Them thanh vien trong group trong linux

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ giải thích cách thêm User vào một Group trong các hệ thống Linux. Tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách xóa User khỏi một Group và cách tạo, xóa và liệt kê các Group.

Nội dung chính

 • 1 Group Linux
 • 2 Cách thêm User hiện tại vào Group
 • 3 Cách thêm User hiện tại vào nhiều Group trong một lệnh
 • 4 Cách xóa User khỏi Group
 • 5 Cách tạo một Group
 • 6 Cách xóa Group
 • 7 Cách thay đổi Group chính của User
 • 8 Cách tạo User mới và gán Group trong một lệnh
 • 9 Hiển thị Group User
 • 10 Phần kết luận
  • 10.1 Share this:
  • 10.2 Like this:

Group Linux

Các Group Linux là các đơn vị tổ chức được sử dụng để tổ chức và quản trị tài khoản User trong Linux. Mục đích chính của các Group là xác định một tập các đặc quyền như đọc, viết hoặc thực thi quyền đối với một tài nguyên nhất định có thể được chia sẻ giữa những User trong Group.

Có hai loại Group trong hệ điều hành Linux:

 • Group chính – Khi User tạo tệp, Group của tệp được đặt thành Group chính của User. Thông thường, tên của Group giống với tên của User. Thông tin về Group chính của User được lưu trữ trong file /etc/passwd.
 • Group thứ cấp hoặc Group bổ sung – Hữu ích khi bạn muốn cấp một số quyền tệp nhất định cho một Group User là thành viên của Group. Ví dụ: nếu bạn thêm một User cụ thể vào dockerGroup, User sẽ kế thừa quyền truy cập từ Group và có thể chạy các lệnh docker.

Mỗi User có thể thuộc chính xác một Group chính và không hoặc nhiều Group thứ cấp.

Chỉ User root hoặc User có sudo quyền truy cập mới có thể thêm User vào một Group.

Cách thêm User hiện tại vào Group

Để thêm User hiện tại vào Group phụ, hãy sử dụng lệnh usermod -a -G theo tên của Group và User:

sudo usermod -a -G groupname username

Ví dụ: để thêm User linuxize vào sudo Group, bạn sẽ chạy lệnh sau:

sudo usermod -a -G sudo linuxize

Luôn sử dụng tùy chọn -a (append) khi thêm User vào một Group mới. Nếu bạn bỏ qua tùy chọn -a, User sẽ bị xóa khỏi bất kỳ Group nào không được liệt kê sau tùy chọn -G.

Khi thành công, lệnh usermod không hiển thị bất kỳ output nào. Nó chỉ cảnh báo bạn nếu User hoặc Group không tồn tại.

Cách thêm User hiện tại vào nhiều Group trong một lệnh

Nếu bạn muốn thêm User hiện tại vào nhiều Group thứ cấp trong một lệnh, hãy sử dụng lệnh usermod theo sau là -G tên tùy chọn của Group được phân tách bằng ,(dấu phẩy):

sudo usermod -a -G group1,group2 username

Cách xóa User khỏi Group

Để xóa User khỏi một Group, sử dụng lệnh gpasswd với tùy chọn -d.

Trong ví dụ sau,tôi sẽ xóa User username khỏi Group groupname:

sudo gpasswd -d username groupname

Cách tạo một Group

Để tạo một Group mới , sử dụng lệnh groupadd theo sau là tên Group:

sudo groupadd groupname

Cách xóa Group

Để xóa một Group hiện có, sử dụng lệnh groupdel theo sau là tên Group:

sudo groupdel groupname

Cách thay đổi Group chính của User

Để thay đổi Group chính của User, hãy sử dụng lệnh usermod theo sau là tùy chọn -g:

sudo usermod -g groupname username

Trong ví dụ sau, chúng ta sẽ thay đổi Group chính của User linuxizethành developers:

sudo usermod -g developers linuxize

Cách tạo User mới và gán Group trong một lệnh

Sau đây lệnh useradd tạo một User mới được đặt tên nathan với Group chính users và Group thứ cấp là wheel và developers.

sudo useradd -g users -G wheel,developers nathan

Hiển thị Group User

Để hiển thị thông tin User đầy đủ bao gồm tất cả các Group mà User là thành viên, hãy sử dụng lệnh id theo tên User:

id username

Nếu bạn bỏ qua tên User, lệnh sẽ in thông tin về User hiện đang đăng nhập. Hãy kiểm tra User linuxize:

id linuxize

Output:

uid=1000(linuxize) gid=100(users) groups=100(users),10(wheel),95(storage),98(power),990(libvirt),993(docker),999(kvm)

Từ kết quả trên, chúng ta thấy rằng các Group chính của người sử dụng là users và nó thuộc về các group khác wheelstoragelibvirtdocker, và kvm .

Sử dụng lệnh groups để hiển thị các Group bổ sung của User:

groups linuxize

Output:

wheel storage power users libvirt docker kvm

Nếu không có tên User nào được chuyển đến lệnh groups, nó sẽ in các Group User hiện đang đăng nhập.

Phần kết luận

Trong hướng dẫn này, tôi đã chỉ cho bạn cách thêm User vào một Group.

Các lệnh tương tự áp dụng cho mọi phân phối Linux, bao gồm Ubuntu, CentOS, RHEL, Debian và Linux Mint.

Hãy để lại nhận xét nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.