jump out my hole là gì - Nghĩa của từ jump out my hole

jump out my hole có nghĩa là

Thuật ngữ bao gồm nhiều hơn có thể thay thế các thuật ngữ như là Rút ra khỏi lưng tôicủa một lỗ

Thí dụ

Bạn: Bạn sử dụng tất cả nước sốt nóng?
Tôi: Nhảy ra lỗ của tôi

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết jump out my hole là gì - Nghĩa của từ jump out my hole