Php lấy url hiện tại

Hàm chuyển hướng url trong php giúp chương trình chúng ta chủ động chuyển đến một địa chỉ url đã được định sẵn một cách dễ dàng

Nội dung chính Hiển thị

 • Ví dụ chuyển hướng url
 • Cách lấy URL trang hiện tại trong PHP (Get URL PHP)
 • Việc làm IT chất lượng cao
 • Bài viết liên quan
 • Tài trợ quảng cáo

Nội dung chính

 • Ví dụ chuyển hướng url
 • Cách lấy URL trang hiện tại trong PHP (Get URL PHP)
 • Việc làm IT chất lượng cao
 • Bài viết liên quan
 • Tài trợ quảng cáo

cú pháp

header("location: url");

Hàm header giúp trang web chuyển đến url đã được định nghĩa

Chú thích. url can be a path to the future or path anuyệt đối

Ví dụ chuyển hướng url

Ví dụ 1. Chuyển hướng đến trang web http. // đơn vị. vn

Ví dụ 2. Chuyển hướng đến trang đăng nhập trong hệ thống

Như bạn thấy cấu trúc chuyển hướng url khá đơn giản không đúng, tuy nhiên nếu bạn muốn viết câu lệnh dễ nhớ hơn thì nên tối ưu nó qua việc định nghĩa hàm redirect()

When that you use any only need to call function as bên dưới

redirect("http://unitop.vn");
redirect("login.php");

Chú thích. Tư duy chuyển đổi các câu lệnh phức tạp thành các hàm đơn giản sử dụng đi lại nhiều lần đó là một phần bạn cần rèn luyện nếu muốn phát triển chuyên sâu về lập trình web php

Tổng kết. Qua bài viết này tôi đã hướng dẫn bạn cách chuyển hướng url trong hệ thống web một cách dễ dàng. Bạn hãy ghi chú lại và thực hiện để ghi nhớ bài học

Phan Văn Cương người sáng lập Unitop. vn

Bên cạnh đường thông tin đấy up server qua form chúng ta cũng sử dụng url làm phương tiện rất hữu hiệu để truyền các tham số cần thiết không cần qua form.  

Việc sử dụng tham số trên URL thường giúp chúng ta sử dụng để tạo ra các thông tin cần định hướng và xử lý trong hệ thống của chúng ta.  

Ví dụ chúng ta cần thực hiện hành động chỉnh sửa một bài viết ta có thể dẫn lên url theo đường dẫn như sau

yourdomain.com?mod=post&view=edit&id=10

Giải thích. In url on ta đưa lên 3 tham số

- chế độ. Mô-đun xử lý

- lượt xem. Xem xử lý

- Tôi. ID bài viết cần xử lý

URL XÂY DỰNG CÓ SỐ CHỨA THAM

yourdomain.com?mod=course&view=main
 • Chuổi các tham số bắt đầu sau dấu ?
 • Các cặp thông tin ở dạng key=value và kết nối với nhau bởi các ký tự
 • Tổng thông tin về các tham số truyền lên có độ dài được hỗ trợ là 2000 ký tự &

CÁCH DỮ DẪN THAM SỐ URL

 • Để lấy giá trị của các tham số trên URL ta sử dụng biến $_GET
 • Khi URL có tham số, thông tin của các cặp tham số được gửi vào mảng hệ thống $_GET

ghi nhớ

 • Truyền dữ liệu qua url tham số giúp ta xây dựng hệ thống điều hướng và xử lý chức năng trong website
 • Biến $_GET là phương tiện tiện ích giúp chúng ta lấy các tham số từ Url

liên kết url

http. //hocweb123. com/truyen-tham-so-qua-url-trong-php. html

Php lấy url hiện tại

Sử dụng biến superglobal

2 của PHP để lấy URL trang hiện tại

Bạn có thể sử dụng biến được tạo sẵn

2 để nhận URL trang hiện tại bằng PHP. 
2 là một biến superglobal, có nghĩa là nó luôn luôn có sẵn trong tất cả các phạm vi

Ngoài ra, nếu bạn muốn URL đầy đủ của trang, bạn cần phải kiểm tra tên lược đồ (hoặc giao thức), cho dù đó là

5 hoặc 
6 như được hiển thị trong ví dụ bên dưới

3

Cách lấy URL trang hiện tại trong PHP (Get URL PHP)

Để lấy URL của trang hiện tại (Get URL PHP), PHP cung cấp một biến superglobal $ _SERVER. $ _SERVER là một biến tích hợp sẵn có của PHP, được sử dụng để truy xuất URL của trang hiện tại. Nó là một biến superglobal luôn có sẵn trong mọi phạm vi

Nếu bạn muốn có đầy đủ URL của trang, thì bạn phải kiểm tra giao thức (hoặc tên lược đồ), xem nó là https hay http. Xem ví dụ bên dưới

4

đầu ra

Hoặc, bạn cũng có thể lấy toàn bộ URL của trang hiện tại bằng cách khác được đưa ra trong ví dụ tiếp theo