Chủ đề: hit dogs

Có 2 bài viết

hit dogs là gì - Nghĩa của từ hit dogs
hit dogs là gì - Nghĩa của từ hit dogs

hit dogs có nghĩa là một người hành động nhạy cảm, điên hoặc mông bị tổn thương như thể một cái gì đó nói áp dụng cho họ (hit Trang Chủ) Một người ...

scary dogs là gì - Nghĩa của từ scary dogs
scary dogs là gì - Nghĩa của từ scary dogs

scary dogs có nghĩa là có người bạn đáng sợ alt của bạn rằng SCARE người đi với bạn.Nó giống như đi bộ với rottweiler. ví dụ sử dụng đặc quyền ...