Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Friends Lesson 1

<span class='text_page_counter'>(1)</span>GIẢI SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH 6 i-LEARN SMART WORLD UNIT 3 FRIENDS - LESSON 1 New words trang 14 SBT tiếng Anh 6 Unit 3 Friends lesson 1 Look at the pictures. Complete the descriptions using the words in the box. Quan sát tranh. Hoàn thành phần miêu tả sử dụng từ vựng trong bảng. Đáp án. Listening lesson 1 unit 3 lớp 6 Friends Listen and circle the correct answers. Nghe và khoanh tròn câu trả lời đúng. Click để nghe Đáp án 2-B 3-C 4 - C; 5 - A; Grammar lesson 1 unit 3 Friends trang 15 SBT i-Learn Smart World 6 a. Write the descriptions under the picture. Viết phần mô tả dưới mỗi bức tranh. <span class='text_page_counter'>(2)</span> Đáp án 2 - long blond hair 3 - short black hair 4 - short red hair b. Unscramble the sentences. Match the pictures to the descriptions. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh. Nối tranh đúng với mô tả. Đáp án 2 - Is he wearing white glasses? Yes, he is. 3 - What is she wearing? She is wearing a blue dress. 4 - Is your friend a boy or a girl? My friend is a girl. Nối. Writing unit 3 Friends lớp 6 lesson 1 trang 19 Write a description of a student in your class. Write 40 - 50 words. Viết miêu tả một người bạn trong lớp. Viết khoảng 40 - 50 từ. Gợi ý My best friend is Thuy Linh. She is my classmate. She is very beautiful. She is tall and slim. She has a long brown hair. She wears black glasses. She is wearing a pink dress and a pair of white shoes. Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 6 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit: Bài tập Tiếng Anh lớp 6 nâng cao: Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 6:. <span class='text_page_counter'>(3)</span>

1. a. Write the words in the table. Listen and repeat. 

1. tall                                      6. blond 

2. blue                                    7. long 

3. glasses                              8. brown (x2) 

4. slim                                    9. short (x2) 

5. red 

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Friends Lesson 1

b. Describe yourself using the new words.

=> Answer:

a.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Friends Lesson 1

b. I'm short with long black hair and brown eyes

2. a. Listen to a girl trying to find her friend at summer camp. Tick (✓) the person she is looking for. 

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Friends Lesson 1

b. Now, listen and circle "True" or "False." 

1. Mary is tall and has long blond hair.                                              True/False

2. Mary is wearing a striped T-shirt and blue shorts.                         True/False

3. Jane has brown hair.                                                                      True/False

4. Jane isn't wearing glasses.                                                            True/False 

=> Answer:

a. A

b. 1. True                 2. False               3. False                  4. True

3. a. Listen and repeat.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Friends Lesson 1

b. Circle the correct words.

1. Are/ Am you wearing brown pants?

2. He are/ is wearing green shorts.

3. They are/is wearing blue T-shirts.

4. I am/are wears/wearing sneakers.

5. You am/are wearing glasses.

6. Are/Is they wearing black caps?

c. Look at the photo and write Simon's answers. 

Simon: Do you know my friend, Andre?

Marie: Is he wearing glasses?

Simon: (1) No, he isn't. 

Marie: Is he wearing a cap?

Simon: (2) _____________

Marie: What else is he wearing?

Simon: He's (3) _____________ and (4) _____________

d. Now, practice the conversation with your partner. 

=> Answer:

b. 1. are                 2. is                       3. are

4. am - wearing                      5. are 6. are

c. 1. No, he isn't                                2. No, he isn't

3. wearing a blue T-shirt                   4. black pants

4. a. Focus on the /bl/ sound. 

b. Listen to the words and focus on the underlined letters.

black                    blond                   blue 

c. Listen and repeat. 

d. Read the words with the correct sound to a partner. 

5. Ask and answer. 

Student A: I'm looking for my friend. 

Student B: Ask these questions: 

Is your friend a boy or a girl?

What does he/she look like?

What is he/she wearing?

Is he/she wearing glasses?

Is it (Jack)? 

=> Answer:

Is your friend a boy or a girl?          - She is a girl

What does he/she look like?           - She is cute.

What is he/she wearing?                - She is wearing a bag.

Is he/she wearing glasses?           - No, she isn't

-> She is Lily.

6. a. You're looking for your friends at a party. Work in pairs.

b. Take turn describing friends in your class for your partner to guess

=> Answer:

She is a pretty girl. She is tall and thin. She has an oval face with bright eyes. She has a long brown hair.

Prev Article Next Article

Các em có thể xem thêm các video Tiếng Anh 6 – I LEARN SMART WORLD khác tại đây. 1. Unit 1 – Home – Lesson 1: …

source

Xem ngay video BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 MỚI ( Workbook – I Learn Smart World) – Unit 3. FRIENDS – Lesson 1

Các em có thể xem thêm các video Tiếng Anh 6 – I LEARN SMART WORLD khác tại đây. 1. Unit 1 – Home – Lesson 1: …

BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 MỚI ( Workbook – I Learn Smart World) – Unit 3. FRIENDS – Lesson 1 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=nUrUtZODur4

Tags của BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 MỚI ( Workbook – I Learn Smart World) – Unit 3. FRIENDS – Lesson 1: #BÀI #TẬP #TIẾNG #ANH #LỚP #MỚI #Workbook #Learn #Smart #World #Unit #FRIENDS #Lesson

Bài viết BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 MỚI ( Workbook – I Learn Smart World) – Unit 3. FRIENDS – Lesson 1 có nội dung như sau: Các em có thể xem thêm các video Tiếng Anh 6 – I LEARN SMART WORLD khác tại đây. 1. Unit 1 – Home – Lesson 1: …

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Friends Lesson 1

Từ khóa của BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 MỚI ( Workbook – I Learn Smart World) – Unit 3. FRIENDS – Lesson 1: tiếng anh lớp 6

Thông tin khác của BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 MỚI ( Workbook – I Learn Smart World) – Unit 3. FRIENDS – Lesson 1:
Video này hiện tại có lượt view, ngày tạo video là 2021-10-16 19:30:06 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=nUrUtZODur4 , thẻ tag: #BÀI #TẬP #TIẾNG #ANH #LỚP #MỚI #Workbook #Learn #Smart #World #Unit #FRIENDS #Lesson

Cảm ơn bạn đã xem video: BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 MỚI ( Workbook – I Learn Smart World) – Unit 3. FRIENDS – Lesson 1.

Prev Article Next Article

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Friends Lesson 1