Gỡ cài đặt opencv-contrib-python

卸载 opencv-contrib-python and opencv-python

1. píp - Python 2. x

strong@foreverstrong:~$ pip list | grep opencv
/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pip/_vendor/requests/__init__.py:83: RequestsDependencyWarning: Old version of cryptography ([1, 2, 3]) may cause slowdown.
 warnings.warn(warning, RequestsDependencyWarning)
opencv-python           3.4.1.15  
strong@foreverstrong:~$ 

2. pip3 - Python 3. x

strong@foreverstrong:~$ pip3 list | grep opencv
opencv-contrib-python (3.3.0.10)
opencv-python (3.4.0.12)
strong@foreverstrong:~$ 

3. 卸载 opencv-contrib-python

Sudo pip3 gỡ cài đặt opencv-contrib-python==3. 3. 0. 10

strong@foreverstrong:~$ sudo pip3 uninstall opencv-contrib-python==3.3.0.10
[sudo] password for strong: 
The directory '/home/strong/.cache/pip/http' or its parent directory is not owned by the current user and the cache has been disabled. Please check the permissions and owner of that directory. If executing pip with sudo, you may want sudo's -H flag.
Uninstalling opencv-contrib-python-3.3.0.10:
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/.libs/libQtCore-ba1dc80c.so.4.8.7
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/.libs/libQtGui-6d0f14dd.so.4.8.7
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/.libs/libQtTest-1183da5d.so.4.8.7
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/.libs/libz-a147dcb0.so.1.2.3
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/LICENSE-3RD-PARTY.txt
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/LICENSE.txt
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/__init__.py
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/__pycache__/__init__.cpython-35.pyc
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/cv2.cpython-35m-x86_64-linux-gnu.so
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/opencv_contrib_python-3.3.0.10.dist-info/DESCRIPTION.rst
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/opencv_contrib_python-3.3.0.10.dist-info/INSTALLER
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/opencv_contrib_python-3.3.0.10.dist-info/METADATA
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/opencv_contrib_python-3.3.0.10.dist-info/RECORD
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/opencv_contrib_python-3.3.0.10.dist-info/WHEEL
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/opencv_contrib_python-3.3.0.10.dist-info/metadata.json
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/opencv_contrib_python-3.3.0.10.dist-info/top_level.txt
Proceed (y/n)? y
 Successfully uninstalled opencv-contrib-python-3.3.0.10
The directory '/home/strong/.cache/pip/http' or its parent directory is not owned by the current user and the cache has been disabled. Please check the permissions and owner of that directory. If executing pip with sudo, you may want sudo's -H flag.
strong@foreverstrong:~$ 

4. 卸载 opencv-python

Sudo pip3 gỡ cài đặt opencv-python==3. 4. 0. 12

strong@foreverstrong:~$ sudo pip3 uninstall opencv-python==3.4.0.12
The directory '/home/strong/.cache/pip/http' or its parent directory is not owned by the current user and the cache has been disabled. Please check the permissions and owner of that directory. If executing pip with sudo, you may want sudo's -H flag.
Uninstalling opencv-python-3.4.0.12:
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/.libs/libavcodec-7625dabe.so.58.6.103
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/.libs/libavformat-d3ca1b40.so.58.3.100
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/.libs/libavutil-eaec640f.so.56.5.100
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/.libs/libswresample-81cb7b3e.so.3.0.101
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/.libs/libswscale-bc8d848b.so.5.0.101
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/data/__init__.py
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/data/__pycache__/__init__.cpython-35.pyc
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/data/haarcascade_eye.xml
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/data/haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/data/haarcascade_frontalcatface.xml
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/data/haarcascade_frontalcatface_extended.xml
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/data/haarcascade_frontalface_alt.xml
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/data/haarcascade_frontalface_alt2.xml
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/data/haarcascade_frontalface_alt_tree.xml
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/data/haarcascade_frontalface_default.xml
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/data/haarcascade_fullbody.xml
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/data/haarcascade_lefteye_2splits.xml
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/data/haarcascade_licence_plate_rus_16stages.xml
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/data/haarcascade_lowerbody.xml
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/data/haarcascade_profileface.xml
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/data/haarcascade_righteye_2splits.xml
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/data/haarcascade_russian_plate_number.xml
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/data/haarcascade_smile.xml
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2/data/haarcascade_upperbody.xml
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/opencv_python-3.4.0.12.dist-info/DESCRIPTION.rst
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/opencv_python-3.4.0.12.dist-info/INSTALLER
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/opencv_python-3.4.0.12.dist-info/METADATA
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/opencv_python-3.4.0.12.dist-info/RECORD
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/opencv_python-3.4.0.12.dist-info/WHEEL
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/opencv_python-3.4.0.12.dist-info/metadata.json
 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/opencv_python-3.4.0.12.dist-info/top_level.txt
Proceed (y/n)? y
 Successfully uninstalled opencv-python-3.4.0.12
The directory '/home/strong/.cache/pip/http' or its parent directory is not owned by the current user and the cache has been disabled. Please check the permissions and owner of that directory. If executing pip with sudo, you may want sudo's -H flag.
strong@foreverstrong:~$

5. danh sách pip3. grep opencv

strong@foreverstrong:~$ pip3 list | grep opencv
strong@foreverstrong:~$ 

Người giới thiệu

https. //vĩnh cường. Blog. csdn. net/

Làm cách nào để gỡ cài đặt OpenCV khỏi Python?

Hiển thị hoạt động trên bài đăng này. .
Chuyển đến thư mục nơi pip đang cài đặt các gói của bạn
Bạn sẽ có thể thấy tệp trứng tương ứng với gói bạn muốn gỡ cài đặt. .
Làm tương tự với các tệp gói cho gói bạn muốn xóa (opencv-python)

Làm cách nào để cài đặt Python đóng góp OpenCV trong Python?

Quy trình xây dựng .
Kho lưu trữ thanh toán và mô hình con. .
Tìm phiên bản OpenCV từ các nguồn
Cài đặt phụ thuộc (numpy)
Xây dựng OpenCV. .
Sao chép từng. pyd/. so vào thư mục cv2 của dự án này và tạo bánh xe. .
Cài đặt bánh xe được tạo
Kiểm tra xem Python có thể nhập thư viện và chạy một số kiểm tra độ chính xác không

Việc sử dụng đóng góp OpenCV trong Python là gì?

OpenCV contrib là một mô-đun chuyên biệt có trong ngôn ngữ lập trình Python, đặc biệt cần thiết để hệ thống chạy các mô tả tính năng SURF cùng với mô-đun OpenCV có trong thư viện mã nguồn mở . .

Làm cách nào để cài đặt OpenCV đóng góp Python trong Anaconda?

Cài đặt OpenCV-Python .
Tải xuống và cài đặt môi trường anaconda Python 3. 7. Tải xuống. https. //www. trăn anaconda. com/tải xuống/#windows. .
Mở Dấu nhắc Anaconda. Menu Bắt đầu / Dấu nhắc Anaconda3 / Anaconda
Trong Anaconda Prompt, gõ lệnh để cài đặt các thư viện cần thiết. cài đặt pip opencv-python==3. 4. 2. 17. .
Chạy chương trình python của bạn