Từ 5 chữ cái với h ở vị trí thứ 4 năm 2022

Giáo dục Tư vấn

Show

QUIZZ

 • Thứ sáu, 1/3/2019 18:29 (GMT+7)
 • 18:29 1/3/2019

Khi các chữ số được mã hóa theo quy luật nhất định, bạn phải tìm ra số không thuộc nhóm đó hoặc căn cứ vị trí của chúng trên bảng chữ cái để đưa ra câu trả lời đúng.

Từ 5 chữ cái với h ở vị trí thứ 4 năm 2022

Câu 1: Điền hai chữ cái tiếp theo vào dãy: WE  SG  PJ  LN ?

 • HS
 • IT
 • IS
 • HT

Ở chữ cái đầu tiên của mỗi nhóm, từ W đến S lùi 4 chữ cái, từ S đến P lùi 3 chữ cái, từ P đến L lại lùi 4 chữ cái. Do đó, chữ cái đầu tiên của nhóm cần điền vào sẽ lùi 3 chữ cái so với L, là I. Chữ cái thứ hai của mỗi nhóm tăng dần từ 2, 3, 4 đến 5. Nhóm chữ cái cần tìm là IS.

Từ 5 chữ cái với h ở vị trí thứ 4 năm 2022

Câu 2: Nếu A được thay thế bằng 4, B bằng 3, C bằng 2, D bằng 4, E bằng 3 và F bằng 2, tổng giá trị của từ "SICK" bằng bao nhiêu?

 • 11
 • 12
 • 10
 • 9

Theo quy luật nhóm 3 số thành một với giá trị giảm dần từ 4 đến 2, giá trị từng chữ cái của "SICK" lần lượt là 4, 2, 2, 3. Tổng 4 + 2 + 2 + 3 = 11.

Từ 5 chữ cái với h ở vị trí thứ 4 năm 2022

Câu 3: Ba trong bốn các số 52, 70, 48, 68 thuộc về một nhóm theo quy luật riêng. Số nào không nằm trong nhóm đó?

 • 52
 • 70
 • 48
 • 68

Các số 52, 48, 68 đều chia hết cho 4. Số còn lại, 70, nằm ngoài nhóm.

Từ 5 chữ cái với h ở vị trí thứ 4 năm 2022

Câu 4: Nếu U được thay thế bằng 7, M bằng 2, I bằng 5, O bằng 1, K bằng 8 và J bằng 4. Phiên bản số của từ "MOUJIK" đảo ngược là gì?

 • 217458
 • 845712
 • 854712
 • 857412

Dãy số thay thế cho "MOUJIK" là 217458, đảo ngược lại là 854712.

Từ 5 chữ cái với h ở vị trí thứ 4 năm 2022

Câu 5: Nếu sắp xếp lại các chữ cái trong từ "FAINTS" theo thứ tự bảng chữ cái, bao nhiêu chữ cái vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu?

 • 2
 • 1
 • 3
 • 0

Theo thứ tự bảng chữ cái, "FAINTS" sẽ thành "AFINST". Có chữ cái I và N giữ nguyên vị trí.


Từ 5 chữ cái với h ở vị trí thứ 4 năm 2022

Câu 6: Theo một cách mã hóa, "GARNISH" được viết thành "RGAINHS". Như vậy, "GENIOUS" được viết thành từ nào?

 • NEGOISU
 • NGEOISU
 • NGESUOI
 • NEGSUOI

Thực ra, cách mã hóa này chỉ là đổi thứ tự các chữ cái theo quy luật chữ thứ nhất đổi sang vị trí thứ 2, chữ thứ 2 sang vị trí thứ 3, chữ thứ 3 sang vị trí thứ nhất, chữ thứ 4 sang vị trí thứ 5, chữ thứ 5 sang vị trí thứ 4, chữ thứ 6 sang vị trí thứ 7 và chữ thứ 7 về vị trí thứ 6.

Từ 5 chữ cái với h ở vị trí thứ 4 năm 2022

Câu 7: Có bao nhiêu cặp chữ cái trong từ "MISPLACE" cách nhau hai chữ cái theo bảng chữ cái tiếng Anh?

 • 1
 • 0
 • 2
 • 3

Hai cặp chữ cái cách nhau hai chữ cái là M-P và I-L.

Từ 5 chữ cái với h ở vị trí thứ 4 năm 2022

Câu 8: Theo một cách mã hóa, "INKER" được viết thành "GLLGT", "GLIDE" thành "EJJFG". Vậy từ "JINKS" được viết thành chữ nào?

 • GFOMU
 • HGMMU
 • HGOGH
 • HGOMU

Quy luật đổi chữ ở đây là lùi 2, lùi 2, tăng 1, tăng 2, tăng 2.

Từ 5 chữ cái với h ở vị trí thứ 4 năm 2022

Câu 9: Nếu "AND" được viết thành "EQF", "THE" thành "XKG", "COM" sẽ được viết thành gì?

 • HRO
 • GQO
 • GRO
 • GRN

Quy luật ở đây là các chữ cái trong dãy mã hóa tăng so với từ ban đầu lần lượt 4, 3, 2 vị trí.

Từ 5 chữ cái với h ở vị trí thứ 4 năm 2022

Câu 10: Ba trong bốn nhóm hai chữ cái UQ, KG, SO, QL thuộc về một nhóm theo quy luật nhất định dựa trên vị trí của chúng trong bảng chữ cái tiếng Anh. Nhóm chữ nào không tuân theo quy luật chung?

 • UQ
 • KG
 • SO
 • QL

Hai chữ cái cách nhau 3 chữ cái ở giữa. Riêng QL cách 4 chữ cái.

97% người giải sai câu đố tìm mật mã để thoát khỏi phòng kín Riddle Channel giới thiệu câu đố tìm mật mã để thoát khỏi phòng kín và đánh giá đây là một trong những bài toán khó, chỉ 3% người tham gia giải đưa ra câu trả lời đúng.

Hà Linh

Bài toán hại não câu đố hóc búa câu đố hại não câu đố chỉ dành cho thiên tài toán đố

Bạn có thể quan tâm

Từ có chữ H

? Lưu ý: Trang này có thể chứa nội dung gây khó chịu hoặc không phù hợp với một số độc giả.

Tìm thấy 179219 từ chứa h.Kiểm tra trình tìm từ scrabble của chúng tôi, người giải quyết wordle, từ với bạn bè gian lận từ điển và trình giải từ wordhub để tìm các từ có chứa h.Hoặc sử dụng người giải từ không rõ ràng của chúng tôi để tìm cách chơi tốt nhất có thể của bạn!Liên quan: Những từ bắt đầu bằng H, những từ kết thúc trong Hwords containing h. Check our Scrabble Word Finder, Wordle solver, Words With Friends cheat dictionary, and WordHub word solver to find words that contain h. Or use our Unscramble word solver to find your best possible play! Related: Words that start with h, Words that end in h

 • Scrabble
 • Lời nói với bạn bè
 • WordHub
 • Ô chữ

Từ 5 chữ cái với h ở vị trí thứ 4 năm 2022


Words...

Zu -... bắt đầu với Zu....starting with ZU.

-ee ... kết thúc trong -ee....ending in -EE.

...... với ba chữ cái....with three letters.

-z-z -... chứa z hai lần....containing Z twice.

..LA ... bắt đầu với hai chữ cái, kết thúc bằng -la và có 4 chữ cái hoàn toàn....starting with two letters, ending with -LA and having 4 letters altogether.

Hel-O ... bắt đầu bằng Hel, kết thúc bằng O và có một số chữ cái ở giữa....starting with HEL, ending with O and having some letters in the middle.

H.L -... Bắt đầu từ H, sau đó là bất kỳ chữ cái nào, sau đó là L và cuối cùng có thể thêm một số chữ cái....starting in H, then any letter, then an L and finally maybe some more letters.

-Mi.nt ... kết thúc bằng mi, bất kỳ chữ cái nào và nt....ending with MI, any letter, and NT.

-z -ity ... kết thúc bằng -ity và chứa ít nhất một Z....ending with -ITY and containing at least a Z.

Ví dụ này là hợp lệ nếu trường trên trống.Trong trường hợp tất cả các trường được lấp đầy, các từ được tìm thấy sẽ phù hợp với cả hai.

Một nửa (tính từ).
A hyphen (-) replaces a range of letters (from 0 to infinity).

Quảng cáo

5 từ chữ có thể được kiểm tra 'H' là chữ cái thứ hai và 'o' vì chữ cái thứ tư có thể được kiểm tra trên trang này: tất cả những người giải câu đố của wordle hoặc bất kỳ trò chơi từ nào có thể kiểm tra danh sách đầy đủ nàyvà chữ cái thứ 4.Nếu hôm nay câu đố từ ngữ đã bối rối, bạn sẽ giúp bạn tìm thấy 3 chữ cái còn lại của từ 5 chữ cái có chữ cái thứ hai là H và chữ cái thứ tư là O.HO as 2nd and 4th Letters. If Today’s word puzzle stumped you then this Wordle Guide will help you to find 3 remaining letters of Word of 5 letters whose second letter is H and the Fourth letter is O.

Cũng kiểm tra: Hôm nay câu đố câu đố #443: Today’s Wordle #443 Puzzle Answer

Tổng quan nội dung

 • 1 Tất cả 5 chữ All 5 letter words with ‘H’ as the 2nd letter and ‘O’ as the 4th letter – Wordle Hint
 • 2 5 chữ cái có chữ cái thứ hai là H và chữ cái thứ tư là hướng dẫn o- 5 letters whose second letter is H and fourth letter is O- Wordle Guide

Nếu bạn tìm thành công chữ cái thứ hai và thứ tư của trò chơi Wordle hoặc bất kỳ và tìm kiếm phần còn lại của 3 chữ cái thì danh sách từ này sẽ giúp bạn tìm câu trả lời chính xác và tự mình giải câu đố.Wordle game or any and looking for the rest of the 3 letters then this word list will help you to find the correct answers and solve the puzzle on your own.

Từ 5 chữ cái với h ở vị trí thứ 4 năm 2022

Đây là danh sách đầy đủ của tất cả 5 từ có chữ H là chữ cái thứ 2 và o là chữ cái thứ 4

Quảng cáo

 • Bhoot
 • sự hỗn loạn
 • chook
 • Phlox
 • rung chuyển
 • bắn
 • Shoos
 • thiol
 • nhói
 • đau đớn
 • throw
 • Whoop
 • WHOOF
 • whoot

5 chữ cái có chữ cái thứ hai là H và chữ cái thứ tư là hướng dẫn o-

Danh sách được đề cập ở trên được làm việc cho mọi trò chơi hoặc sự kiện câu đố nếu bạn thường tìm kiếm năm từ chữ có chứa các chữ cái HO ở vị trí thứ hai và thứ tư thì danh sách này sẽ giống nhau và cũng hoạt động cho các điều kiện được đề cập dưới đây.Trò chơi wordle trong các quy tắc hàng tháng trên thế giới và bây giờ mọi người đang tìm kiếm gợi ý và manh mối mà họ có thể sử dụng để giải câu đố trong nỗ lực tốt nhất (2/6, 3/6, 4/6, 5/6).HO letters in Second and fourth place then this list will be the same and also worked for the conditions that are mentioned below. Wordle game within months rules over the world and now people are searching for hints and clues that they can use to solve the puzzle in the best attempt (2/6, 3/6, 4/6, 5/6).

Truy cập phần & NBSP của chúng tôi;Wordle Guide Section to Find more Five letter words list

Phần tốt nhất để sử dụng hướng dẫn Wordle này là loại bỏ tất cả những từ mà bạn đã sử dụng và không chứa trong câu trả lời câu đố từ ngày hôm nay.Theo cách đó, bạn sẽ dễ dàng rút ngắn những từ có thể là câu trả lời của ngày hôm nay của bạn.

Từ cuối cùng: Ở đây chúng tôi đã liệt kê tất cả năm từ có thể thực hiện với chữ cái thứ hai H và chữ cái thứ tư O. Nếu bằng cách nào đó, bất kỳ từ tiếng Anh nào bị thiếu trong danh sách sau đây vui lòng cập nhật cho chúng tôi trong hộp bình luận bên dưới. Here we listed all possible Five letter words that can make with the Second letter H and fourth letter O. If somehow any English word is missing in the following list kindly update us in below comment box.

Quảng cáo

Quảng cáo

5 từ chữ có thể kiểm tra 'H' là chữ cái thứ tư hoặc ở vị trí thứ 4 có thể được kiểm tra trên trang này: tất cả những người giải câu đố của Wordle hoặc bất kỳ trò chơi Word nào cũng có thể kiểm tra danh sách đầy đủ các từ năm chữ cái có chứa Hletter trong lần thứ haithư.Nếu hôm nay câu đố từ ngữ đã bối rối, bạn sẽ giúp bạn tìm thấy 4 chữ cái còn lại của từ 5 chữ cái có chữ cái thứ tư là H.HLetter in the second to last letter. If Today’s word puzzle stumped you then this Wordle Guide will help you to find 4 remaining letters of Word of 5 letters whose Fourth letter is H.

Cũng kiểm tra: Hôm nay câu đố câu đố #524: Today’s Wordle #524 Puzzle Answer

Nếu bạn tìm thành công chữ cái thứ tư hoặc chữ cái thứ hai từ cuối trò chơi Wordle hoặc bất kỳ và tìm kiếm phần còn lại của 4 chữ cái thì danh sách từ này sẽ giúp bạn tìm câu trả lời chính xác và tự mình giải câu đố.Wordle game or any and looking for the rest of the 4 letters then this word list will help you to find the correct answers and solve the puzzle on your own.

Từ 5 chữ cái với h ở vị trí thứ 4 năm 2022

Dưới đây là danh sách đầy đủ của tất cả 5 từ với ‘H, là chữ cái thứ 4 -

Quảng cáo

 • 5 từ chữ có thể kiểm tra 'H' là chữ cái thứ tư hoặc ở vị trí thứ 4 có thể được kiểm tra trên trang này: tất cả những người giải câu đố của Wordle hoặc bất kỳ trò chơi Word nào cũng có thể kiểm tra danh sách đầy đủ các từ năm chữ cái có chứa Hletter trong lần thứ haithư.Nếu hôm nay câu đố từ ngữ đã bối rối, bạn sẽ giúp bạn tìm thấy 4 chữ cái còn lại của từ 5 chữ cái có chữ cái thứ tư là H.
 • Cũng kiểm tra: Hôm nay câu đố câu đố #524
 • Nếu bạn tìm thành công chữ cái thứ tư hoặc chữ cái thứ hai từ cuối trò chơi Wordle hoặc bất kỳ và tìm kiếm phần còn lại của 4 chữ cái thì danh sách từ này sẽ giúp bạn tìm câu trả lời chính xác và tự mình giải câu đố.
 • Dưới đây là danh sách đầy đủ của tất cả 5 từ với ‘H, là chữ cái thứ 4 -
 • Alpha
 • tắm
 • bụi rậm
 • bộ nhớ cache
 • công tước
 • tám
 • tanh
 • chiến đấu
 • ngứa
 • Máy tiện
 • nhẹ
 • Litva
 • bậc nam nhi
 • có thể
 • nham hiểm
 • Mocha
 • thích hợp
 • đêm
 • nên
 • pithy
 • tự đề cao
 • đúng
 • thị giác
 • sushi

TITHE

chặtH letters in the Second to last letter then this list will be the same and also worked for the conditions that are mentioned below. Wordle game within months rules over the world and now people are searching for hints and clues that they can use to solve the puzzle in the best attempt (2/6, 3/6, 4/6, 5/6).

WightWordle Guide Sectionto Find more Five letter words list

thuyền buồm

5 chữ cái có chữ cái thứ tư là hướng dẫn Here we listed all possible words that can make with H Letter in Fourth place. If somehow any English word is missing in the following list kindly update us in below comment box.

Quảng cáo

5 chữ cái nào có chữ H là chữ cái thứ 4?

Năm chữ cái H là chữ cái thứ 4..
alpha..
bathe..
bushy..
cache..
duchy..
eight..
fight..
fishy..

5 từ có chữ H trong đó là gì?

5 từ chữ có chữ H..
aahed..
aargh..
abash..
abhor..
abmho..
abohm..
ached..
achee..

5 chữ cái có H ở cuối?

5 chữ cái kết thúc bằng H..
aargh..
abash..
airth..
aitch..
aleph..
almah..
almeh..
anigh..

Những từ nào có h trong họ?

Thói quen (danh từ).
habitat..
Tóc (danh từ).
Một nửa (tính từ).
Một nửa (trạng từ).
Một nửa (danh từ).
Một nửa (đại từ).