Cho sơ đồ chuyển hóa ch3cooh y hcl ch3nh3cl năm 2024

1.11a Câu 14: Thành phần % m của nitơ trong hợp chất hữu cơ CxHyN là 23,73%. Số đồng phân amin bậc một thỏa mãn các dữ kiện trên là A.3. B. 1. C. 4. D. 2. 2.11a Câu 33: Cho dãy các chất: phenylamoni clorua, benzyl clorua, isopropyl clorua, m-crezol, ancol benzylic, natri phenolat, anlyl clorua. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, đun nóng là A.5. B. 3. C. 4. D. 6. 3.10a Câu 12: Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là A.CH4 và C2H6. B. C2H4 và C3H6. C. C2H6 và C3H8. D. C3H6 và C4H8. 4.10a Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi một amin X bằng một lượng oxi vừa đủ tạo ra 8V lít hỗn hợp gồm khí cacbonic, khí nitơ và hơi nước (các thể tích khí và hơi đều đo ở cùng điều kiện). Amin X tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, giải phóng khí nitơ. Chất X là

 1. CH3-CH2-CH2-NH2. B. CH2=CH-CH2-NH2. C. CH3-CH2-NH-CH3. D. CH2=CH-NH-CH3. 5.09a Câu 18: Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là A.4. B. 8. C. 5. D. 7. 6.07a Câu 9: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là A.C3H7N. B. C2H7N. C. C3H9N. D. C4H9N. 7.Cd11Câu 52: Amin X có phân tử khối nhỏ hơn 80. Trong phân tử X, nitơ chiếm 19,18% về khối lượng. Cho X tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm KNO2 và HCl thu được ancol Y. Oxi hóa không hoàn toàn Y thu được xeton Z. Phát biểu nào sau đây đúng?
 2. Trong phân tử X có một liên kết π. B. Phân tử X có mạch cacbon không phân nhánh.
 3. Tên thay thế của Y là propan-2-ol. D. Tách nước Y chỉ thu được một anken duy nhất. 8.10cd Câu 11: Cho 2,1 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được 3,925 gam hỗn hợp muối. Công thức của 2 amin trong hỗn hợp X là
 4. C3H7NH2 và C4H9NH2. B. CH3NH2 và C2H5NH2. C. CH3NH2 và (CH3)3N. D. C2H5NH2 và C3H7NH2

  9.10cd Câu 57: Số amin thơm bậc một ứng với công thức phân tử C7H9N là A.3. B. 2. C. 5. D. 4. 10.09cd Câu 6: Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là A.4. B. 2. C. 5. D. 3. __________________________________ QUYẾT ĐẬU ĐẠI HỌC Y DƯỢC

  Chú ý : [hóa 12] + tiêu đề Cảnh cáo lần 2

Last edited by a moderator: 16 Tháng chín 2012

saobang910

 • 2

amin

11.CD08Câu 6: Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là A.5. B. 4. C. 2. D. 3. 12.CD08Câu 23: Cho các chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. Số chất trong dãy pư với NaOH (trong dung dịch) là A.3. B. 2. C. 1. D. 4. 13.Cd07Câu 37: Để trung hòa 25 gam dd của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần 100ml dung dịch HCl 1M. Ctpt của X là A.C3H5N. B. C2H7N. C. CH5N. D. C3H7N. 14.10b Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ, thu được 0,5 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Cho 4,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl (dư), số mol HCl phản ứng là A.0,1. B. 0,4. C. 0,3. D. 0,2. 15.10b Câu 57: Trung hoà h. toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng HCl, tạo ra 17,64 g muối. Amin có ct là

 1. H2NCH2CH2CH2CH2NH2. B. CH3CH2CH2NH2. C. H2NCH2CH2NH2. D. H2NCH2CH2CH2NH2. 16.09b Câu 56: Người ta điều chế anilin bằng sơ đồ sau: Biết hiệu suất giai đoạn tạo thành nitrobenzen đạt 60% và h.suất giai đoạn tạo thành anilin đạt 50%. Khối lượng anilin thu được khi đ. chế từ 156 gam benzen là
 2. 186,0 gam. B. 55,8 gam. C. 93,0 gam. D. 111,6 gam 17.07bCâu 3: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:
 3. anilin, metyl amin, amoniac. B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit.
 4. anilin, amoniac, natri hiđroxit. D. metyl amin, amoniac, natri axetat. 18.08b Câu 51: Muối C6H5N2+Cl- (phenylđiazoni clorua) được sinh ra khi cho C6H5-NH2 (anilin) tác dụng với NaNO2 trong dung dịch HCl ở nhiệt độ thấp (0-5oC). Để điều chế được 14,05 gam C6H5N2+Cl- (với hiệu suất 100%), lượng C6H5-NH2 và NaNO2 cần dùng vừa đủ là
 5. 0,1 mol và 0,4 mol. B. 0,1 mol và 0,2 mol. C. 0,1 mol và 0,1 mol. D. 0,1 mol và 0,3 mol. 19.12CD Câu 41: Công thức chung của amin no, đơn chức, mạch hở là
 6. CnH2n-1N (n 2) B. CnH2n-5N (n 6) C. CnH2n+1N (n 2) D. CnH2n+3N (n 1) 20.12B Câu 36: Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng 4,536 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 và 2,24 lít CO2 (đktc). Chất Y là
 7. etylamin. B. propylamin. C. butylamin. D. etylmetylamin. 21.12B Câu 48: Số amin bậc một có cùng công thức phân tử C3H9N là
 8. 3. B. 1. C. 2. D. 4. 22.12A Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 50 ml hỗn hợp khí X gồm trimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 375 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn toàn bộ Y đi qua dung dịch H2SO4 đặc (dư), thể tích khí còn lại là 175 ml. Các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện. Hai hiđrocacbon đó là
 9. C2H4 và C3H6. B. C3H6 và C4H8. C. C2H6 và C3H8. D. C3H8 và C4H10. 23.12CD Câu 22: Cho 20 gam hỗn hợp gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch chứa 31,68 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là
 10. 200. B. 100. C. 320. D. 50.