Chủ đề: _SERVER

Có 34 bài viết

Hướng dẫn what is the purpose of $_ php_self? - mục đích của $_ php_self là gì?
Hướng dẫn what is the purpose of $_ php_self? - mục đích của $_ php_self là gì?

Trong bài viết này cho thấy việc sử dụng biến PHP_elf và cách tránh khai thác PHP_elf.Biến PHP_Self là gì?PHP_Self là một biến trả về tập lệnh hiện tại được ...

Hướng dẫn http_user_agent php - http_user_agent php
Hướng dẫn http_user_agent php - http_user_agent php

Tôi đang sử dụng mã JS này để biết người dùng đang sử dụng trình duyệt nào. document.write(navigator.appName); Và tôi muốn lấy Navigator.appName này thành mã php ...

Hướng dẫn what is environment variables in php with example? - các biến môi trường trong php với ví dụ là gì?
Hướng dẫn what is environment variables in php with example? - các biến môi trường trong php với ví dụ là gì?

Thực tiễn hiệu quả nhất để thiết lập ứng dụng là sử dụng các biến môi trường PHP, cho dù thông tin xác thực cơ sở dữ liệu, tham số dữ liệu bí ...

Hướng dẫn $_server php - $ _server php
Hướng dẫn $_server php - $ _server php

Biến định nghĩa trướcBiến $_SERVERBiến $GLOBALSBiến $_REQUESTBiến $_SESSION, $_COOKIEBiến $_GET, $_POSTBiến $_FILESBiến $_ENVTrong PHP có một số loại biến gọi là ...

Hướng dẫn what is $_ php_self? - $ _ php_self là gì?
Hướng dẫn what is $_ php_self? - $ _ php_self là gì?

Trong bài viết này cho thấy việc sử dụng biến PHP_elf và cách tránh khai thác PHP_elf.Nội dung chính ShowShowBiến PHP_Self là gì?Sử dụng biến PHP_elf trong trường ...

Hướng dẫn var keyword in php - từ khóa var trong php
Hướng dẫn var keyword in php - từ khóa var trong php

Bài này sẽ giới thiệu biến (variable) và hằng (constant) trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với ...

Hướng dẫn what is$_ server in php? - Máy chủ $ _ trong php là gì?
Hướng dẫn what is$_ server in php? - Máy chủ $ _ trong php là gì?

(Php 4> = 4.1.0, Php 5, Php 7, Php 8)$ _Server - Thông tin môi trường thực thi và máy chủ — Server and execution environment informationSự mô tả $ _Server là một mảng chứa ...

Hướng dẫn are there global variables in php? - có các biến toàn cục trong php không?
Hướng dẫn are there global variables in php? - có các biến toàn cục trong php không?

Phạm vi của một biến là bối cảnh trong đó nó được xác định. Đối với hầu hết các phần, tất cả các biến PHP chỉ có một phạm vi duy nhất. Phạm vi ...

Hướng dẫn dùng deflate define trong PHP
Hướng dẫn dùng deflate define trong PHP

Tôi có một lượng lớn dữ liệu cần di chuyển bằng cách sử dụng hai tập lệnh PHP: một ở phía máy khách sử dụng tập lệnh PHP dòng lệnh và một phía sau ...

Hướng dẫn php exit function - chức năng thoát php
Hướng dẫn php exit function - chức năng thoát php

(Php 4, Php 5, Php 7, Php 8)Thoát - xuất một tin nhắn và chấm dứt tập lệnh hiện tại — Output a message and terminate the current scriptSự mô tảThoát (Chuỗi $status =?): ...

_server request method in php
_server request method in php

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)$_SERVER — Server and execution environment informationDescription $_SERVER is an array containing information such as headers, paths, and script locations. The ...

Hướng dẫn dùng php server trong PHP
Hướng dẫn dùng php server trong PHP

Tìm hiểu về Webserver, PHPPHP – Hypertext Preprocessor là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được chạy ở phía server nhằm sinh ra mã html trên client. PHP đã có ...

Hướng dẫn dùng browser agent trong PHP
Hướng dẫn dùng browser agent trong PHP

Tôi đang sử dụng mã JS này để biết người dùng đang sử dụng trình duyệt nào. document.write(navigator.appName); Và tôi muốn lấy Navigator.appName này thành mã php ...

Hướng dẫn dùng request php trong PHP
Hướng dẫn dùng request php trong PHP

Nội dung chínhBài 10: Video xử lý form và gửi dữ liệu trong PHPHướng dẫn chi tiết1. Phương thức GET trong PHPClient gửi lênServer nhận dữ liệuThực hành:Lưu ý ...

Hướng dẫn dùng doted def trong PHP
Hướng dẫn dùng doted def trong PHP

Define - Defined và Const là gì trong PHP - Tìm hiểu về hằng số trong PHP, giống và khác nhau giữa Define - defined và const trong php. Bài viết này sẽ làm rõ các vấn ...

Hướng dẫn dùng constant definition trong PHP
Hướng dẫn dùng constant definition trong PHP

Cách khai báo, sử dụng hằng (constant) trong PHPHằng là gì ?- Gần giống như biến, hằng (constant) được sử dụng để lưu trữ một giá trị đơn giản, tuy nhiên ...

Hướng dẫn dùng php net trong PHP
Hướng dẫn dùng php net trong PHP

PHP là tên gọi ngôn ngữ lập trình dạng kịch bản (ngôn ngữ script) chuyên dùng để viết thành phần server cho ứng dụng webđược phát triển bởi Rasmus Lerdorf ...

Hướng dẫn dùng specifying definition trong PHP
Hướng dẫn dùng specifying definition trong PHP

DEFINEĐịnh nghĩa: dùng để khai báo hằng.Cú pháp:bool define ( string $name , mixed $value [, bool $case_insensitive = false ] ) Tham số: $name: tên của hằng. $value: giá trị ...

Hướng dẫn dùng cookie identifier trong PHP
Hướng dẫn dùng cookie identifier trong PHP

Khái niệm CookieLưu CookieĐọc CookiePHP CookieKhái niệm về Session PHPSử dụng SessionHủy SessionCookie là mẩu tin nhỏ được lưu ở máy người dùng (cụ thể là ...

Hướng dẫn dùng email validations trong PHP
Hướng dẫn dùng email validations trong PHP

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về validation email và url trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web PHP ...

Hướng dẫn dùng _server remote_host trong PHP
Hướng dẫn dùng _server remote_host trong PHP

Biến $_SERVER trong PHP là một trong các biến được xác định trước trong PHP, có nghĩa là chúng ta luôn luôn có thể truy cập, bất kể phạm vi và bạn có thể ...

What does self mean in php?
What does self mean in php?

To really understand what were talking about when we talk about self versus $this, we need to actually dig into whats going on at a conceptual and a practical level. I dont really feel any of the ...

Hướng dẫn dùng consant trong PHP
Hướng dẫn dùng consant trong PHP

Cách khai báo, sử dụng hằng (constant) trong PHPHằng là gì ?- Gần giống như biến, hằng (constant) được sử dụng để lưu trữ một giá trị đơn giản, tuy nhiên ...

Hướng dẫn dùng php constant trong PHP
Hướng dẫn dùng php constant trong PHP

Ta có thể định nghĩa hằng giá trị trong một lớp. Hằng được sử dụng như những biến thông thường của lớp, nhưng không sử dụng ký hiệu $ để tạo.Giá ...

Hướng dẫn dùng verify valid trong PHP
Hướng dẫn dùng verify valid trong PHP

Ngoài validate  form bằng Javascript ra thì chúng ta nên sử dụng PHP để validate nữa bởi chỉ validate bằng Javascript thôi thì chưa đủ độ bảo mật. Nếu người ...

Hướng dẫn dùng required fields trong PHP
Hướng dẫn dùng required fields trong PHP

Trang chủHướng dẫn họcHọc PHPPHP form validationPHP form validationPHP giá trị bắt buộc nhập (form require)PHP validate namePHP validate emailPHP validate URLPHP validate tổng ...

Hướng dẫn dùng complete form trong PHP
Hướng dẫn dùng complete form trong PHP

Nhận dữ liệu từ form là một trong những công việc quan trọng trong lập trình web động. Chúng ta tạo ra những vùng để người xem web nhập thông tin vào (form), ...

Hướng dẫn dùng contstant trong PHP
Hướng dẫn dùng contstant trong PHP

Cách khai báo, sử dụng hằng (constant) trong PHPHằng là gì ?- Gần giống như biến, hằng (constant) được sử dụng để lưu trữ một giá trị đơn giản, tuy nhiên ...

Hướng dẫn dùng denine defined trong PHP
Hướng dẫn dùng denine defined trong PHP

Define - Defined và Const là gì trong PHP - Tìm hiểu về hằng số trong PHP, giống và khác nhau giữa Define - defined và const trong php. Bài viết này sẽ làm rõ các vấn ...

Hướng dẫn dùng _server http_host trong PHP
Hướng dẫn dùng _server http_host trong PHP

Biến định nghĩa trướcBiến $_SERVERBiến $GLOBALSBiến $_REQUESTBiến $_SESSION, $_COOKIEBiến $_GET, $_POSTBiến $_FILESBiến $_ENVTrong PHP có một số loại biến gọi là ...

Hướng dẫn dùng string synonym trong PHP
Hướng dẫn dùng string synonym trong PHP

Bài này sẽ giới thiệu các hàm dùng để xử lý kiểu dữ liệu String trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập ...

Hướng dẫn dùng validate_email php trong PHP
Hướng dẫn dùng validate_email php trong PHP

Trang chủHướng dẫn họcHọc PHPPHP form validationPHP form validationPHP giá trị bắt buộc nhập (form require)PHP validate namePHP validate emailPHP validate URL PHP validate tổng ...

Hướng dẫn dùng whatis. trong PHP
Hướng dẫn dùng whatis. trong PHP

Có một số yêu cầu cơ bản đối với các ngôn ngữ lập trình như là: Cần một nơi để lưu trữ data, quản lý flow program, đánh giá biểu thức, quản lý file, ...

Hướng dẫn dùng defdine trong PHP
Hướng dẫn dùng defdine trong PHP

Define - Defined và Const là gì trong PHP - Tìm hiểu về hằng số trong PHP, giống và khác nhau giữa Define - defined và const trong php. Bài viết này sẽ làm rõ các vấn ...