Phí hoa hồng giới thiệu tiếng anh là gì năm 2024

Tiếng anh phân biệt rất rõ ràng về tiền lương tính theo tháng, theo công nhật, tiền thưởng, tiền phạt… hiểu rõ từng khái niệm nêu trên thật chính xác là điều cần thiết giúp bạn giao tiếp và làm việc hiệu quả hơn. SAOHOM English Centre (SHEC) xin giới thiệu đến các bạn từ vựng tiếng anh liên quan đến chủ đề này.

Từ Vựng Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt Ví dụ 1. pay /pei/ The money you receive for doing a job. Khoảng tiền được trả khi làm việc, lương nói chung. 2.Salary /ˈsæl.ər.i/ money that employees receive for doing their job, especially professional employees or people working in an office, usually paid every month Lương định kỳ, lương theo tháng, quy ước trong hợp đồng lao động. She’s on a salary of £24 000. 3. Wage /weɪdʒ/ a regular amount of money that you earn, usually every week, for work or services Lương trả theo tuần, theo sản phẩm, theo công nhật … đặc biệt với những công việc làm thuê phổ thông, không cần qua bằng cấp He got his first wage packet at fourteen years old. 4. Allowance /əˈlaʊ.əns/ an amount of money that is given to somebody regularly or for a particular purpose trợ cấp, phụ phí, phụ cấp chi trả cho một mục đích riêng.

Ngoài ra, “allowance” còn được dùng để chỉ khoản tiền tiêu vặt bố mẹ thường cho con mình.

You may be entitled to a clothing allowance if your job requires it. 5. Commission /kəˈmɪʃ.ən/ an amount of money that is paid to somebody for selling goods and which increases with the amount of goods that are sold tiền hoa hồng, tiền phần trăm doanh thu bán hàng. They get a 10% commission on every encyclopedia they sell. 6. Bonus /ˈbəʊ.nəs/ an extra amount of money that is added to a payment, especially to somebody’s wages or salary as a reward tiền thưỏng vì làm việc tốt, giúp công ty đạt lợi nhuận. He was awarded a cash bonus of $2 500. 7. Pension /ˈpen.ʃən/ an amount of money paid regularly by a government or company to somebody who is considered to be too old or too ill/sick to work Lương hưu The state pension age for men and women will be 65. 8. Overtime pay /ˈəʊ.və.taɪm/ Payment for additional work done outside of regular working hour. Tiền làm ngoài giờ Employee’s regular hourly rate is $10 per hour. His overtime rate of pay is therefore $15/hour. 9. Severance(pay) /ˈsev.ər.əns/ pay and benefits an employee receives when he or she leaves employment at a company Trợ cấp thôi việc 10. Gross pay /ɡrəʊs pei/ = salary + tax Lương trước thuế 11. Net pay Lương sau thuế 12. Tardiness reduction

/ˈtɑːdinəsrɪˈdʌkʃn/

Trừ vì đi muộn 13. Annual Promotion Amount

/ˈænjuəl prəˈməʊʃn əˈmaʊnt/

Số tiền tăng lương hằng năm. 14. Claim/kleɪm/ Tiền hoàn trả (Sau khi bạn thanh toán một số tiền cho việc gì đó của công ty hoặc cá nhân mà công ty có trách nhiệm trả như tiền Viện phí chẳng hạn) 15. Encashment/ɪnˈkæʃmənt/ Đổi lấy tiền mặt (Trong trường hợp bạn đi làm ngày thứ 7, CN mà đáng lẽ ra bạn được nghỉ. Cuối năm sẽ được truy lĩnh số tiền này thành tiền mặt) 16. golden handshake

/ˈɡəʊldən ˈhændʃeɪk /

a usually large payment made to people when they leave their job, either when their employer has asked them to leave or when they are leaving at the end of their working life, as a reward for very long or good service in their job Khoản tiền lớn trao cho nhân viên khi nghỉ việc vì cống hiến lớn, làm việc lâu cho công ty The manager got early retirement and a £600,000 golden handshake when the company was restructured 17. Nest egg

/nest eɡ/

an amount of money that has been saved or kept for a special purpose Tiền tiết kiệm, nhất là cho mục đích quan trọng, chẳng hạn như để nghỉ hưu I lost most of my nest egg in the market crash. 18. Cheapskate/ˈtʃiːpskeɪt/ a person who does not like to spend money Người tiết kiệm, không thích tiêu tiền My dad’s such a cheapskate that he cuts his hair himself. 19. Cook the books/kʊk ðə bʊks/ to keep false financial records for an organization thay đổi, gian lận sổ sách We’re not going to cook the books or lie about the health of our business. 20. Go Dutch

/ɡəʊ dʌtʃ/

to share the cost of something, especially a meal chia tiền bằng nhau, nhất là khi đi ăn Will you let me take you out tonight?’ ‘As long as we go Dutch.’ 21. Gravy train

/ˈɡreɪvi treɪn/

a job that brings in a steady supply of easy money or gravy công việc hời, có thể mang lại cho bạn nhiều tiền mà không phải làm việc nhiều This kind of job is a real gravy train. 22. Balance the books/ˈbæləns ðə bʊks/ Literally, to ensure that the figures regarding credit and debit are correct and to determine the remaining balance, as in a business or in personal finance cân đối nợ và có, cân đối sổ sách I had to stay at work for an extra two hours last night balancing the books. 23. Bring home the bacon /brɪŋ həʊm ðə ˈbeɪkən/ to earn money to live on Kiếm tiền nuôi gia đình If Jo’s going to stay at home with the kids, someone else will have to bring home the bacon.