Phương pháp quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh

QPTD -Thứ Hai, 15/03/2021, 14:03 (GMT+7)

Sóc Trăng nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng

Quản lý nhà nước về quốc phòng là một trong những nội dung quan trọng luôn được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, góp phần bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự đạt hiệu quả thiết thực, đúng quy định của pháp luật.

Trước hết, Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành thực hiện công tác quốc phòng, quân sự theo đúng chức năng, sát với thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ. Theo đó, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành nghị quyết, chỉ thị thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự với mục tiêu, chủ trương, bước đi cụ thể; tập trung vào xây dựng lực lượng, thế trận và tiềm lực quốc phòng, quân sự; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh. Chú trọng hoàn thiện cơ chế, quy chế, cụ thể hóa các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, dân quân tự vệ, nghĩa vụ quân sự,… phù hợp với thực tiễn. Thường xuyên nắm chắc tình hình, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an trong nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình để Tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, tạo cơ sở pháp lý để các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật và hoạch định chủ trương, đối sách xử lý các vấn đề về quốc phòng, an ninh, bảo vệ địa bàn, chủ quyền an ninh trên biển, không để bị động, bất ngờ. Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quốc phòng gắn với cải cách thủ tục hành chính. Việc đổi mới quy trình xây dựng, soạn thảo, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quốc phòng được công khai, dân chủ, minh bạch.

Ngoài những nội dung quan trọng của nhiệm vụ quốc phòng, quân sự phải tuyệt đối bí mật, những nội dung khác Tỉnh lấy ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân, phản biện từ các tổ chức xã hội, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Do đó, các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng của Tỉnh đã đi vào cuộc sống, vừa là công cụ quản lý của nhà nước, vừa bảo đảm cho mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là các luật, chính sách có đối tượng điều chỉnh rộng, như: Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật lực lượng Dự bị động viên, Chính sách hậu phương Quân đội, v.v. Ngoài ra, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh duy trì chặt chẽ các chế độ thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quốc phòng theo quy định của pháp luật; thường kỳ tổ chức đối thoại giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân, để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư, phát triển sản xuất, giải phóng nguồn lực xã hội, nâng cao tiềm lực kinh tế - quốc phòng trên địa bàn.

Phương pháp quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc tôn giáo. Ảnh: dangcongsan.vn

Thứ hai, thường xuyên chú trọng quản lý đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; coi đây là một nội dung quan trọng hàng đầu, nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác quốc phòng, an ninh, tạo cơ sở thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Các cơ quan, đơn vị quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, như: Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP, ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, v.v. Tỉnh chú trọng kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp bảo đảm đúng, đủ thành phần (nhất là sau Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025); đồng thời, xây dựng quy chế, kế hoạch sát hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương. Hằng năm, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, đoàn thể rà soát, quản lý, phân loại đối tượng, xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; thông báo sớm cho cán bộ các cấp thuộc diện bồi dưỡng để họ chủ động sắp xếp công việc tham dự các lớp khi được triệu tập. Trong năm 2020, Sóc Trăng đã mở được 45 lớp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 100% chức sắc, chức việc tôn giáo, 100% cán bộ quản lý doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và 26.814 học sinh, sinh viên trên địa bàn. Cơ quan quân sự Tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức 03 lớp “Học kỳ Quân đội” cho hơn 250 học sinh; xây dựng chuyên mục “Quốc phòng toàn dân” tuyên truyền trên kênh truyền hình và Báo Sóc Trăng. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ các cấp trên từng cương vị, chức trách đã vận dụng tốt kiến thức được trang bị vào quá trình công tác quản lý nhà nước về quốc phòng và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Tỉnh đều có nhận thức đúng về quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng; luôn cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời, nhận rõ trách nhiệm và tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và các tầng lớp nhân dân chấp hành và thực hiện nghiêm túc công tác quốc phòng.

Thứ ba, đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, chú trọng quản lý ngay từ việc thực hiện chủ trương, định hướng, quy hoạch tổng thể, kế hoạch, dự án phát triển của các ngành, các lĩnh vực. Cơ quan quân sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan chức năng của Tỉnh thẩm định kỹ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo được yêu cầu: mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội là một bước tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật khu vực phòng thủ và thế trận quốc phòng toàn dân, tạo cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong thời bình và sẵn sàng bảo đảm nhu cầu của cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc (nếu xảy ra). Hằng năm, Tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp, các ngành xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh các văn kiện, kế hoạch: tác chiến phòng thủ; phòng, chống khủng bố, lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn, v.v.

Bên cạnh đó, Tỉnh coi trọng quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn ngân sách của trên, kết hợp với huy động nguồn ngân sách địa phương bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, nhất là trong hoạt động quốc phòng ở cơ sở và đầu tư xây dựng, củng cố các khu căn cứ hậu phương, các cụm kho của Tỉnh, huyện; các trạm sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, tu sửa và xây dựng mới các công trình quốc phòng trong đảm bảo nhu cầu hoạt động thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Tỉnh. Công tác quy hoạch, xây dựng đô thị, phát triển sản xuất, kể cả kinh doanh, dịch vụ đều gắn chặt với xây dựng, củng cố, phát triển, không ngừng nâng cao tiềm lực quốc phòng - an ninh, như: Dự án Khu Du lịch sinh thái thương mại, dịch vụ Wonderlan trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu và dự án Điện gió tại các huyện Cù Lao Dung, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu; quy hoạch hệ thống cảng, bến, luồng, tuyến đường thủy nội địa đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng. Về kinh tế biển, Tỉnh chỉ đạo các địa phương tích cực trồng rừng phòng hộ và xây dựng hơn 400 km đê, kè ven biển, nâng cấp hệ thống cảng biển, phát triển dịch vụ logistics, du lịch; tổ chức đội tàu thuyền đánh bắt xa bờ công suất lớn, sẵn sàng huy động cho nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Hiện tại, Tỉnh đang kêu gọi đầu tư cảng biển nước sâu Trần Đề; kéo dài tuyến Quốc lộ 60, 61B; đầu tư cầu Đại Ngãi và hệ thống các tuyến đường nội tỉnh kết nối Sóc Trăng với các vùng kinh tế trọng điểm; gắn kết chặt chẽ giao thông thủy - bộ, đảm bảo thuận tiện cơ động lực lượng khi có tình huống.

Thứ tư, thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự. Công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành theo định kỳ và đột xuất, qua đó chỉ ra những điểm mạnh, yếu, giúp cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương và các ngành được kiểm tra kịp thời tìm ra các giải pháp khắc phục. Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu trong một nhiệm kỳ, mỗi địa phương, cơ sở phải được thanh tra, kiểm tra tối thiểu 01 lần về thực hiện công tác quốc phòng, quân sự. Các đơn vị tổ chức kiểm tra chéo, kiểm tra theo cụm; lồng ghép nội dung kiểm tra vào các phong trào thi đua 06 tháng và hằng năm. Các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm việc sơ kết đánh giá công tác quốc phòng, quân sự; kịp thời uốn nắn, khắc phục những mặt yếu kém, tồn tại, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng ở các cấp, ngành, địa phương. Ủy ban nhân dân Tỉnh còn chủ động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cấp để giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về thực hiện công tác quốc phòng. Thường kỳ tổ chức đối thoại giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tăng cường đầu tư, phát triển sản xuất, giải phóng nguồn lực xã hội, nâng cao tiềm lực kinh tế - quốc phòng trên địa bàn. Trong 05 năm qua (2015 - 2020), Tỉnh đã chỉ đạo tiến hành 384 cuộc kiểm tra, 09 cuộc thanh tra về thực hiện công tác quốc phòng, quân sự đối với các ngành, địa phương, đơn vị; cơ chế lãnh đạo, quản lý, điều hành không ngừng được hoàn thiện, vận hành tốt.

Thời gian tới, Sóc Trăng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Đồng thời, đề cao trách nhiệm chính trị, tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần thiết thực xây dựng cơ quan quản lý nhà nước các cấp vững mạnh.

TRẦN VĂN LÂU, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Phương pháp quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh