Chủ đề: rumford fireplace

Có 1 bài viết

rumford fireplace là gì - Nghĩa của từ rumford fireplace
rumford fireplace là gì - Nghĩa của từ rumford fireplace

rumford fireplace có nghĩa là đếm rumford, một nhà vật lý và nhà phát minh cho người mà lò sưởi rumford được đặt tên, thiết kế những gì được coi là ...