Làm cách nào để chuyển hướng đến URL bên ngoài trong PHP?

Tôi đã đọc nhưng tôi không tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm. Tôi quản lý để nhập khẩu. Tôi có thể hoãn chuyển hướng trong vài giây không?

Tác giả plugin John Godley

(@johnny5)

Bạn sẽ cần tạo một biểu thức chính quy khớp với bất kỳ URL nào bạn muốn chuyển hướng, sau đó đặt mục tiêu cho URL ở trên

Không, không thể trì hoãn chuyển hướng. Đó không phải là điều mà chuyển hướng có thể làm

Trình bắt đầu chủ đề negozishop

(@negozishop)

vấn đề là mỗi trang tương ứng với một url chính xác bên ngoài

Vì vậy, tôi không thể chỉ đặt 1 url đích

Với quá trình nhập, tôi đã giải quyết được vấn đề nhưng tôi không muốn nhập mỗi lần

Tác giả plugin John Godley

(@johnny5)

Nó giúp đặt các chi tiết đầy đủ xuống đầu tiên

Nếu mỗi mục tiêu là duy nhất thì bạn không có cách nào khác - làm sao bạn có thể làm điều đó nếu không?

Có một số cách để chuyển hướng đến một trang web khác bằng JavaScript. Những cái phổ biến nhất là location.hreflocation.replace

Ví dụ

// Mô phỏng click chuột
cửa sổ. vị trí. href = "http. //www. w3schools. com";

// Mô phỏng chuyển hướng HTTP
cửa sổ. vị trí. thay thế ("http. //www. w3schools. com");

Tự mình thử »

Ghi chú. Sự khác biệt giữa href và replace là replace() xóa URL của tài liệu hiện tại khỏi lịch sử tài liệu, nghĩa là không thể sử dụng nút "quay lại" để điều hướng quay lại tài liệu gốc

Chuyển hướng đến một URL bên ngoài trong Laravel khá đơn giản nhưng đôi khi có thể khó đối với các nhà phát triển Laravel mới chưa khám phá. Để chuyển hướng người dùng đến URL bên ngoài, bạn có thể gọi hàm "away" có sẵn sau khi xâu chuỗi hàm redirect()

away('https://www.google.com');

Mã PHP trong ví dụ sau sẽ chuyển hướng người dùng từ trang mà nó được đặt đến URL http://www.example.com/another-page.php. Bạn cũng có thể chỉ định các URL tương đối

Nếu bạn muốn chuyển hướng người dùng từ trang cũ sang trang mới thường xuyên thì cũng đề cập đến mã phản hồi HTTP trong hàm header() như trong ví dụ sau, để các công cụ tìm kiếm chuyển "thứ hạng trang" từ trang cũ sang trang cũ.

Nếu mã trạng thái không được chỉ định rõ ràng, ví dụ: _______8_______ mặc định là 302 (Đã tìm thấy). Để chuyển hướng tạm thời, hãy sử dụng mã trạng thái HTTP 307

Làm cách nào để chuyển hướng một URL sang một URL khác trong PHP?

Chuyển hướng từ trang này sang trang khác trong PHP thường được thực hiện bằng hai cách sau. Sử dụng hàm tiêu đề trong PHP . Hàm header() là một hàm có sẵn trong PHP được sử dụng để gửi tiêu đề HTTP (Giao thức truyền siêu văn bản) thô tới máy khách.

Làm cách nào để liên kết đến một trang khác trong PHP?

Chúng tôi có thể sử dụng thẻ Anchor để liên kết nút Gửi đến một trang khác trong PHP . Chúng ta cần Viết/Khai báo nút Gửi giữa thẻ Bắt đầu và thẻ Đóng của thẻ Anchor. Bằng cách sử dụng thuộc tính href=”” của thẻ Anchor, chúng tôi có thể cung cấp Đường dẫn nơi chúng tôi muốn Liên kết Nút Gửi của mình.

Làm cách nào để chuyển hướng đăng nhập sang một trang khác trong PHP?

Trả lời. Sử dụng hàm PHP header() . Mã PHP trong ví dụ sau sẽ chuyển hướng người dùng từ trang mà nó được đặt tới URL http. //www. ví dụ. com/trang-khác. php. Bạn cũng có thể chỉ định các URL tương đối.

Làm cách nào để chuyển hướng đến một trang khác trong PHP w3schools?

Bạn có thể chuyển hướng người dùng của mình đến một số trang khác. ? php header("Vị trí. http. //www. ví dụ. com/"); ?> Lệnh sau sẽ chuyển hướng cửa sổ trình duyệt đến vị trí đã cho ngay khi lệnh được thực thi.