Hướng dẫn xây dựng dự toán 2023

3. Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có QHNS ( Mẫu 03_TT 185) (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án)

File đính kèm: +Mau_so_03-MSNS-BTC.doc

https://binhphuoc.gov.vn/vi/news/tin-tuc-su-kien-421/huong-dan-xay-dung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2024-32819.html https://binhphuoc.gov.vn/uploads/binhphuoc/news/2023_07/du-toan.png

Bình Phước : Cổng thông tin điện tử https://binhphuoc.gov.vn/uploads/binhphuoc/quochuy_1.png

(CTTĐTBP) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2024-2026.

Thông tư số 51/2023/TT-BTC yêu cầu dự toán NSNN năm 2024 được xây dựng theo đúng quy định của Luật NSNN, các văn bản hướng dẫn Luật NSNN và các văn bản pháp luật khác có liên quan phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, các mục tiêu theo các nghị quyết của Trung ương; các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển một số địa phương theo quy định, các văn bản pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền có liên quan; có đầy đủ cơ sở pháp lý, căn cứ tính toán; phù hợp với đánh giá tình hình thực hiện năm 2023 và 3 năm 2021-2023.

Các bộ, cơ quan trung ương quản lý ngành, lĩnh vực khi xây dựng dự toán cần tính tới việc rà soát lồng ghép, bãi bỏ các chế độ, chính sách (nhất là các chính sách an sinh xã hội) chồng chéo, trùng lắp, kém hiệu quả; chỉ đề xuất ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi cân đối được nguồn thực hiện; dự kiến đầy đủ nhu cầu NSNN theo phân cấp thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Bố trí dự toán để thu hồi các khoản ứng trước chi NSNN đến hạn thu hồi trong năm theo quy định tại Điều 50 Luật NSNN và Luật đầu tư công. Không bố trí dự toán chi cho các chính sách, chế độ chưa ban hành.

Tập trung chỉ đạo, xử lý, giải quyết dứt điểm ngay từ khâu xây dựng dự toán những tồn tại, sai phạm trong quản lý tài chính, ngân sách đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tư số 51/2023/TT-BTC cũng nêu rõ một số nguyên tắc cần thực hiện trong việc xây dựng dự toán NSNN năm 2024. Đó là dự toán thu NSNN năm 2024 phải được xây dựng theo đúng các quy định của Luật NSNN, Luật quản lý thuế và các Luật về thuế, phí, lệ phí và các văn bản pháp luật khác có liên quan, đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu của NSNN.

Xây dựng dự toán thu năm 2024 bám sát tình hình kinh tế - xã hội, tài chính trong và ngoài nước, tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm và dịch chuyển nguồn thu do thay đổi chính sách pháp luật về thu, về quản lý thu, nhất là các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất hết hiệu lực của năm 2023, việc thực hiện lộ trình cắt giảm, ưu đãi thuế để thực hiện cam kết của Chính phủ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế với các nhà đầu tư nước ngoài.

Xây dựng dự toán thu phải gắn với việc quyết liệt thực hiện các biện pháp cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thu; tăng cường công tác quản lý, chống thất thu, nhất là chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh trong điều kiện phát triển kinh tế số, giao dịch điện tử xuyên biên giới; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế, quyết liệt xử lý nợ đọng thuế và kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế.

Phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2024 không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước bình quân cả nước tăng khoảng 5 - 7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2023 (đã loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách); mức tăng trưởng thu tại từng địa phương phù hợp với tăng trưởng kinh tế và nguồn thu phát sinh tại từng địa bàn, trên cơ sở tính đến cả yếu tố tăng cường quản lý thu, chống thất thu và thu hồi nợ thuế. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2024 tăng bình quân khoảng 4 - 6% so với đánh giá ước thực hiện năm 2023./.

Ngày 18/7/2023, Sở Tài chính ban hành Công văn số 1909/STC-QLNS hướng dẫn các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Đảng, Đoàn thể, UBND các huyện, thành phố xây dựng dự toán NSNN năm 2024 và Kế hoạch tài chính-NSNN 03 năm 2024-2026.

Theo đó để chuẩn bị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2023 và xây dựng dự toán NSNN năm 2024 đảm bảo thời gian, chất lượng và hiệu quả. Sở Tài chính yêu cầu các đơn vị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2023 gồm: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN; tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên; Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, các chương trình, dự án lớn, các chế độ chính sách do Trung ương và tỉnh ban hành; Đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án khác sử dụng nguồn vốn ngoài nước; báo cáo tình hình thực hiện cải cách tiền lương; Việc bố trí ngân sách và sử dụng dự phòng ngân sách; Tình hình thực hiện các kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà nước, Thanh tra,…

Ngoài ra Sở Tài chính cũng hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán NSNN năm 2024 (gồm Dự toán thu NSNN, chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, xây dựng kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách) và xây dựng Kế hoạch tài chính-NSNN 03 năm 2024-2026 (gồm lập kế hoạch thu, chi NSNN 03 năm 2024-2026).

Trên cơ sở báo cáo đánh giá dự toán NSNN năm 2023, xây dựng dự toán NSNN năm 2024, lập kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024 – 2026 của các Sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố; Sở Tài chính sẽ tổng hợp trình UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

Nội dung chi tiết theo công văn số 1909/STC-QLNS ngày 18/7/2023 của Sở Tài chính và tệp biểu mẫu đính kèm.