Định thức của ma trận C++

Bài tập C cơ bản Bài tập toán tử bit Bài tập toán tử điều kiện Bài tập if other Bài tập switch case Bài tập vòng lặp Mẫu sao Mẫu số Bài tập hàm Bài tập mảng Bài tập chuỗi Bài tập con trỏ Bài tập xử lý tệp

Cấu trúc dữ liệu

 • Bài tập lập trình C
 • Bài tập lập trình C cơ bản
 • Bài tập toán tử bitwise
 • Bài tập toán tử điều kiện
 • Nếu bài tập khác
 • Bài tập trường hợp chuyển đổi
 • Bài tập lặp và lặp
 • Bài tập mô hình ngôi sao
 • bài tập mẫu số
 • Hàm và bài tập đệ quy
 • Bài tập mảng và ma trận
 • bài tập dây
 • bài tập con trỏ
 • bài tập xử lý tệp

Chương trình C tìm định thức của ma trận

Viết chương trình C đọc các phần tử trong ma trận và tìm định thức của ma trận đã cho. Chương trình C tìm định thức của ma trận 2x2 và ma trận 3x3. Logic tìm định thức của ma trận trong lập trình C

Kiến thức cần thiết

Lập trình C cơ bản , C for loop , ArrayS

định thức là gì?

Định thức của ma trận là một số đặc biệt có thể được tính từ các phần tử của ma trận vuông. Định thức của ma trận A được ký hiệu là det(A), det A hoặc. A

Định thức của ma trận C++

Định thức của ma trận C++

Chương trình tính định thức của ma trận 2x2 
/**
 * C program to find determinant of 2x2 matrix
 */

#include 
#define SIZE 2 // Matrix size

int main()
{
  int A[SIZE][SIZE];
  int row, col;
  long det;

  /* Input elements in matrix A from user */
  printf("Enter elements in matrix of size 2x2: \n");
  for(row=0; rowđầu ra

Nhập các phần tử vào ma trận kích thước 2x2
10 20
30 40
Định thức của ma trận A = -200
Quá trình trả về 0 (0x0) thời gian thực hiện. 7. 827 giây/**
 * C program to find determinant 
 */

#include 

int main()
{
  int A[10][10];
  int row, col;
  long det,m;
  printf("Enter size of matrix:");
  scanf("%d",&m);
  /* Input elements in matrix A from user */
  printf("Enter elements in matrix: \n");
  for(row=0; rowđầu ra
Nhập kích thước của ma trận. 2
Nhập các phần tử vào ma trận
9 8
7 6
Định thức của ma trận A = -2
Quá trình trả về 0 (0x0) thời gian thực hiện. 9. 954 giây

Chương trình tính định thức của ma trận 3x3
 /**
 * C program to find determinant of 3x3 matrix
 */

#include 
#define SIZE 3 // Matrix size

int main()
{
  int A[SIZE][SIZE];
  int row, col;
  int a, b, c, d, e, f, g, h, i;
  long det;

  /* Input elements in matrix A from user */
  printf("Enter elements in matrix of size 3x3: \n");
  for(row=0; rowGhi chú. Bạn cũng có thể tính các định thức mà không cần sử dụng các biến tạm thời bổ sung a, b, c, d, e, f, g, h, u. Các biến này chỉ được sử dụng để làm cho chương trình dễ sử dụng. Bạn có thể trực tiếp sử dụng A[0][0] cho một v.v.

Tôi đang cố gắng viết một chương trình tính toán định thức cho tôi và đây là những gì tôi đã làm cho đến nay. Nhưng nó không hoạt động, nó chỉ in 6356918 cho mọi ma trận tôi ném vào nó. Tôi thậm chí đã so sánh mã của mình với một số mã khác trên internet nhưng điều đó không hiệu quả

Và tôi không biết gì về con trỏ nên tôi không thể sử dụng chúng. Tôi đã thử gỡ lỗi mà tôi cũng không biết nhiều về nó, nhưng dường như có gì đó không ổn với chữ 'nếu' đầu tiên trong hàm thứ hai và phần cuối cùng của mã tính toán định thức. Tôi đang viết mã. khối

#include 
#include 
#include 

main()
{
  int A[100][100];
  int i,j,k,n,res;
  printf("Enter the order of the matrix: \n");
  scanf("%d",&n);
  printf("\nEnter the elements of the matrix one by one: \n");
  for(i = 0 ; i < n ; i++)
  {
    for(j = 0 ; j < n ; j++)
    {
      scanf("%d",&A[i][j]);
    }
  }
  for(i = 0 ; i < n ; i++)
  {
    for(j = 0 ; j < n ; j++)
    {
      printf("%5d",A[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }
  res = det(A,n);
  printf("%d",res);
}
int det(int A[100][100], int n)
{
  int Minor[100][100];
  int i,j,k,c1,c2;
  int determinant;
  int c[100];
  int O=1;

  if(n == 2)
  {
    determinant = 0;
    determinant = A[0][0]*A[1][1]-A[0][1]*A[1][0];
    return determinant;
  }
  else
  {
    for(i = 0 ; i < n ; i++)
    {
      c1 = 0, c2 = 0;
      for(j = 0 ; j < n ; j++)
      {
        for(k = 0 ; k < n ; k++)
        {
          if(j != 0 && k != i)
          {
            Minor[c1][c2] = A[j][k];
            c2++;
            if(c2>n-2)
            {
              c1++;
              c2=0;
            }
          }
        }
      }
      determinant = determinant + O*(A[0][i]*det(Minor,n-1));
      O=-1*O;
    }
  }
  return determinant;
}

Ma trận C là gì?

Ma trận là một mảng hình chữ nhật gồm các số hoặc ký hiệu được sắp xếp theo hàng và cột . Có nhiều loại ma trận khác nhau như ma trận hàng, ma trận cột, ma trận ngang, ma trận dọc, ma trận vuông, ma trận đường chéo, ma trận đơn vị, ma trận bằng nhau, ma trận số ít, v.v.

Công thức cho định thức của ma trận là gì?

Định thức là. . A. = a (ei − fh) − b (di − fg) + c (dh − eg) . Định thức của A bằng 'a nhân e x i trừ f x h trừ b nhân d x i trừ f x g cộng c nhân d x h trừ e x g'.

Bạn có thể tìm định thức của ma trận 3x3 không?

Để đánh giá định thức của ma trận 3 × 3, chúng tôi chọn bất kỳ hàng hoặc cột nào của ma trận - điều này sẽ chứa ba phần tử. Sau đó, chúng tôi tìm thấy ba sản phẩm bằng cách nhân từng phần tử trong hàng hoặc cột mà chúng tôi đã chọn với đồng sáng lập của nó. Cuối cùng, chúng ta tính tổng ba tích này để tìm giá trị của định thức

Làm cách nào để tìm nghịch đảo của ma trận trong C?

Chương trình C tìm nghịch đảo của ma trận .
#include.
#include.
định thức float(float [][25], float);
void cofactor(float [][25], float);
void transpose(float [][25], float [][25], float);
int chính ()
float a[25][25], k, d;