Hướng dẫn fabs trong pythonHàm fabs() trong Python trả về giá trị tuyệt đối của x.


Cú pháp

Cú pháp của fabs() trong Python:

Ghi chú: Hàm này không có thể truy cập trực tiếp, vì thế chúng ta cần import math module và sau đó chúng ta cần gọi hàm này bởi sử dụng đối tượng math.

Các tham số:

 • x: Đây là một giá trị số.Trả về giá trị

Trả về giá trị tuyệt đối của x.


Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của hàm fabs() trong Python.

import math
print ("math.fabs(-45) : ", math.fabs(-45))
print ("math.fabs(10.15) : ", math.fabs(10.15))
print ("math.fabs(100) : ", math.fabs(100))
print ("math.fabs(math.pi) : ", math.fabs(math.pi))

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

math.fabs(-45) : 45.0
math.fabs(10.15) : 10.15
math.fabs(100) : 100.0
math.fabs(math.pi) : 3.141592653589793

Hàm fabs() trong Python trả về giá trị tuyệt đối của x.

Nội dung chính

 • Trả về giá trị
 • Trả về giá trị
 • Trả về giá trị
 • Chương trình Python ví dụ
 • Hàm fabs() trong Python
 • 1. Cú pháp sử dụng hàm math.fabs() trong Python
 • 2. Ví dụ hàm math.fabs() trong Python


Cú pháp

Cú pháp của fabs() trong Python:

Ghi chú: Hàm này không có thể truy cập trực tiếp, vì thế chúng ta cần import math module và sau đó chúng ta cần gọi hàm này bởi sử dụng đối tượng math.

Các tham số:

 • x: Đây là một giá trị số.Trả về giá trị

Trả về giá trị tuyệt đối của x.


Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của hàm fabs() trong Python.

import math
print ("math.fabs(-45) : ", math.fabs(-45))
print ("math.fabs(10.15) : ", math.fabs(10.15))
print ("math.fabs(100) : ", math.fabs(100))
print ("math.fabs(math.pi) : ", math.fabs(math.pi))

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

math.fabs(-45) : 45.0
math.fabs(10.15) : 10.15
math.fabs(100) : 100.0
math.fabs(math.pi) : 3.141592653589793
Hàm fabs() trong Python trả về giá trị tuyệt đối của x.

Nội dung chính

 • Trả về giá trị
 • Trả về giá trị
 • Chương trình Python ví dụ
 • Hàm fabs() trong Python
 • 1. Cú pháp sử dụng hàm math.fabs() trong Python
 • 2. Ví dụ hàm math.fabs() trong Python

Cú pháp

Cú pháp của fabs() trong Python:

Ghi chú: Hàm này không có thể truy cập trực tiếp, vì thế chúng ta cần import math module và sau đó chúng ta cần gọi hàm này bởi sử dụng đối tượng math.

Các tham số:

 • x: Đây là một giá trị số.Trả về giá trị

Trả về giá trị tuyệt đối của x.


Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của hàm fabs() trong Python.

import math
print ("math.fabs(-45) : ", math.fabs(-45))
print ("math.fabs(10.15) : ", math.fabs(10.15))
print ("math.fabs(100) : ", math.fabs(100))
print ("math.fabs(math.pi) : ", math.fabs(math.pi))

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

math.fabs(-45) : 45.0
math.fabs(10.15) : 10.15
math.fabs(100) : 100.0
math.fabs(math.pi) : 3.141592653589793Trang trước

Trang sau  


Miêu tả

Phương thức fabs() trả về giá trị tuyệt đối của x.

Cú pháp

Cú pháp của fabs() trong Python:

import math

math.fabs( x )

Ghi chú: Hàm này không có thể truy cập trực tiếp, vì thế chúng ta cần import math module và sau đó chúng ta cần gọi hàm này bởi sử dụng đối tượng math.

Chi tiết về tham số:

 • x -- Đây là một giá trị số.

Trả về giá trị

Trả về giá trị tuyệt đối của x.

Chương trình Python ví dụ

Quảng cáo

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của fabs() trong Python.

 
import math  # Dong nay de import math module

print "math.fabs(-45.17) : ", math.fabs(-45.17)
print "math.fabs(100.12) : ", math.fabs(100.12)
print "math.fabs(100.72) : ", math.fabs(100.72)
print "math.fabs(119L) : ", math.fabs(119L)
print "math.fabs(math.pi) : ", math.fabs(math.pi)

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

math.fabs(-45.17) : 45.17
math.fabs(100.12) : 100.12
math.fabs(100.72) : 100.72
math.fabs(119L) : 119.0
math.fabs(math.pi) : 3.14159265359

Trang trước

PDF

Trang sau  

number_trong_python.jspBài viết liên quan

 • 160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất

 • 155 bài học Java tiếng Việt hay nhất

 • 100 bài học Android tiếng Việt hay nhất

 • 247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học PHP

 • 101 bài học C++ hay nhất

 • 97 bài tập C++ có giải hay nhất

 • 208 bài học Javascript có giải hay nhất

Hàm fabs() trong Python

Nội Dung

 • 1. Cú pháp sử dụng hàm math.fabs() trong Python
 • 2. Ví dụ hàm math.fabs() trong Python

1. Cú pháp sử dụng hàm math.fabs() trong Python

Hàm math.fabs() trong Python được sử dụng để tính giá trị tuyệt đối của một số x và trả về dưới kết quả dưới dạng một số thực. Việc tính trị tuyệt đối của một số sẽ đảm bảo rằng số đó sẽ luôn có giá trị không âm, nếu số ban xuất hiện dấu trừ thì trị tuyệt đối sẽ loại bỏ đi dấu này. Cú pháp của hàm math.fabs() như sau:

math.fabs(x)

Tham số:

 • x là giá trị cần tính trị tuyệt đối
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị float, đại diện cho giá trị tuyệt đối của x
Phiên bản Python: 2.6

Mẹo: Trong Python, hàm có sẵn abs () cũng thường được sử dụng để tính trị tuyệt đối của một số!

Lưu ý: Nếu tham số đầu vào x được truyền vào hàm là kiểu không phải số NaN thì hàm sẽ gây ra lỗi chương trình!

2. Ví dụ hàm math.fabs() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.fabs() để tính giá trị tuyệt đối của một vài số bên dưới đây và trả về kết quả dưới dạng một số thực:

import math 

print(math.fabs(-66.43))
print(math.fabs(-7))
print(math.fabs(10))

Kết quả:

66.43
7.0
10.0

Ví dụ tiếp theo, nhập vào hàm math.fabs() một kiểu giá trị NaN khi đó hàm sẽ gây ra lỗi chương trình như sau:

import math 

print(math.fabs(None))
print(math.fabs(-7))
print(math.fabs(None))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
 File "./prog.py", line 3, in <module>
TypeError: must be real number, not NoneType

Chỉnh sửa: như @aix đã đề xuất, một cách tốt hơn (công bằng hơn) để so sánh sự khác biệt về tốc độ:

In [1]: %timeit abs(5)
10000000 loops, best of 3: 86.5 ns per loop

In [2]: from math import fabs

In [3]: %timeit fabs(5)
10000000 loops, best of 3: 115 ns per loop

In [4]: %timeit abs(-5)
10000000 loops, best of 3: 88.3 ns per loop

In [5]: %timeit fabs(-5)
10000000 loops, best of 3: 114 ns per loop

In [6]: %timeit abs(5.0)
10000000 loops, best of 3: 92.5 ns per loop

In [7]: %timeit fabs(5.0)
10000000 loops, best of 3: 93.2 ns per loop

In [8]: %timeit abs(-5.0)
10000000 loops, best of 3: 91.8 ns per loop

In [9]: %timeit fabs(-5.0)
10000000 loops, best of 3: 91 ns per loop

Vì vậy, nó dường như abs()chỉ có một chút lợi thế về tốc độ đối fabs()với số nguyên. Đối với phao, abs()fabs()chứng minh tốc độ tương tự.


Ngoài những gì @aix đã nói, một điều nữa cần xem xét là sự khác biệt về tốc độ:

In [1]: %timeit abs(-5)
10000000 loops, best of 3: 102 ns per loop

In [2]: import math

In [3]: %timeit math.fabs(-5)
10000000 loops, best of 3: 194 ns per loop

Vì vậy, abs()là nhanh hơn math.fabs().

9 hữu ích 4 bình luận chia sẻ

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hướng dẫn fabs trong python