Chủ đề: php

Có 2,644 bài viết

Hướng dẫn text formatting php
Hướng dẫn text formatting php

I want to do text formatting italic of my data which is echo from database. In my database, synonyms field their are more than one name and I retrieve all in one echo. For example Calappa nucifera ...

Hướng dẫn dùng .inc file trong PHP
Hướng dẫn dùng .inc file trong PHP

Trang chủHướng dẫn họcHọc PHPPHP include và requireĐịnh nghĩa và cách dùng include và requireinclude hoặc require tiện lợi cho việc sử dụng những phần dùng chung, ...

Hướng dẫn php 8.1 dom extension
Hướng dẫn php 8.1 dom extension

Hướng dẫn nâng cấp PHP 8.1 cho website WordPress chuẩn nhất.Vài ngày trước, PHP 8.1 đã chính thức có mặt trên dịch vụ WordPress Hosting của WP Căn bản. ...

How to get week php?
How to get week php?

I have tried to solve this question for years now, I thought I found a shorter solution but had to come back again to the long story. This function gives back the right ISO week notation:/** * ...

What is elseif/else if in php?
What is elseif/else if in php?

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8) elseif, as its name suggests, is a combination of if and else. Like else, it extends an if statement to execute a different statement in case the original if expression ...

Chuyển mảng thành object php
Chuyển mảng thành object php

answer 15Cái này làm việc cho tôi function array_to_obj($array, &$obj) { foreach ($array as $key => $value) { if (is_array($value)) { $obj->$key = new ...

Hướng dẫn dùng php server trong PHP
Hướng dẫn dùng php server trong PHP

Tìm hiểu về Webserver, PHPPHP – Hypertext Preprocessor là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được chạy ở phía server nhằm sinh ra mã html trên client. PHP đã có ...

Passing javascript variable to php
Passing javascript variable to php

I want to pass JavaScript variables to PHP using a hidden input in a form.But I cant get the value of $_POST[hidden1] into $salarieid. Is there something wrong?Here is the code:<script ...

How to connect ftp server using php?
How to connect ftp server using php?

❮ PHP FTP ReferenceExampleConnect, login, and close an FTP connection:<?php// connect and login to FTP server $ftp_server = ftp.example.com;$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die(Could ...

Which of the following is correct about constants vs variables in php
Which of the following is correct about constants vs variables in php

This section presents you various set of Mock Tests related to PHP. You can download these sample mock tests at your local machine and solve offline at your convenience. Every mock test is supplied ...

Hướng dẫn dùng stored procedure trong PHP
Hướng dẫn dùng stored procedure trong PHP

Mục tiêuMô tảHướng dẫnƯu điểm của Stored Proccedure trong MysqlNhững nhược điểm của Stored ProcudureMục tiêuLuyện tập sử dụng store procedure trong ...

Hướng dẫn dùng comparing generators trong PHP
Hướng dẫn dùng comparing generators trong PHP

Traits là gì?Nhiều developer nhầm lẫn Traits, một khái niệm mới trong php 5.4.0. Traits hoạt động như các lớp nhưng lại giống như interface.Một đặc điểm của ...

Hướng dẫn dùng ldapsearch examples trong PHP
Hướng dẫn dùng ldapsearch examples trong PHP

Nội dung chính1. Làm sạch một chuỗi với bộ lọc Filter2. Xác thực giá trị kiểu số nguyên3. Xác thực địa chỉ IP 5. Cách Xác thực số nguyên trong một khoảng ...

Hướng dẫn aes-128-cbc encryption php
Hướng dẫn aes-128-cbc encryption php

Tôi đang làm việc với mật mã trong một dự án và tôi cần một chút trợ giúp về cách làm việc openssl_encryptvà openssl_decrypt, tôi chỉ muốn biết cách cơ bản ...

Php get base url from string
Php get base url from string

I have a simple script like this$data = http://example.com/index.php?data=data&value=value; How to get base url from $data? The output will be like thishttp://example.com The output without ...

How to skip a line in php?
How to skip a line in php?

i have this in php : echo dayCaption:.$colNumberOfWeek. .$numberOfWeek.,; But i want to complete this . I want to skip a line and add another variable ( $xxx for exemple ) in ...

Hướng dẫn php debug executablepath xdebug
Hướng dẫn php debug executablepath xdebug

Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn. Visual Studio Code (VS Code) là một trình soạn thảo được phát triển bởi Microsoft, ...

Hướng dẫn dùng while do trong PHP
Hướng dẫn dùng while do trong PHP

1) Vòng lặp while trong PHP- Trước khi nêu khái niệm vòng lặp while là gì? thì tôi có một ví dụ để giúp bạn có thể hình dung sơ qua về vòng lặp while.- Bạn ...

What are the basics to learn php?
What are the basics to learn php?

For beginner coders and those just diving into WordPress development, PHP is one of the best places you can start. It’s a super simple and straightforward language, making it one of the best ...

Hướng dẫn dùng split line trong PHP
Hướng dẫn dùng split line trong PHP

Cú phápCú pháp của hàm split() trong PHP là:array split (string pattern, string string [, int limit]) Định nghĩa và cách sử dụngHàm split() trong PHP phân chia một chuỗi ...

Php mysql http error 500
Php mysql http error 500

<?php define(DB_NAME, ****); define(DB_USER, ****); define(DB_PASSWORD, ****); define(DB_HOST, ****); $link = mysqli_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD); if (!$link) { ...

What is php control structure?
What is php control structure?

Today, were going to discuss control structures and loops in PHP. Ill show you how to use all the main control structures that are supported in PHP, like if, else, for, foreach, while, and ...

How to open php file in windows 10
How to open php file in windows 10

1Download and install Notepad++. Notepad++ is a free, Windows-only text editor that can open PHP files. To install it, do the following: Go to https://notepad-plus-plus.org/download/v7.5.8.html in ...

Php chown user and group
Php chown user and group

Not tested, but after creating the folder, you can run another line of code to change the owner/group// define user and group $owner = dropbox; $group = dropbox; $folder = ...

Fetch data from database and display in table in php
Fetch data from database and display in table in php

In this article, we will see how we can display the records in an HTML table by fetching them from the MySQL database using PHP. Approach: Make sure you have XAMPP or WAMP server installed on ...

Hướng dẫn dùng if than trong PHP
Hướng dẫn dùng if than trong PHP

Biểu thức điều khiển dùng để rẽ nhánh việc thực hiện các chức năng theo các biểu thức điều kiện khác nhauNội dung chínhCấu Trúc IfXây Dựng Biểu ...

Hướng dẫn php object values
Hướng dẫn php object values

Giống như tất cả các ngôn ngữ lập trình khác, PHP cũng có những thành phần như Biến, Mảng, hay Object. Ở bài này sẽ đề cập đến việc sử dụng biến, ...

Mamp install php intl extension
Mamp install php intl extension

Ok, Im running MAMP 1.9.5, which includes PHP 5.3.5, on my MacBook Pro.The intl extension isnt included/activated and Ive tried a lot of different ways to install it (./pecl install intl ...

Hướng dẫn dùng assinment trong PHP
Hướng dẫn dùng assinment trong PHP

Toán tử (operator) được sử dụng để thực hiện các thao tác trên các biến (variable) và giá trị (value). Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại toán ...

What is chop function in php?
What is chop function in php?

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)chop — Alias of rtrim()Description This function is an alias of: rtrim(). Notes Note: chop() is different than the Perl chop() function, which removes the last ...

Hướng dẫn dùng define dum trong PHP
Hướng dẫn dùng define dum trong PHP

Define - Defined và Const là gì trong PHP - Tìm hiểu về hằng số trong PHP, giống và khác nhau giữa Define - defined và const trong php. Bài viết này sẽ làm rõ các vấn ...

Hướng dẫn php parse csv line
Hướng dẫn php parse csv line

I have been seeking the same thing without using some unsupported PHP class. Excel CSV doesnt always use the quote separators and escapes the quotes using because the algorithm was probably made ...

Hướng dẫn extension php vscode
Hướng dẫn extension php vscode

Visual Studio Code là một trình soạn thảo tuyệt vời cho việc lập trình PHP. Với các tính năng như syntax highlighting, bracket matching, IntelliSense (gợi nhớ code) ...

Hướng dẫn hash sign php
Hướng dẫn hash sign php

Tìm hiểu khi sử dụng các hàm băm tạo dữ liệu lưu trữ passwordKhi lưu trữ password vào CSDL thường sẽ sử dụng các hàm băm khác nhau được hỗ trợ bởi hệ ...

Hướng dẫn php background color
Hướng dẫn php background color

Cách thiết lập màu nền cho một phần tử HTML1) Cách thiết lập màu nền cho phần tử- Thông thường thì các phần tử sẽ có nền trong suốt, nếu muốn thiết ...

Hướng dẫn dùng de classe trong PHP
Hướng dẫn dùng de classe trong PHP

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Andrea Ho (you can also view the original English article) Nội dung chínhLập trình hướng đối tượng (OOP) là gì?Class trong PHP ...

Hướng dẫn php style checker
Hướng dẫn php style checker

Checbox là một công cụ giúp lấy thông tin người dùng từ một tùy chọn riêng biệt thường dùng để xác nhận thông tin nào đó.Ví dụ: Xác nhận điều khoản ...

Compare current time with another time in php
Compare current time with another time in php

View DiscussionImprove ArticleSave ArticleReadDiscussView DiscussionImprove ArticleSave ArticleGiven two dates (date1 and date2) and the task is to compare the given dates. Comparing two dates in PHP ...

Hướng dẫn bất đồng bộ php
Hướng dẫn bất đồng bộ php

Nguồn: https://qiita.com/rana_kualu/items/6247441f6fdd63c10a06PHP từ lâu đã được biết đến với phong cách xử lý đồng bộ, tức là làm mọi thứ từ trên xuống ...

Get key of object php
Get key of object php

I have an object with a single key and its value. But I dont know the key to access it. What is the most efficient way to get the key without enumerating the object? asked Aug 5, 2010 at 3:16 5 If ...