Hướng dẫn does python flush on close? - Con trăn có tuôn ra khi đóng không?

Như một bổ sung cho câu hỏi này, vâng, Python Flushes trước khi đóng, tuy nhiên nếu bạn muốn đảm bảo dữ liệu được viết đúng để đĩa này là không đủ.

Đây là cách tôi sẽ viết một tệp theo cách mà nó được cập nhật về mặt nguyên tử trên máy chủ Unix/Linux, bất cứ khi nào tệp đích có tồn tại hay không. Lưu ý rằng một số hệ thống tập tin sẽ hoàn toàn cam kết dữ liệu vào đĩa trên gần+đổi tên (ext3 với data=ordered (mặc định) và EXT4 ban đầu đã phát hiện ra nhiều lỗ hổng ứng dụng trước khi thêm phát hiện các mẫu chữ viết và dữ liệu đồng bộ hóa trước khi siêu dữ liệu trên đó [1]) .

# Write destfile, using a temporary name ._XXXXXXXX
base, name = os.path.split(destfile)
tmpname = os.path.join(base, '.{}_'.format(name)) # This is the tmpfile prefix
with tempfile.NamedTemporaryFile('w', prefix=tmpname, delete=False) as fd:
  # Replace prefix with actual file path/name
  tmpname = str(fd.name)

  try:
    # Write fd here... ex:
    json.dumps({}, fd)

    # We want to fdatasync before closing, so we need to flush before close anyway
    fd.flush()
    os.fdatasync(fd)

    # Since we're using tmpfile, we need to also set the proper permissions
    if os.path.exists(destfile):
      # Copy destination file's mask
      os.fchmod(fd.fileno, os.stat(destfile).st_mode)
    else:
      # Set mask based on current umask value
      umask = os.umask(0o22)
      os.umask(umask)
      os.fchmod(fd.fileno, 0o666 & ~umask) # 0o777 for dirs and executable files

    # Now we can close and rename the file (overwriting any existing one)
    fd.close()
    os.rename(tmpname, destfile)
  except:
    # On error, try to cleanup the temporary file
    try:
      os.unlink(tmpname)
    except OSError:
      pass
    raise

IMHO thật tuyệt nếu Python cung cấp các phương pháp đơn giản xung quanh điều này ... Đồng thời tôi đoán nếu bạn quan tâm đến tính nhất quán của dữ liệu thì tốt nhất là thực sự hiểu những gì đang diễn ra ở mức thấp, đặc biệt là vì có nhiều sự khác biệt về Các hệ điều hành và hệ thống tập tin khác nhau.

Cũng lưu ý rằng điều này không đảm bảo dữ liệu bằng văn bản có thể được khôi phục, chỉ có điều bạn sẽ nhận được một bản sao nhất quán của dữ liệu (cũ hoặc mới). Để đảm bảo dữ liệu mới được viết và truy cập một cách an toàn khi quay lại, bạn cần sử dụng os.fsync(...) sau khi đổi tên và thậm chí sau đó nếu bạn có bộ nhớ cache không an toàn trong đường dẫn ghi, bạn vẫn có thể mất dữ liệu. Điều này là phổ biến trên phần cứng cấp tiêu dùng mặc dù bất kỳ hệ thống nào cũng có thể được cấu hình cho các ghi không an toàn cũng tăng hiệu suất. Ít nhất ngay cả với bộ nhớ cache không an toàn, phương thức trên vẫn sẽ đảm bảo bất kỳ bản sao nào của dữ liệu bạn nhận được là hợp lệ.Sự mô tả

Phương thức tệp Python Flush () Xóa bộ đệm bên trong, như FFLUSH của Stdio. Đây có thể là một không có trên một số đối tượng giống như tệp.flush() flushes the internal buffer, like stdio's fflush. This may be a no-op on some file-like objects.

Python tự động xả các tệp khi đóng chúng. Nhưng bạn có thể muốn xóa dữ liệu trước khi đóng bất kỳ tệp nào.

Cú pháp

Sau đây là Syntax cho phương thức Flush () -flush() method −

fileObject.flush(); 

Thông số

 • Na

Giá trị trả về

Phương pháp này không trả về bất kỳ giá trị nào.

Thí dụ

Ví dụ sau đây cho thấy cách sử dụng phương thức Flush ().

#!/usr/bin/python

# Open a file
fo = open("foo.txt", "wb")
print "Name of the file: ", fo.name

# Here it does nothing, but you can call it with read operation.
fo.flush()

# Close opend file
fo.close()

Khi chúng tôi chạy trên chương trình, nó tạo ra kết quả sau -

Name of the file: foo.txt

python_files_io.htm

Sự mô tả¶

Xóa các bộ đệm ghi của tệp.

Ghi chú¶

Nó hoạt động như fflush () của stdio. Đây có thể là một không có trên một số đối tượng giống như tệp. Flush () không nhất thiết phải ghi dữ liệu tệp vào đĩa. Sử dụng flush () theo sau là os.fsync () để đảm bảo hành vi này.

Thí dụ¶

>>> fw = open(r'C:\test.txt', "w")
>>> fw.write('foobar')
>>> fr = open(r'C:\test.txt')
>>> fr.readlines() # even though we just wrote a line to the fr file it appears empty until close() method is called
[]
>>> fw.flush() # flushing forces the buffer content into the file without closing it
>>> fr.readlines()
['foobar']

Đóng một tập tin có xóa nó không?

Thông thường, các hệ thống tập tin không xóa bộ đệm khi đóng tệp.filesystems do not flush buffers when a file is closed.

Đóng () trong Python làm gì?

Phương thức đóng () đóng một tệp mở. Bạn nên luôn luôn đóng các tệp của mình, trong một số trường hợp, do bộ đệm, các thay đổi được thực hiện đối với một tệp có thể không hiển thị cho đến khi bạn đóng tệp.closes an open file. You should always close your files, in some cases, due to buffering, changes made to a file may not show until you close the file.

Python in có Flush Stdout không?

Mỗi stdout.write và hoạt động in sẽ được tự động xóa sau đó. write and print operation will be automatically flushed afterwards.

Bạn có phải đóng cửa với Python không?

Bạn đã học tại sao điều quan trọng là đóng các tệp trong Python.Vì các tệp là tài nguyên hạn chế được quản lý bởi hệ điều hành, việc đảm bảo các tệp được đóng sau khi sử dụng sẽ bảo vệ chống lại các sự cố khó có nghĩa là hết tay cầm hoặc trải nghiệm dữ liệu bị hỏng.it's important to close files in Python. Because files are limited resources managed by the operating system, making sure files are closed after use will protect against hard-to-debug issues like running out of file handles or experiencing corrupted data.

Bạn có phải đóng cửa với Python mở không?

Sử dụng câu lệnh Open () sẽ tự động đóng tệp sau khi khối hoàn thành.Không chỉ sử dụng Trình quản lý ngữ cảnh miễn phí bạn khỏi phải nhớ đóng các tệp theo cách thủ công mà còn giúp những người khác đọc mã của bạn dễ dàng hơn nhiều để xem chính xác chương trình sử dụng tệp như thế nào.. Not only will using a context manager free you from having to remember to close files manually, but it will also make it much easier for others reading your code to see precisely how the program is using the file.

Tệp Python có ghi được bộ đệm không?

Theo mặc định, Python đệm đầu ra của bạn và ghi nó vào tệp bằng các khối lớn..