1,007)

>

Các khóa học C (ngôn ngữ lập trình) khác

C (ngôn ngữ lập trình) sinh viên cũng học

C++ Cấu trúc dữ liệu Thuật toán Lập trình C# Cơ bản Unreal Engine Phát triển trò chơi Nguyên tắc cơ bản Lập trình hướng đối tượng C nhúng Vi điều khiển Unity Phát triển phần mềm Phỏng vấn viết mã Hệ thống nhúng

Trao quyền cho nhóm của bạn. Dẫn đầu ngành

Đăng ký thư viện các khóa học trực tuyến và công cụ học tập kỹ thuật số cho tổ chức của bạn với Udemy Business

Hàm nào chuyển đổi một chuỗi thành một số nguyên?

Hàm atoi() chuyển đổi một chuỗi ký tự thành một giá trị số nguyên. Chuỗi đầu vào là một chuỗi các ký tự có thể được hiểu là một giá trị số của kiểu trả về được chỉ định. Hàm dừng đọc chuỗi đầu vào ở ký tự đầu tiên mà nó không thể nhận ra là một phần của số.

Hàm nào chuyển đổi giữa chuỗi và số?

Chuyển đổi chuỗi thành số . Val function to explicitly convert the digits in a string to a number.

Làm cách nào để chuyển đổi ký tự thành số trong C?

Có 3 cách chuyển từ char sang int trong ngôn ngữ C như sau. Sử dụng Typecasting. Sử dụng sscanf() .
Khai báo và khởi tạo ký tự của chúng ta sẽ được chuyển đổi
Đánh máy ký tự để chuyển đổi ký tự thành int bằng cách sử dụng int
In số nguyên bằng printf

Làm cách nào để chuyển đổi chuỗi thành số và số thành chuỗi trong C?

Giải pháp .
sscanf() − chuyển đổi chuỗi thành số
sprintf() – được sử dụng để chuyển đổi số thành chuỗi