Mysql.connector.connect ví dụ python

Để có thể thử nghiệm với các ví dụ mã trong hướng dẫn này, bạn nên cài đặt MySQL trên máy tính của mình

Bạn có thể tải xuống cơ sở dữ liệu MySQL miễn phí tại https. //www. mysql. com/tải xuống/


Cài đặt trình điều khiển MySQL

Python cần một trình điều khiển MySQL để truy cập cơ sở dữ liệu MySQL

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng trình điều khiển "MySQL Connector"

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng PIP để cài đặt "MySQL Connector"

PIP rất có thể đã được cài đặt trong môi trường Python của bạn

Điều hướng dòng lệnh của bạn đến vị trí của PIP và nhập nội dung sau

Tải xuống và cài đặt "Trình kết nối MySQL"

C. \Users\Your Name\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Scripts>python -m pip cài đặt mysql-connector-python

Bây giờ bạn đã tải xuống và cài đặt trình điều khiển MySQL


Kiểm tra trình kết nối MySQL

Để kiểm tra xem quá trình cài đặt có thành công hay bạn đã cài đặt "Trình kết nối MySQL" chưa, hãy tạo một trang Python với nội dung sau

MySQL/MariaDB là 1 trong Hệ quản trị CSDL được sử dụng phổ biến nhất, sau đây là những cách kết nối tới MySQL/MariaDB sử dụng ngôn ngữ lập trình Python 3

Các thư viện kết nối MySQL/MariaDB

To connect to MySQL/MariaDB, there are 4 library

1. Trình kết nối MySQL Python

 • Trang chủ. https. //pypi. con trăn. org/pypi/mysql-connector-python
 • Được hỗ trợ bởi Oracle
 • cao trăn nguyên chất
 • Hơi chậm 1 chút
 • Không tương thích với MySQLdb

2. PyMySQL

 • Trang chủ. https. //pypi. con trăn. tổ chức/pypi/pymysql
 • cao trăn nguyên chất
 • Nhanh hơn mysql-connector
 • Phần lơ lửng tương thích với MySQLdb

3. CyMySQL

 • Trang chủ. https. //pypi. con trăn. tổ chức/pypi/cymysql
 • Một nhánh rẽ của pymysql sử dụng ngôn ngữ C để tăng hiệu suất

4. Máy khách MySQL

 • Trang chủ. https. //pypi. con trăn. tổ chức/pypi/mysqlclient
 • Github. https. //github. com/PyMySQL/mysqlclient-python
 • Tài liệu. https. //mysqlclient. đọcthedocs. io/user_guide. html
 • Thư viện được giới thiệu bởi Django
 • Một góc quay của MySQLdb
 • Activity nhanh vì nó dựa trên C
 • Phần lớn tương thích với MySQLdb
 • Debian và Ubuntu cung cấp cho nó như là 1 gói. python-mysqldb và python3-mysqldb

Cài đặt thư viện MySQL Client

Cài đặt thông qua lệnh apt của Ubuntu và Debian

sudo apt-get install python3-dev default-libmysqlclient-dev

Cài đặt thông qua lệnh yum của CentOS và Mũ đỏ

sudo yum install python3-devel mysql-devel

Cài đặt thông qua brew MacOS

brew install mysql-connector-c

Cài đặt thông qua công cụ quản lý pip3 của Python 3

pip3 install mysqlclient

Connect to MySQL/MariaDB by MySQL Client library with Python 3

Để kết nối sử dụng Python MySQL Client, chúng tôi tham khảo đoạn mã nguồn sau

#!/usr/bin/env python3
import MySQLdb

# Create db connection
db = MySQLdb.connect(host="127.0.0.1", port=3306, user="root", passwd="", db="vinasupport")

# To perform a query, you first need a cursor
c = db.cursor()

# make select version query
c.execute("select version()")

# Print output of the query
print(c.fetchone())

Kết quả

Mysql.connector.connect ví dụ python

Nguồn. vinasupport. com

 

Để xây dựng các ứng dụng, việc kết nối với cơ sở dữ liệu là điều rất cần thiết để chọn ngôn ngữ lập trình. Python cho phép chúng ta kết nối ứng dụng với các cơ sở dữ liệu như. MySQL, SQLite, MongoDB và nhiều ứng dụng khác

Trong các bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cài đặt môi trường MySQL cho ngôn ngữ lập trình Python

Cài đặt thư viện mysql. kết nối

Cách 1. Sử dụng trình cài đặt bằng lệnh pip

pip install mysql-connector

cách 2. Tải và cài đặt phần mềm mysql. kết nối

Truy cập vào đường dẫn sau. https. // nhà phát triển. mysql. com/downloads/connector/python/ sau đó chọn hệ điều hành và phiên bản mà máy tính đang sử dụng

Mysql.connector.connect ví dụ python
Lựa chọn hệ điều hành và phiên bản cho mysql-connector

Sau đó nháy chuột chọn Download để tải về và tiến trình cài đặt vào máy tính

Kiểm tra kết nối Python với MySQL

Trước tiên, bạn hãy đảm bảo máy tính đã cài đặt máy chủ cho MySQL như. MySQL Server, XAMPP hoặc WAMP để tạo và quản lý cơ sở dữ liệu MySQL

Phương thức connect() của mô-đun mysql. trình kết nối được sử dụng để tạo kết nối đối tượng kết nối giữa cơ sở dữ liệu MySQL và ứng dụng python

Truyền các thông tin của cơ sở dữ liệu như Tên máy chủ, tên người dùng và mật khẩu, cú pháp như sau

Connection-Object= mysql.connector.connect(host = , 
  user = , passwd = )

Ví dụ tạo kết nối đối tượng

import mysql.connector
 
# tạo đối tượng connection
myconn = mysql.connector.connect(host = "localhost", user = "root", 
  passwd = "123456")
 
# in đối tượng connection ra màn hình
print(myconn)

Kết quả

________số 8

Ở đây, chúng ta phải lưu ý rằng chúng ta có thể chỉ định tên cơ sở dữ liệu trong phương thức connect() nếu chúng ta muốn kết nối với một cơ sở dữ liệu cụ thể. Ví dụ

import mysql.connector
 
# tạo đối tượng connection
myconn = mysql.connector.connect(host = "localhost", user = "root", 
  passwd = "123456", database = "mydb")

# in đối tượng connection ra màn hình
print(myconn)

Kết quả

sudo yum install python3-devel mysql-devel
0

3. Tạo một đối tượng con trỏ

Con trỏ đối tượng có thể được định nghĩa là một sự kiện hiển thị được chỉ định trong Python DB-API 2. 0. Nó tạo điều kiện cho chúng ta có nhiều môi trường làm việc riêng biệt thông qua một kết nối với cơ sở dữ liệu. Chúng ta có thể tạo các đối tượng con trỏ bằng cách gọi hàm con trỏ () của kết nối đối tượng. Đối tượng con trỏ là một khía cạnh quan trọng của việc thực hiện truy vấn đến cơ sở dữ liệu

cú pháp

sudo yum install python3-devel mysql-devel
1

Ví dụ tạo đối tượng con trỏ

sudo yum install python3-devel mysql-devel
2

sudo yum install python3-devel mysql-devel
3

4. Thực hiện truy vấn

Bài hướng dẫn sau sẽ giúp bạn thực hiện các câu truy vấn CRUD (Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa) với hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu MySQL