a s c e n d là gì - Nghĩa của từ a s c e n d

a s c e n d có nghĩa là

W h e r e y o u e x p a n d y o u r c o n s c i o u s n e s s t o h i g h e r s t a t e o f b e i n g.

Ví dụ

Tôi: * a s c e n d s *
Bystander: Nuôi dưỡng người đàn ông này tốt hơn Worms thay vì trẻ em bây giờ

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết a s c e n d là gì - Nghĩa của từ a s c e n d