Chủ đề: Ob_get_level

Có 3 bài viết

Hướng dẫn php clear buffer memory - php xóa bộ nhớ đệm
Hướng dẫn php clear buffer memory - php xóa bộ nhớ đệm

Tôi có một tập lệnh được viết bằng PHP:for ($i=0; $i free_result (); Đã trả lời ngày 30 tháng 1 năm 2014 lúc 6:29Jan 30, 2014 at 6:29 PuttuputtuPuttu981 Huy hiệu vàng1 ...

Hướng dẫn ob_start and ob_flush in php - ob_start và ob_flush trong php
Hướng dẫn ob_start and ob_flush in php - ob_start và ob_flush trong php

Các chức năng điều khiển đầu ra PHPThí dụĐầu ra nội dung của bộ đệm mà không xóa nó: Hãy tự mình thử »Định nghĩa và cách sử dụngHàm ob_flush() đầu ...

What does flush do in php?
What does flush do in php?

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)flush — Flush system output bufferDescriptionflush(): void flush() may not be able to override the buffering scheme of your web server and it has no effect on any ...