Hòa tan 8,4 gam fe bằng dung dịch hcl dư, thu được v lít khí h2 (đktc). giá trị của v là

Hòa tan 8,4 gam Fe bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

Hòa tan 8,4 gam Fe bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H 2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24

B. 4,48

C. 3,36

D. 1,12

Các câu hỏi tương tự

Cho 21,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe (tỉ lệ mol 4:3) vào dung dịch HCl dư. Phản ứng kết thúc thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 3,36

 B. 4,48

C. 5,04

D. 7,84

Câu 23. Cho 100,0ml dung dịch X chứa HCl 1M và H2SO4 1M vào 200ml dung dịch Ba(HCO3)2 0,75M thu được V lít khí CO2 (đktc) và m gam kết tủa. Vậy  giá trị của V và m tương ứng là: 

A. 6,72 và 23,3    B. 4,48 và 34,95   C. 3,36 và 46,6     D. 2,24 và 23,3  

 Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gốm Mg, F e C l 3 vào nước chỉ thu được dung dịch Y gồm 3 muối và không còn chất rắn. Nếu hòa tan m gam X bằng dung dịch HCl dư thì thu được 2,688 lít H 2 (đktc). Dung dịch Y có thể hòa tan vừa hết 1,12 gam bột Fe. Giá trị của m là:

A. 46,82 gam

B. 56,42 gam

C. 48,38 gam

D. 52,22 gam

Câu11: Để làm sạch dung dịch đồng sunfat CuSO4 có lẫn tạp chất bạc nitrat AgNO3. Ta dùng kim loạiA. Cu B. Mg C. Ag D. Zn Câu12: Hoà tan hoàn toàn 4 gam Ca bằng dung dịch HCl . Thể tích H2 (đktc) thu được làA. 2,24 lít B. 1,12 lít C. 4,48 lít D. 3,36 lítCâu13: Cho a g Na2CO3 vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí ở đktc. Vậy a có giátrị làA. 18,2 gam B. 15,9 gam C. 34,8 gam D. 10,5 gamCâu14: Điện phân dung dịch natri clorua (NaCl) bão hoà trong bình điện phân có màng ngăn ta thu được hỗn hợp khí làA. H2 và Cl2. B. H2 và O2 C. O2 và Cl2. D. Cl2 và HCl Câu15: Trộn những cặp chất nào sau đây ta thu được NaCl ?A. Dung dịch NaNO3 và CaCl2. B. Dung dịch KCl và dung dịch NaNO3

C. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch KCl D. Dung dich Na2CO3 và dung dịch BaCl2.

Hòa tan 10 gam hỗn hợp chất rắn gồm Fe, FeO và Cu vào dung dịch HCl loãng dư. Kết thúc phản ứng thấy có 2,24 lít khí H 2 (đktc) thoát ra và thu được dung dịch B và 0,8 gam chất rắn C. Cô cạn dung dịch B thu được m gam muối. Gía trị của m là:

A.  19,00 gam

B.  19,05 gam

C. 20 gam

D.  20,05 gam

Hòa tan 50,54 gam hỗn hợp X gồm (Fe, Al) trong dung dịch H 2 S O 4 loãng dư thu được V lít khí H 2 (đktc) và dung dịch A, cô cạn dung dịch A thu được 178,22 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

A. 30,240

B. 29,568

C. 29,792

D. 27,328

Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe bằng dung dịch HCl, sau phản ứng thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 1,12 lít.

B. 2,24 lít.

C. 3,36 lít.

D. 4,48 lít.

Hòa tan 14 gam hỗn hợp 2 muối  MCO 3  và  Na 2 CO 3  bằng dung dịch HCl dư, thu được dung dịch A và 0,672 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 16,33

B. 14,33

C. 9,265

D. 12,65

Hòa tan 8,4 gam Fe bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

3,36.2,24.4,48.5,6.

Hòa tan 8,4 gam Fe bằng dung dị...

Câu hỏi: Hòa tan 8,4 gam Fe bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A.2,24

B. 4,48

C. 3,36

D.1,12

Đáp án

- Hướng dẫn giải

Hòa tan 8,4 gam fe bằng dung dịch hcl dư, thu được v lít khí h2 (đktc). giá trị của v là

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 19 (có đáp án) Sắt (phần 2) !!

Lớp 9 Hoá học Lớp 9 - Hoá học