Hướng dẫn python requests post check result - python yêu cầu đăng kết quả kiểm tra

4

Mới! Lưu câu hỏi hoặc câu trả lời và sắp xếp nội dung yêu thích của bạn. Tìm hiểu thêm.
Learn more.


Tôi đang sử dụng mô -đun Yêu cầu Python để xử lý các yêu cầu trên một trang web cụ thể mà tôi đang bò. Tôi khá mới đối với các yêu cầu HTTP, nhưng tôi hiểu những điều cơ bản. Đây là tình huống. Có một biểu mẫu tôi muốn gửi và tôi làm điều đó bằng cách sử dụng phương thức POST từ mô -đun yêu cầu:

# I create a session
Session = requests.Session()
# I get the page from witch I'm going to post the url
Session.get(url)
# I create a dictionary containing all the data to post
PostData = {
 'param1': 'data1',
 'param2': 'data2',
}
# I post
Session.post(SubmitURL, data=PostData)

Có cách nào để kiểm tra xem dữ liệu đã được đăng thành công không? Phương pháp .Status_code có phải là cách tốt để kiểm tra điều đó không?

Đã hỏi ngày 28 tháng 3 năm 2017 lúc 14:07Mar 28, 2017 at 14:07

Hướng dẫn python requests post check result - python yêu cầu đăng kết quả kiểm tra

Nếu bạn nhận kết quả từ khi bạn đăng, bạn có thể kiểm tra mã trạng thái:

result = Session.post(SubmitURL, data=PostData)
if result.status_code == requests.codes.ok:
  # All went well...

Đã trả lời ngày 28 tháng 3 năm 2017 lúc 14:29Mar 28, 2017 at 14:29

Hướng dẫn python requests post check result - python yêu cầu đăng kết quả kiểm tra

JoakimjoakimJoakim

Phù hiệu bằng đồng 19588 bronze badges

2

Tôi là một người mới trăn nhưng tôi nghĩ cách dễ nhất là:

if response.ok:
  # whatever

Bởi vì tất cả các mã 2xx là các yêu cầu thành công không chỉ 200

Đã trả lời ngày 25 tháng 4 năm 2019 lúc 15:06Apr 25, 2019 at 15:06

Aruizcaaruizcaaruizca

1.8611 Huy hiệu vàng19 Huy hiệu bạc13 Huy hiệu đồng1 gold badge19 silver badges13 bronze badges

Tôi đang sử dụng mã này:

import json

def post():
  return requests.post('http://httpbin.org/post', data={'x': 1, 'y': 2})

def test_post(self):
  txt = post().text
  txt = json.loads(txt)
  return (txt.get("form") == {'y': '2', 'x': '1'})

Đã trả lời ngày 1 tháng 1 năm 2020 lúc 12:06Jan 1, 2020 at 12:06

Hướng dẫn python requests post check result - python yêu cầu đăng kết quả kiểm tra

Mô -đun yêu cầu


Thí dụ

Thực hiện yêu cầu bài đăng đến một trang web và trả về văn bản phản hồi:

Nhập yêu cầu

url = 'https://www.w3schools.com/python/demopage.php' myObj = {'someKey': 'somervalue'}
myobj = {'somekey': 'somevalue'}

x = requests.post (url, json = myobj)

in (x.text)

Chạy ví dụ »


Định nghĩa và cách sử dụng

Phương thức post() gửi yêu cầu POST đến URL được chỉ định.

Phương thức post() được sử dụng khi bạn muốn gửi một số dữ liệu đến máy chủ.


Cú pháp

requests.post (url, data = {key: value}, json = {key: value}, args)

Args có nghĩa là 0 hoặc nhiều hơn các đối số được đặt tên trong bảng tham số bên dưới. Thí dụ:

Yêu cầu.


Giá trị tham số

Tham sốSự mô tả
URLThử nóYêu cầu. URL của yêu cầu
dữ liệuThử nóYêu cầu. URL của yêu cầu
dữ liệuThử nóYêu cầu. URL của yêu cầu
dữ liệuThử nóYêu cầu. URL của yêu cầu
dữ liệuThử nóYêu cầu. URL của yêu cầu
Default True (allowing redirects)
dữ liệuThử nóYêu cầu. URL của yêu cầu
Default None
dữ liệuThử nóYêu cầu. URL của yêu cầu
Default None
dữ liệuThử nóYêu cầu. URL của yêu cầu
Default None
dữ liệuThử nóYêu cầu. URL của yêu cầu
Default None
dữ liệuThử nóYêu cầu. URL của yêu cầu
Default None
dữ liệuThử nóYêu cầu. URL của yêu cầu
Default
result = Session.post(SubmitURL, data=PostData)
if result.status_code == requests.codes.ok:
  # All went well...
2
dữ liệuThử nóYêu cầu. URL của yêu cầu
Default None which means the request will continue until the connection is closed
dữ liệuKhông bắt buộc. Một từ điển, danh sách các bộ dữ liệu, byte hoặc một đối tượng tệp để gửi đến URL được chỉ định
Try it
json
Default True

Không bắt buộc. Một đối tượng JSON để gửi đến URL được chỉ định

các tập tin


Mô -đun yêu cầu


Làm thế nào để bạn kiểm tra nếu bài đăng yêu cầu thành công?

Nếu bạn nhận kết quả từ khi bạn đăng, bạn có thể kiểm tra mã trạng thái: result = session.post (subsiturl, data = postdata) nếu result.status_code == Yêu cầu.result = Session. post(SubmitURL, data=PostData) if result. status_code == requests.

Bài đăng yêu cầu trong Python là gì?

Phương thức Post () gửi một yêu cầu POST đến URL được chỉ định.Phương thức Post () được sử dụng khi bạn muốn gửi một số dữ liệu đến máy chủ.sends a POST request to the specified url. The post() method is used when you want to send some data to the server.

Làm thế nào để bạn nhận được phản hồi từ một yêu cầu Python?

Khi một người đưa ra yêu cầu cho một URI, nó sẽ trả lời phản hồi.Đối tượng phản hồi này theo thuật ngữ python được trả về bởi các yêu cầu.method (), phương thức đang - get, post, put, vv, v.v.requests. method(), method being – get, post, put, etc.

Làm thế nào để Python tìm nạp dữ liệu từ phản hồi?

r = requests.get (url = url, params = params) Ở đây chúng tôi tạo một đối tượng phản hồi 'r' sẽ lưu trữ phản hồi yêu cầu.Chúng tôi sử dụng các yêu cầu.....
Data = r.json () Bây giờ, để truy xuất dữ liệu từ đối tượng phản hồi, chúng ta cần chuyển đổi nội dung phản hồi thô thành cấu trúc dữ liệu loại JSON ..