Hướng dẫn sort string in alphabetical order python - sắp xếp chuỗi theo thứ tự bảng chữ cái python

Thực sự thích câu trả lời với hàm giảm (). Đây là một cách khác để sắp xếp chuỗi bằng Accumulation ().

from itertools import accumulate
s = 'mississippi'
print(tuple(accumulate(sorted(s)))[-1])

Sắp xếp (s) -> ['i', 'i', 'i', 'i', 'm', 'p', 'p', 's', 's', 's', 's' ]

Tuple (tích lũy (Sắp xếp (s)) -> ('i', 'ii', 'iii', 'iiii', 'iiiim', 'iiiimp', 'iiiimpp', 'iiiimpps', 'iiiimppss', 'iiiimppss ',' iiiimppssss ')

Chúng tôi đang chọn chỉ mục cuối cùng (-1) của tuple

Cải thiện bài viết

Lưu bài viết

Đưa ra một chuỗi các chữ cái, hãy viết một chương trình Python để sắp xếp chuỗi đã cho theo thứ tự bảng chữ cái.

Example:

Input : PYTHON
Output : HNOPTY

Input : Geeks
Output : eeGks

Phương pháp ngây thơ để sắp xếp các chữ cái của chuỗi theo thứ tự bảng chữ cái

Ở đây chúng tôi đang chuyển đổi chuỗi thành danh sách và cuối cùng sắp xếp toàn bộ bảng chữ cái Wise.

Python3

s =

Input : PYTHON
Output : HNOPTY

Input : Geeks
Output : eeGks
0=
Input : PYTHON
Output : HNOPTY

Input : Geeks
Output : eeGks
2

Input : PYTHON
Output : HNOPTY

Input : Geeks
Output : eeGks
3=
Input : PYTHON
Output : HNOPTY

Input : Geeks
Output : eeGks
5
Input : PYTHON
Output : HNOPTY

Input : Geeks
Output : eeGks
6

Input : PYTHON
Output : HNOPTY

Input : Geeks
Output : eeGks
7
Input : PYTHON
Output : HNOPTY

Input : Geeks
Output : eeGks
8
Input : PYTHON
Output : HNOPTY

Input : Geeks
Output : eeGks
9
EEEEFGGKKORSS
0
EEEEFGGKKORSS
1
EEEEFGGKKORSS
2223

EEEEFGGKKORSS
4
EEEEFGGKKORSS
5

Input : PYTHON
Output : HNOPTY

Input : Geeks
Output : eeGks
7
Input : PYTHON
Output : HNOPTY

Input : Geeks
Output : eeGks
8
Input : PYTHON
Output : HNOPTY

Input : Geeks
Output : eeGks
9
EEEEFGGKKORSS
0
EEEEFGGKKORSS
1
EEEEFGGKKORSS
2223

EEEEFGGKKORSS
4
Input : PYTHON
Output : HNOPTY

Input : Geeks
Output : eeGks
7
HNOPTY
5
Input : PYTHON
Output : HNOPTY

Input : Geeks
Output : eeGks
9
EEEEFGGKKORSS
0
EEEEFGGKKORSS
1
EEEEFGGKKORSS
2223

HNOPTY
1
HNOPTY
2
HNOPTY
3

HNOPTY
4
HNOPTY
5=
HNOPTY
7

HNOPTY
8=
HNOPTY
0

Input : PYTHON
Output : HNOPTY

Input : Geeks
Output : eeGks
7
Input : PYTHON
Output : HNOPTY

Input : Geeks
Output : eeGks
8
Input : PYTHON
Output : HNOPTY

Input : Geeks
Output : eeGks
9
EEEEFGGKKORSS
0
EEEEFGGKKORSS
1
EEEEFGGKKORSS
2223

EEEEFGGKKORSS
4
Input : PYTHON
Output : HNOPTY

Input : Geeks
Output : eeGks
7
HNOPTY
5
Input : PYTHON
Output : HNOPTY

Input : Geeks
Output : eeGks
9
EEEEFGGKKORSS
0
EEEEFGGKKORSS
1
EEEEFGGKKORSS
2223

eeGks
4
eeGks
5

Output:

EEEEFGGKKORSS

Sử dụng Sắp xếp () với Jopn () để sắp xếp các chữ cái theo thứ tự bảng chữ cái

HNOPTY
1
HNOPTY
2
HNOPTY
3

Python3

eeGks
6
eeGks
7
eeGks
8
eeGks
9

EEEEFGGKKORSS
4______71

eeGks
8 = s 9

eeGks
8 =
Input : PYTHON
Output : HNOPTY

Input : Geeks
Output : eeGks
57

Output:

HNOPTY

Bạn có thể sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trong Python không?

Hàm python sort () hàm Sắp xếp () Trả về một danh sách được sắp xếp của đối tượng có thể lặp lại được chỉ định. Bạn có thể chỉ định thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Chuỗi được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, và các số được sắp xếp bằng số.

Python3

=4 =5=6 =7

eeGks
6
eeGks
7
eeGks
8
eeGks
9

EEEEFGGKKORSS
4______71

eeGks
8 = s 9

eeGks
4=1
eeGks
8s 6

Output:

HNOPTY

eeGks8 = Input : PYTHON Output : HNOPTY Input : Geeks Output : eeGks57

Bạn có thể sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trong Python không?

Python3

Hàm python sort () hàm Sắp xếp () Trả về một danh sách được sắp xếp của đối tượng có thể lặp lại được chỉ định. Bạn có thể chỉ định thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Chuỗi được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, và các số được sắp xếp bằng số.

eeGks
6
eeGks
7
eeGks
8
eeGks
9

EEEEFGGKKORSS
4______71

eeGks
8 = s 9

eeGks
4=1
eeGks
8s 6

Output:

HNOPTY

Khi chuỗi nằm trong các trường hợp khác nhau -

Sử dụng Sắp xếp () với Jopn () để sắp xếp các chữ cái theo thứ tự bảng chữ cái

Ở đây chúng tôi đang chuyển đổi chuỗi thành một danh sách được sắp xếp và cuối cùng tham gia với chúng bằng các hàm Lambda.

Python3

=4 =5=6 =7

eeGks
6
eeGks
7
eeGks
8
eeGks
9

EEEEFGGKKORSS
4______71

eeGks
8 =
Input : PYTHON
Output : HNOPTY

Input : Geeks
Output : eeGks
57

eeGks
4=1
eeGks
8s 6

Output:

eeGks

Bạn có thể sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trong Python không?

Hàm python sort () hàm Sắp xếp () Trả về một danh sách được sắp xếp của đối tượng có thể lặp lại được chỉ định.Bạn có thể chỉ định thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.Chuỗi được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, và các số được sắp xếp bằng số.Strings are sorted alphabetically, and numbers are sorted numerically.

Tôi có thể sắp xếp một chuỗi trong Python không?

Trong Python, có hai cách, Sắp xếp () và Sắp xếp (), để sắp xếp danh sách (danh sách) theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.Nếu bạn muốn sắp xếp chuỗi (str) hoặc bộ dữ liệu (tuple), hãy sử dụng Sắp xếp ().If you want to sort strings ( str ) or tuples ( tuple ), use sorted() .