Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số họa âm thứ ba của nhạc cụ này có tần số là

Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số 380 Hz, cũng có thể phát đồng thời các họa âm tiếp theo. Biết âm nghe được có tầ?

Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số 380 Hz, cũng có thể phát đồng thời các họa âm tiếp theo. Biết âm nghe được có tần số từ 16 Hz đến 2.104 Hz. Trong miền tần số của âm nghe được, tần số lớn nhất của họa âm mà nhạc cụ này có thể phát ra là

A. 19860 Hz

B. 19670 Hz

C. 19760 Hz

D. 19830 Hz

Câu hỏi

Nhận biết

Một nhạc cụ phát ra âm có tần số cơ bản f0 thì họa âm bậc 4 của nó là:


A.

B.

C.

D.

Tải trọn bộ tài liệu tự học tại đây

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là C

2f0 = 440 . 2 = 880 Hz

3f0 = 440 . 3 = 1320 Hz

4f0 = 440 . 4 = 1760 Hz

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

21/01/2022 1,677

Đáp án: D Hoạ âm bậc 4 có tần số là 4f0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tại một điểm, đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian là

Xem đáp án » 21/01/2022 220

Đơn vị thường dùng để đo mức cường độ âm là

Xem đáp án » 21/01/2022 189

Cho các chất sau: không khí ở 00C, không khí ở 250C, nước và sắt. Sóng âm truyền nhanh nhất trong

Xem đáp án » 21/01/2022 126

Loài động vật nào sau đây “nghe” được siêu âm?

Xem đáp án » 21/01/2022 102

Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 21/01/2022 96

Một sóng âm truyền trong không khí, trong số các đại ng: biên độ sóng, tần số sóng, độ cao của âm và bưc sóng; đại ng không phụ thuộc vào các đại ng còn li là

Xem đáp án » 21/01/2022 96

Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 21/01/2022 80

Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn khác nhau về

Xem đáp án » 21/01/2022 79

Một âm có tần số xác định lần lượt truyền trong nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng là v1, v2, v.3. Nhận định nào sau đây là đúng:

Xem đáp án » 21/01/2022 77

Âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với

Xem đáp án » 21/01/2022 64

Độ to là một đặc trưng sinh lí của âm phụ thuộc vào

Xem đáp án » 21/01/2022 60

Cường độ âm được đo bằng đơn vị

Xem đáp án » 21/01/2022 59

Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, một sóng âm có cường độ âm I. Biết cường độ âm chuẩn là I0. Mức cường độ âm L của sóng âm này tại vị trí đó được tính bằng công thức

Xem đáp án » 21/01/2022 58

Một sóng âm có chu kì 80 ms. Sóng âm này

Xem đáp án » 21/01/2022 58

Mt sóng âm  tần số 200 Hz lan truyn trong môi trưng nưc với vận tốc 1500m/s. Bưc sóng của sóng này trong môi tng nưc là

Xem đáp án » 21/01/2022 52