Quá trình giao phối làm trung hoà tính có hại của đột biến là gì

Cho alen A tương tác với D và B tương tác với E. Người ta thực hiện phép lai P thuần chủng quả dẹt - hoa vàng với quả dẹt hoa vàng cho thu được F1 toàn quả dẹt-hoa xanh. Cho F1 lai F1 thu được F2: 18 quả dẹt - hoa xanh : 18 quả dẹt - hoa vàng : 9 quả tròn - hoa xanh : 3 quả dẹt - hoa trắng. Một học sinh đã rút ra được một số kết luận sau:

(1) Số sơ đồ lai đúng: AbAbDeDe×aBaBdEdE

(2) Số tính trạng (TT) trội: 4(TT) : 3(TT) : 2(TT) : 1(TT) tương ứng tỉ lệ 3:3:1:1

(3) Dị hợp 4 cặp gen chiếm tỉ lệ 25%

(4) Đồng hợp tử lặn chiếm 6,25%

(5) Cơ thể mang 4 alen trội chiếm tỉ lệ 50%

(6) Cơ thể đem lại có 2n=4, có tương tác, có liên kết, không có hoán vị.

(7) Nếu kết quả tương tác giữa 9-7 và 9-6-1 vẫn phù hợp kết quả phép lai trên.

Số kết luận đúng?

Quá trình giao phối làm trung hoà tính có hại của đột biến là vì

A. làm cho đột biến phát tán trong quần thể, ngày càng phổ biến.

B. đưa đột biến vào trạng thái dị hợp vì vậy nó bị gen trội lấn át.

C. đưa đột biến vào các tổ hợp gen khác nhau tạo ra sự tương tác có lợi.

D. đưa đột biến vào trạng thái lặn tạo điều kiện cho nó được biểu hiện.

Câu hỏi

Nhận biết

Quá trình giao phối làm trung hoà tính có hại của đột biến là vì


A.

đưa đột biến vào các tổ hợp gen khác nhau tạo ra sự tương tác có lợi.

B.

làm cho đột biến phát tán trong quần thể, ngày càng phổ biến.

C.

đưa đột biến vào trạng thái dị hợp vì vậy nó bị gen trội lấn át.

D.

đưa đột biến vào trạng thái lặn tạo điều kiện cho nó được biểu hiện.

Tải trọn bộ tài liệu tự học tại đây

Quá trình giao phối làm trung hoà tính có hại của đột biến là vì

A. làm cho đột biến phát tán trong quần thể, ngày càng phổ biến.

B.đưa đột biến vào trạng thái dị hợp vì vậy nó bị gen trội lấn át.

Đáp án chính xác

C. đưa đột biến vào các tổ hợp gen khác nhau tạo ra sự tương tác có lợi.

D.đưa đột biến vào trạng thái lặn tạo điều kiện cho nó được biểu hiện.

Xem lời giải