suck a cow dick là gì - Nghĩa của từ suck a cow dick

suck a cow dick có nghĩa là

Một cái gì đó bạn nói với ai đó khi họ làm phiền hoặc làm bạn buồn.Nó nói với ai đó để mút một tinh ranh béo, sặc và chết.

Thí dụ

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết suck a cow dick là gì - Nghĩa của từ suck a cow dick