Vòng lặp nào nhanh hơn trong C++

#include#includelong timeInMilliseconds(void) { struct timeval tv; . tv_sec)*1000)+(tv. tv_usec/1000); . %ld\n", d1); printf("D2. %ld\n", d2); trả về 0; }

Bất kể hình thức vòng lặp có thể là gì, điều kiện kiểm tra sẽ mất cùng thời gian. Vì, bạn đã bỏ qua điều kiện khởi tạo ở định dạng cuối cùng, nó sẽ không được thực hiện nhưng quá trình kiểm tra sẽ được thực hiện. Bạn có thể kiểm tra mã hợp ngữ bằng trình biên dịch clang trong Linux bằng cách chuyển cờ -S tại thời điểm biên dịch. Vòng lặp for đôi khi cần thêm 1-2 lệnh nhưng điều đó không quan trọng lắm và cũng phụ thuộc vào bộ xử lý mà tập lệnh đang được sử dụng

Các vòng lặp song song có thể cải thiện hiệu quả của vòng lặp, nhưng không phải trong mọi trường hợp, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của tác vụ

Nói chung, mã trong vòng lặp càng phức tạp, chúng ta càng có xu hướng sử dụng song song. Nhưng không có giới hạn nhất định về mức độ phức tạp và chúng tôi không thể nói chính xác liệu nó có nên được sử dụng hay không. Cái này các bạn test trước rồi tự quyết định

Nếu chương trình của bạn đã đặt CPU ở mức tải cao, thì việc nâng cấp CPU sẽ cải thiện hiệu quả và vì nhiệm vụ của bạn liên quan đến IO, nên việc nâng cấp đĩa cứng với tốc độ đọc và ghi nhanh hơn cũng sẽ cải thiện hiệu quả

Học lập trình C Câu hỏi và câu trả lời MCQ về các vòng lặp như Vòng lặp While, Vòng lặp For và Vòng lặp Do While. Các vòng lặp thực hiện một loạt các câu lệnh cho đến khi một điều kiện được đáp ứng hoặc thỏa mãn. Dễ dàng tham dự các kỳ thi sau khi đọc các Câu hỏi trắc nghiệm này

Xem qua Ghi chú lý thuyết C về vòng lặp trước khi nghiên cứu các câu hỏi.1) Chọn câu C đúng

A) Vòng lặp hoặc Khối lặp lại thực hiện lặp đi lặp lại một nhóm câu lệnh

B) Vòng lặp thường được thực hiện miễn là một điều kiện được đáp ứng

C) Vòng lặp thường tận dụng lợi thế của Bộ đếm vòng lặp

D) Tất cả những điều trên

Trả lời [=]

D

2) Các vòng lặp trong Ngôn ngữ C được triển khai bằng cách sử dụng. ?

A) Trong khi khối

B) Đối với khối

C) Làm trong khi chặn

D) Tất cả những điều trên

Trả lời [=]

D

3) Vòng lặp nào nhanh hơn trong Ngôn ngữ C, for, while hoặc Do While. ?

A) cho

B) trong khi

C) làm trong khi

D) Tất cả đều hoạt động ở cùng một tốc độ

Trả lời [=]

D

4) Chọn đúng cú pháp vòng lặp C while

A) ______0_______

B) ______1_______

C) ______2_______

D) ____3_______

Trả lời [=]

A

5) Chọn đúng cú pháp vòng lặp C for

A) ______4_______

B) ______5_______

C 6_______

D) ____7_______

Trả lời [=]

A

Giải trình

hoạt động tăng hoặc giảm ở vị trí thứ ba

6) Chọn đúng cú pháp C do while

A)____8_______

B) ____9_______

C)____1_______0

D)______1_______1

Trả lời [=]

D

Giải trình

Dấu chấm phẩy sau khi(điều kiện) là bắt buộc

7) Đầu ra của Chương trình C là gì. ?______1_______2

MỘT CON THỎ

B) RABBIT được in không giới hạn số lần

C) Không có đầu ra

D) Lỗi trình biên dịch

Trả lời [=]

D

Giải trình

while(TRUE) hoặc while(true) không hoạt động. đúng không phải là một từ khóa8) Đầu ra của Chương trình C là gì. ?______1_______3

A) RABBIT được in không giới hạn số lần

B) THỎ

C) Lỗi trình biên dịch

D) Không có điều nào ở trên

Trả lời [=]

B

Giải trình

Nếu không có câu lệnh BREAK thì vòng lặp while chạy liên tục dẫn đến treo máy. BREAK khiến vòng lặp bị ngắt một lần và câu lệnh bên dưới while nếu có sẽ được thực thi

9) Đầu ra của Chương trình C là gì. ?______1_______4

A) XANH

B) THỎ XANH

C) RABBIT được in không giới hạn số lần

D) Lỗi trình biên dịch

Trả lời [=]

B

Giải trình

while(a=123)  = while(123) = while(Số khác không). Vì vậy, trong khi được thực hiện. BREAK ngắt vòng lặp ngay lập tức. Không có câu lệnh break, vòng lặp while chạy vô số lần

10) Đầu ra của Chương trình C là gì. ?______1_______5

A) XANH

B) THỎ XANH

C) RABBIT được in vô số lần

D) Không có điều nào ở trên

Trả lời [=]

D

Giải trình

Lưu ý dấu chấm phẩy (;) sau điều kiện while. Nó làm cho các khối câu lệnh printf và break bị cô lập

{
    //statements
}while(condition)
6

11) Đầu ra của Chương trình C là gì. ?______1_______7

A) 25 25 25

B) 25 26 27

C) 27 27 27

D) Lỗi trình biên dịch

Trả lời [=]

B

Giải trình

a++ tương đương với a=a+1;

a được tăng lên mỗi lần

12) Đầu ra của Chương trình C là gì. ?______1_______8

A) 32

b) 33

C) 30

D) Không có đầu ra

Trả lời [=]

A

Giải trình

do { } khối được thực thi ngay cả trước khi kiểm tra while(condition) ít nhất một lần. Điều này in 32. Để lặp lại lần thứ hai, trong khi (32 <= 30) không thành công. Vì vậy, vòng lặp được thoát

13) Đầu ra của Chương trình C là gì. ?______1_______9

A) Không có đầu ra

B) 32 33 34

C) 32 33 34 35

D) Lỗi trình biên dịch

Trả lời [=]

C

Giải trình

while(1) là vòng lặp vô tận. Vì vậy, chúng tôi giữ nếu (điều kiện) để phá vỡ vòng lặp. a++ tương đương với a=a+1;

14) Chọn câu C đúng

A) a++ là (a=a+1) Toán tử TĂNG SAU

B) a-- is (a=a-1) Toán tử GIẢM SAU --a is (a=a-1) Toán tử GIẢM TRƯỚC

C) ++a là (a=a+1) Toán tử TĂNG TRƯỚC

D) Tất cả những điều trên

Trả lời [=]

D15) Chọn Cú pháp đúng cho Toán tử gán phép toán số học C

A) a+=b là (a= a+ b) a-=b là (a= a-b)

B) a*=b là (a=a*b) a/=b là (a = a/b)

C) a%=b là (a=a%b)

D) Tất cả những điều trên

Trả lời [=]

D

16) Đầu ra của Chương trình C là gì. ?______2_______0

A) lỗi trình biên dịch

B) 10 10 10 10 10

C) 11 12 13 14 15

D) Không có điều nào ở trên

Trả lời [=]

C

Giải trình

Bạn có thể khởi tạo bất kỳ số lượng biến nào bên trong vòng lặp for

17) Đầu ra của chương trình C là gì. ?______2_______1

A) 1 2 3 4 5

b) 1 2 3 4

C 6

Đ) 5

Trả lời [=]

C

Giải trình

Dấu chấm phẩy ở cuối for(); . Sau khi vòng lặp for kết thúc, giá trị k là 6

while(condition);
{
    //statements
}
2

18) Đầu ra của chương trình C là gì. ?______2_______3

A) Không có đầu ra

B) KIỂM TRA

C) Lỗi trình biên dịch

D) Không có điều nào ở trên

Trả lời [=]

B

Giải trình

vòng lặp for(;;) không cần chứa bất kỳ phần khởi tạo, điều kiện và phần tăng/giảm nào. Tất cả đều là tùy chọn. BREAK ngắt Vòng lặp FOR

19) Đầu ra của Chương trình C là gì. ?______2_______4

A) Lỗi trình biên dịch

B) HOA QUẢ

C) HOA VÀNG

D) HOA TRÁI VÀNG

Trả lời [=]

C

Giải trình

cho (bất cứ điều gì; bất cứ điều gì; bất cứ điều gì) là Ok. printf("YELLOW") in VÀNG và kết quả trả về 1. Vì vậy, vòng lặp chạy mãi mãi. Trên thực tế, break đang cứu chúng ta thoát khỏi vòng lặp for. Chỉ sau khi kiểm tra điều kiện và thực hiện các câu lệnh vòng lặp, phần thứ ba mới được thực thi. ngắt làm cho vòng lặp kết thúc mà không có phần tăng/giảm

Loại vòng lặp nào nhanh hơn?

Vòng lặp for nhanh nhất nhưng khó đọc. foreach nhanh và việc lặp lại có thể kiểm soát được. for…of mất thời gian, nhưng nó ngọt ngào hơn. for…in mất thời gian, do đó ít thuận tiện hơn.

Vòng lặp for hay vòng lặp while trong C cái nào nhanh hơn?

Lý do chính khiến While chậm hơn nhiều là do vòng lặp while kiểm tra điều kiện sau mỗi lần lặp, vì vậy nếu bạn định viết .

Vòng lặp nào là tốt nhất trong C?

Hơn nữa, vì vòng lặp for nên mọi thứ sẽ dễ đọc hơn (khởi tạo, điều kiện vòng lặp, biểu thức sẽ được thực thi sau mỗi lần lặp) . Đối với vòng lặp while, chúng được trải ra gây cản trở khả năng đọc.

Cái nào nhanh hơn vòng lặp for?

Hiểu danh sách nhanh hơn vòng lặp for để tạo danh sách.