fuckin bored là gì - Nghĩa của từ fuckin bored

fuckin bored có nghĩa là

Ra khỏi tâm trí của bạn, không có gì để làm, và không thể bao bọc tâm trí của bạn xung quanh bạn chán như thế nào.

Thí dụ

Tôi Vì vậy, chết tiệt buồn chán

fuckin bored có nghĩa là

Chất nhàm là một thuật ngữ được sử dụng cho các cục khô của bụi thường xuyên liên kết với cái tên Mia Browne vì cô ấy rất nhàm chán và người ta có thể dễ dàng ngủ khi tiếp xúc với cô ấy.

Thí dụ

Tôi Vì vậy, chết tiệt buồn chán

fuckin bored có nghĩa là

Chất nhàm là một thuật ngữ được sử dụng cho các cục khô của bụi thường xuyên liên kết với cái tên Mia Browne vì cô ấy rất nhàm chán và người ta có thể dễ dàng ngủ khi tiếp xúc với cô ấy.

Thí dụ

Tôi Vì vậy, chết tiệt buồn chán