sucking some d là gì - Nghĩa của từ sucking some d

sucking some d có nghĩa là

Mút một số vòi nước trung bình, chủ yếu được sử dụng xung quanh trẻ vị thành niên cho sự mơ hồ.

Ví dụ

Tôi chỉ đã có một năm một số và tôi đã mút một số d.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết sucking some d là gì - Nghĩa của từ sucking some d