pull a wheatley là gì - Nghĩa của từ pull a wheatley

pull a wheatley có nghĩa là

Nguy cơ đoán câu trả lời sai ngay cả khi bạn biết nó không. Dựa trên Wheatley từ loạt phim nổi tiếng được tạo ra bởi công ty không thể đếm đến ba (van, cổng thông tin.nó. CẢNH BÁO: có thể hoặc không thể nhầm lẫn như địa ngục

Thí dụ

9+10 là gì?
Tôi sẽ kéo một Wheatley và nói 21?
Bạn khom lưng Tuyên bố này là sai. Tôi sẽ kéo một Wheatley và nói sự thật.